Avgiftsbefriade besök

Avgiftsfria besök, remissbesök, sjukvårdande behandling på vårdcentral, födelsekontrollerande verksamhet, screeningundersökningar, medicinsk service och provtagning.

Beslut om avgiftsbefrielse

Det är endast Hälso- och sjukvårdsdirektören som har rätt att besluta om avgiftsbefrielse. Gäller även eventuell förlängning av tidigare beslut. Verksamhetschefer har däremot rätt att avgiftsbefria enskilda personer, efter utredning av läkare eller kurator.

Särskilda åtgärder

Åtgärder som till exempel triagering, avstämningsmöten och SIP/SVPL räknas inte som besök i öppen vård.

Avgiftsfria besök

 • Personer som har fyllt 85 år
 • Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik eller motsvarande med samma sjukdom
 • Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter
 • Barn- och ungdomshabilitering
 • Barnhälsovård (BVC)
 • Barn under 20 år
 • Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU
 • Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral
 • Dialysbehandling
 • Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK)
 • Hembesök vid vård i livets slutskede och vid sjukhusanknuten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH, ASIH)
 • Forskning
 • Infektioner: Behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse
 • Läkemedelsprövning
 • Medicinadministrering/inställning – gäller endast psykiatrisk vård
 • Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök
 • Mödrahälsovård- Åtgärder i form av vård och behandling i samband med graviditet. Gäller även hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i samband med graviditeten
 • Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård)
 • Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP)
 • Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT
 • Regelbunden medicinering under överinseende
 • Smittsamma sjukdomar – smittskyddslagen
 • Besök på ungdomsmottagning
 • Vuxenhabilitering
 • Värnpliktiga, militärutbildning

Avgiftsfria remissbesök

Remissbesök hos läkare: remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare. Gäller endast remissbesöket, alltså det första besöket. 

 • Barn under 20 år
 • Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist, samma vårdtillfälle, som kräver omedelbar medicinsk bedömning (inom 24 timmar)
 • Från mödrahälsovård, barnhälsovård och ungdomsmottagning
 • Inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik (konsultbesök)
 • Strålbehandling, efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen (Region Skåne)

Avgiftsfri födelsekontrollerande verksamhet

 • Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inklusive förskrivning av p-medel, hos läkare
 • Hos annan personal än läkare
 • Recept

Patienten ska betala ordinarie patientavgift vid polikliniska vårdkontakter för sterilisering och abort.

Avgiftsfria screeningundersökningar

 • Mammografiundersökning
 • Gynekologisk cellprovskontroll

Avgiftsfria besök medicinsk service och provtagning

Medicinsk service är till exempel röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi) och kliniskt fysiologiska undersökningar som utförs av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

Medicinsk service och provtagning

Läkare med ersättning från Region Skåne

 • Provtagning
 • E-recept

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter