Avgiftsbefriade besök

Avgiftsfria besök, remissbesök, sjukvårdande behandling på vårdcentral, födelsekontrollerande verksamhet och screeningundersökningar.

Beslut om avgiftsbefrielse

Det är endast Hälso- och sjukvårdsdirektören som har rätt att besluta om avgiftsbefrielse. Gäller även eventuell förlängning av tidigare beslut. Verksamhetschefer har däremot rätt att avgiftsbefria enskilda personer, efter utredning av läkare eller kurator.

Särskilda åtgärder

Åtgärder som till exempel triagering, avstämningsmöten och SIP/SVPL räknas inte som besök i öppen vård.

Avgiftsfria besök

 • Personer som har fyllt 85 år
 • Barn under 20 år
 • Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik eller motsvarande med samma sjukdom
 • Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter (gäller besök i öppenvård)
 • Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral
 • Dialysbehandling
 • Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK)
 • Hembesök vid vård i livets slutskede och vid sjukhusanknuten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH, ASIH)
 • Forskning
 • Infektioner: Behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse
 • Läkemedelsprövning
 • Medicinadministrering/inställning – gäller endast psykiatrisk vård
 • Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök
 • Mödrahälsovård- Åtgärder i form av vård och behandling i samband med graviditet. Gäller även hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i samband med graviditeten 
 • Preoperativa endagsundersökningar
 • Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT (gäller besök i öppenvård)
 • Regelbunden medicinering under överinseende
 • Smittsamma sjukdomar – smittskyddslagen
 • Ungdomsmottagning
 • Vuxenhabilitering
 • Vård efter sexuella övergrepp (gäller första besöket och första återbesöket)
 • Värnpliktiga, militärutbildning

Avgiftsfria remissbesök

Remissbesök hos läkare: remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare. Gäller endast remissbesöket, alltså det första besöket. 

 • Barn under 20 år
 • Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist, samma vårdtillfälle, som kräver omedelbar medicinsk bedömning (inom 24 timmar)
 • Från mödrahälsovård, barnhälsovård och ungdomsmottagning
 • Inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik (konsultbesök)
 • Strålbehandling, efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen (Region Skåne)

Avgiftsfri födelsekontrollerande verksamhet

 • Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inklusive förskrivning av preventivmedel
 • Recept

Observera: Patienten ska betala ordinarie patientavgift vid vårdkontakt för sterilisering och abort.

Avgiftsfria hälsoinriktade insatser inklusive screening

Gäller vid kallelse från Region Skåne.

 • Bukaorta, män 65 år
 • Cellprovtagning, kvinnor upp till och med 70 år
 • Koloncancer, kvinnor och män 60-74 år
 • Mammografi 40-74 år
 • Prostatacancer, män 50-74 år
 • Riktade hälsosamtal

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.