Strategi och bakgrund för framtidens hälsosystem

Här hittar du mål, strategi och färdplan för framtidens hälsosystem.

Förändrings- och genomförandeplanen stakar ut vägen

Till stöd för att kunna planera och agera i linje med framtidens hälsosystem finns en regional förändrings- och genomförandeplan. Det är en konkretisering av mål och strategi och beskriver vilka strategiskt viktiga milstolpar vi gemensamt behöver uppnå under 2022-2025 för att klara omställningen till ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Förändringsplanen uppdateras årligen.

För att alla Region Skånes verksamheter ska kunna bidra och tillsammans hålla en gemensam riktning ska verksamhetsplanering och budgetprocess för hela Region Skåne relateras till förändringsplanen och förflyttningarna mot framtidens hälsosystem.

Förändrings- och genomförandeplanen för framtidens hälsosystem fastställdes av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 juni 2022.

Mål och strategi för framtidens hälsosystem

Under 2021 deltog cirka 100 personer i olika arbetsgrupper för att formulera mål, milstolpar och prioriterade åtgärder för de olika insatsområdena. Resultatet blev Mål och strategi för framtidens hälsosystem som beskriver de förflyttningar Region Skåne behöver göra och hur vi tillsammans skapar förändring. 

Färdplan för framtidens hälsosystem

Våren 2020 tog Regionfullmäktige beslut om en färdplan för hur Region Skåne ska arbeta framåt med vård och hälsa i Skåne – det vi nu kallar framtidens hälsosystem.

Färdplanen för framtidens hälsosystem är resultatet av flera års intensivt samarbete. Innehållet är bland annat baserat på 13 workshops, ett 30-tal intervjuer, litteraturgenomgång och ett omfattande analysarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.