Utskrivningsinformation

Det är väl känt att misstag och missuppfattningar om användning av läkemedel är särskilt vanliga när en patient byter vårdnivå, exempelvis från sjukhus till kommun. Syftet med att skicka med utskrivningsinformation är att säkra kommunikationen mellan patienten och vårdenheten samt mellan de olika aktörerna i vården.

Du skriver utskrivningsinformationen i Intygsmodulen. Tänk på att du måste skriva ut samt skicka utskrivningsinformationen. Detta görs alltså inte automatiskt även fast utskrivningsinformation är automatgenererad. Den är endast autogenererad så att den hämtar text från utvalda rubriker i Melior samt läkemedelslistan från aktuella ordinationer.

Utskrivningsinformation i Intygsmodulen i Melior – manual (pdf)

Detta ska finnas med i utskrivningsinformationen

Följ manualen för utskrivningsinformation i Intygsmodulen i Melior. Då får du med all information som ska finnas med. Följ även de lokala rutinerna om det finns några där du arbetar.

Läkemedelsberättelse

Läkemedelsberättelsen ska vara i punktform. Den ska innehålla information om vilka läkemedelsförändringar som har genomförts under sjukhusvistelsen samt varför de genomförts. Notera även om patienten har Pascal och att eventuella förändringar genomförts där.

Läkemedelslista

Läkemedelslistan ska vara aktuell och avstämd. Det ska finnas information om läkemedelsnamn, beredningsform, styrka, dosering och indikation (ändamål). Vid behov ska den också innehålla information om administreringssätt och behandlingstid. Du ska skriva separata dokument för läkemedel med komplicerade doseringsscheman, exempelvis läkemedel som ska trappas upp eller ner.

Koll på läkemedelslistan Melior (pdf)

Information om vistelsen på sjukhus

Informationen ska innehålla kortfattad information kring inläggningsorsak, vad som gjorts under vårdtiden samt vad som planeras efter vårdtiden.

Patient eller ombud samt vårdenhet ska ha information

Patienter som byter vårdnivå, exempelvis från sjukhus till kommun ska få utskrivningsinformation. Det innebär alltså att patienter som flyttas mellan avdelningar inom ett sjukhus eller patienter som flyttas mellan sjukhus inte ska få utskrivningsinformation.

Utskrivningsinformationen ska vara skriftlig och anpassad utifrån den enskilda patienten. Patienten ska få utskrivningsinformationen innan hen skrivs ut. Patienten ska även få en genomgång av den aktuella läkemedelslistan. Detta för att se till att patienten förstår och är överens om de ändringar som har gjorts. Om patienten inte är orienterad ges informationen till patientens ombud.

Utskrivningsinformationen ska även skickas till samtliga efterföljande vårdenheter, till exempel ansvarig läkare i primärvård och sjuksköterska i kommun, hemsjukvård eller korttid. Informationen ska skicka senast samma dag som patienten skrivs ut. 

Dokumentera i journalen

Dokumentera att patienten har fått skriftlig utskrivningsinformation samt till vilken/vilka vårdenheter utskrivningsinformationen har skickats. Detta gör du i journalen. 

Om förändringarna kräver förskrivning

Om förändringar genomförts som kräver förskrivning, så görs detta enligt gällande rutiner inklusive eventuella förändringar i Pascal.

Exempel på lokal utskrivningsinformation

Regionala riktlinjer för utskrivningsinformation i sin helhet

Regionala riktlinjer för utskrivningsinformation i Region
Skåne (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.