Hjälpmedelssortiment – speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna för sortimentet inom speciallivsmedel som Region Skåne har upphandlat.

Region Skånes lokala arbetsgrupp (LAG) Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer. Efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras dessa i Skånelistan speciallivsmedel. Riktlinjerna ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder. De kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen- och slutenvård samt kommunal vård och omsorg.

Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuell om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Se rubriken Enskild förskrivning utanför sortiment på denna sida.

Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov. Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger per år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Ändring i sortiment –  NAN Expertpro A.R. ersätter Humana AR Expert

  2024-06-04
  NAN Expertpro A.R från Nestlé ersätter Humana AR Expert (32044) som utgått. Den nya artikeln har Sesam LMN nr 32681.

  Nytt material – patientinformation om restnoteringar

  2024-05-30
  Nu finns nytt informationsblad gällande restnoteringar. Informationsbladet riktar sig till patienter och kan delas ut i samband med att patienten får sin förskrivning. Informationsbladet finns på svenska, arabiska och engelska.

  Se de nya informationsbladen under rubriken Patientinformation.

  Patientinformation

  Ny smak – Resource Ultra hasselnötsmak

  2024-05-28
  Resource Ultra karamellsmak har tidigare utgått. Ny smak finns nu tillgänglig, Resource Ultra hasselnötssmak (32677). Resource Ultra finns nu tillgänglig i smakerna jordgubb, kaffe, vanilj och hasselnöt.

  Sortimentet kompletteras tillfälligt med Peptamen 2.0

  2024-05-28
  Då det under en tid förekommit restnoteringar på peptidbaserade sondnäringar kompletteras sortimentet tillfälligt med Peptamen 2.0 (32676).

  Ändring i sortiment – glutenfri müsli

  2024-05-24
  Fruktmüsli 330 g (32297) från Finax har utgått ut sortimentet. Müslimix kanel 445 g från Ewalie plockas in i sortiment. Den nya artikeln har Sesam LMN nr 32675.

  Uppdateringar – Pepticate

  2024-05-22
  Samtliga burkar med Pepticate uppdateras med ny design. Näringsinnehåll är oförändrat, förutom för Pepticate SYNEO som uppdateras med HMO 2’-FL som är strukturellt identisk med 2’-FL i bröstmjölk. Sesam LMN nr behålls.

  Sortimentet kompletteras tillfälligt med Nutridrink Protein jordgubb

  2024-04-30
  Under tiden restnoteringar finns på ett flertal smaker av Fresubin Protein Energy och Resource Activ kompletteras sortimentet med Nutridrink Protein jordgubb (32660). Sedan tidigare har Nutridrink Protein choklad plockats in som komplement i befintligt sortiment.

  De två smakerna av Nutridrink Protein som tillfälligt finns i sortiment innefattas i gruppartikeln 32442, Energi- och proteintät (Fresubin Protein Energy, Nutridrink Protein, Resource Activ). Observera att Nutridrink har ett högre innehåll av kolhydrater än övriga artiklar i aktuell gruppartikel. Gruppartikeln är skapad utifrån energi- och proteininnehåll.

  Ny funktionsartikel skapad för extra energitäta kosttillägg

  2024-03-22
  En funktionsartikel har skapats för extra energitäta kosttillägg. Funktionsartikeln inkluderar samtliga smaker av Fresubin 2 kcal Fibre Drink, Nutridrink Protein 2.0 och Resource 2.0 med/utan fiber. Samtliga artiklar offererades under positionerna ”Extra energität med/utan fiber” i den senaste upphandlingen med krav om >= 200 kcal/100 ml samt 9-10 g protein/100 ml. Patienten väljer produkter vid uttag.

  Sesam LMN nummer för den nya funktionsartikeln är 32476. Benämning är ”Extra energität (Fresubin 2 kcal Fibre Drink, Nutridrink Protein 2.0, Resource 2.0 med/utan fiber). Förskrivaren bedömer om det är möjligt att förskriva funktionsartikeln eller om specifik artikel behöver förskrivas.

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  Ny funktionsartikel skapad för energi- och proteintäta kosttillägg

  2024-02-15
  En funktionsartikel har skapats för energi- och proteintäta kosttillägg. Funktionsartikeln inkluderar samtliga smaker av Fresubin Protein Energy och Resource Activ. Båda artiklarna offererades under positionen ”Energi- och proteintät” i den senaste upphandlingen med krav om 150 – 199 kcal/100 ml samt 9-10 g protein/100 ml. Patienten väljer produkter vid uttag.

  Sesam LMN nr för den nya funktionsartikeln är 32442. Benämning är ”Energi- och proteintät (Fresubin Protein Energy & Resource Activ)”. Förskrivaren bedömer om det är möjligt att förskriva funktionsartikeln eller om specifik artikel behöver förskrivas.

  Receptuppdatering – Resource Ultra

  2024-02-07
  Från och med februari 2024 sker en receptuppdatering av Resource Ultra. Energiinnehåll och ingredienser är oförändrat, men uppdateringen medför vissa skillnader i sammansättning. Proteininnehållet höjs från 14 g/100 ml till 16 g/100 ml och proteinsammansättningen ändras. Kolhydratinnehållet sänks från 22,6 g/100 ml till 15 g/100 ml. Skillnader i vitamin- och mineralinnehåll förekommer. Uppdaterat produktfaktablad återfinns hos underleverantör Nestlé.

  Produkten kommer att finnas tillgänglig i jordgubbssmak, kaffesmak, vaniljsmak och hasselnötssmak. Det innebär att nuvarande karamellsmak kommer att ersättas av hasselnötssmak. Vår leverantör Mediq får nu in produkt med uppdaterat recept för jordgubbssmaken.

  Övriga smaker byts ut successivt i takt med att lager av tidigare produkt tar slut. Prognos är att utbyte sker vecka 12 för vaniljsmaken respektive vecka 19 för kaffesmaken. Karamellsmaken väntas utgå och ersättas av hasselnötssmak vecka 19. Produkten får en uppdaterad design.

  Sesam LMN nr behålls för de smaker som finns i befintligt sortiment.

 • Patientavgifter speciallivsmedel 2024

  2023-12-27
  Efter beslut i Regionfullmäktige höjs patientavgiften för speciallivsmedel (näringsdrycker, sondnäring, berikningsprodukter, förtjockningsmedel och produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde) från och med den 1 januari 2024.

  Höjningen gäller förskrivningar gjorda till patienter 16 år och äldre. Patientavgift för glutenfria livsmedel och produkter för medfödda metabola rubbningar är oförändrad då avgiften för dessa produkter följer Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

  Nuvarande patientavgift har inte ändrats sedan 2004. Maxkostnad per månad finns fortfarande kvar och höjs från 1375 kronor till 2060 kronor. Hänsyn har tagits till Konsumentverkets beräkning av matkostnader. 

  Den nya patientavgiften beräknas automatiskt vid förskrivning i Sesam LMN.

  Förtydligande - Möjlighet för patienter att ta ut mindre mängd på uttaget än vad som förskrivits

  2023-11-29
  Frågan har uppkommit då Hjälpmedel under en kort period inte beviljade patienter att ta ut mindre mängd än vad som förskrivits. Detta då synpunkter inkommit från förskrivare om att Hjälpmedel inte ska genomföra ändringar i förskrivningen.

  Frågan har nu behandlats på Sortimentsforum där det beslutades att det ska vara möjligt för patienter att ta ut mindre mängd på uttaget än vad som förskrivits. Detta har beviljats tidigare och innebär ingen ändring i befintligt arbetssätt.

  Att patienten inte plockar ut full mängd innebär inte att Hjälpmedel ändrar i förskrivningen. Hur stor mängd som tagits ut går att följa via uttagshistoriken i Sesam LMN. Att hela uttaget plockas ut säkerställer ej full följsamhet till nutritionsbehandlingen. Uppföljning av följsamhet ingår i förskrivarens uppföljningsansvar. 

  Nytt avtal pump för enteral nutrition

  2023-10-03
  Avtalad pump är Compat Ella och du förskriver den i Sesam LMN. Samma modell och samma förfarande gällde på tidigare avtal. De pumpar som ägs av Region Skåne sedan tidigare avtalsperiod fortsätter att nyttjas under ny avtalsperiod.

  Följande gäller för aggregaten som används till Compat Ella nutritionspump:

  • Aggregaten till Compat Ella ska slängas efter varje avslutad måltid. Detta gäller både inom slutenvård, öppenvård och hemsjukvård.
  • Av hygienskäl får inte aggregaten återanvändas till flera måltider.
  • Aggregaten går av konstruktionsskäl inte att rengöra.
  • Försök till återanvändning gör att nutritionspumpen kan börja larma med felmeddelande. Detta i sin tur påverkar pumpens livslängd negativt och leder till ökade kostnader för Region Skåne.

  Det är av yttersta vikt att de användare och/eller vårdgivare som hämtar ut aggregat får den mängd som behövs för att kunna följa ovan riktlinjer.

  Tips vid förskrivning under period med många restnoteringar

  2023-09-08
  Situationen med restnoteringar innebär fortsatta utmaningar. Därför vill vi påminna om några användbara tips:

  • När det finns fler smakalternativ för produkter kan det underlätta att välja "välj smak vid uttag" vid förskrivning.
  • Det finns inget systemstöd för ”reservförskrivning”. Det innebär att en reservprodukt kan listas på ordinarie förskrivning. Ett alternativ är att lägga två förskrivningar, där förskrivning på den produkt som är tänkt som reserv förskrivs med färre uttag än vanligt, exempelvis ett eller två uttag vid förskrivningstillfället.
  • Information om restnoterade artiklar hittar ni på denna sida under rubrik ”Aktuella restnoteringar”. Patienter som behöver ta del av informationen kan hänvisas till detta dokument.
  • Patienten får information om eventuell restnotering direkt om uttag görs via Hjälpmedels kundservice. Vid delleveranser hittar patienter information om restnoterade artiklar på följesedeln.

Produktkataloger och produktrekommendationer bör inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

 • ”Om behovet upphör hos en patient eller pumpen är trasig så ska du skicka tillbaka den till huvudlagret.” Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etcetera) finns med.

  Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det till exempel är fel på den.

  För anställda inom Region Skåne

  För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till:
  Verksamhetsområde Hjälpmedel 
  Teknikvägen 3
  245 34 Staffanstorp

  För privata vårdgivare och kommunal verksamhet

  Du som jobbar hos en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa en fraktsedel genom att skicka e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se. Ange i mejlet vilken adress (ange även namn på er enhet/mottagning) du tänker skicka paketet FRÅN och att det gäller pump för enteral nutrition. Du får då en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via e-post som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktionen "Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment". En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via e-post till Sortiments funktionsbrevlåda sortimenthjm.hoh@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.