Framtidens hälsosystem – Region Skånes övergripande strategi

Region Skåne har en övergripande strategi för att uppnå målet ”bättre hälsa för fler”. Strategin kallas Framtidens hälsosystem och beslutades av Regionfullmäktige 2020. ​Strategin pekar på fem förflyttningar som måste göras tillsammans av alla i Region Skåne. Det krävs för att möta de utmaningar som samhällsförändringar innebär, till exempel att andelen äldre personer ökar.

En övergripande strategi för att hantera samhällets förändringar

Samhället förändras snabbt. Vi blir fler i Skåne och vi blir äldre. Det innebär att fler behöver vård, samtidigt som färre kan utföra den. Invånarnas beteenden och förväntningar på att kunna leva ett gott liv med god kvalitet och hållbar hälsa ändras i takt med tiden. Regionen behöver använda rätt kompetens på rätt plats och maximera effekten med de resurser som finns. 

De fem förflyttningarna visar riktningen

Hur ska man som verksamhet omsätta strategin i sitt arbete? Strategin har fem förflyttningar som hela Region Skåne behöver göra. Använd förflyttningarna som vägledning för att avgöra om de beslut som behöver tas operativt i verksamheten är i rätt riktning.

1. Från mottagare till  medskapare

Fokus flyttas från patienten som passiv mottagare av hälso- och sjukvård till patienten som en aktiv medskapare till sin egen hälsa utifrån sina behov och förutsättningar.

2. Från fokus på sjukdom till fokus på hälsa

Fokus flyttas från sjukdom till hälsa. Större fokus läggs på förebyggande och hälsofrämjande arbete så att invånarna upplever en bättre livskvalitet och hälso- och sjukvårdens resurser används där de ger störst nytta.

3. Från fokus på organisation till fokus på personens behov och upplevelse

Fokus flyttas från organisation till organisering med relationer som bas för ett tillgängligt och sömlöst hälsosystem, som möter invånarens behov på vägen i och genom hälsosystemet.

4. Från fokus på platser eller lokaler till fokus på att möta invånaren på flera olika sätt efter behov​

Fokus flyttas från platsen eller lokaler för hälso- och sjukvård till att möta invånaren på flera och delvis andra sätt utifrån behov och livssituation, till exempel genom digitala lösningar eller vård i hemmet.​

5. Från fokus på kortsiktiga organisatoriska eller ekonomiska resultat till en helhetssyn där egna initiativ och lärande premieras​

Fokus flyttas från styrsignaler som premierar organisatoriska och ekonomiska resultat till styrning och uppföljning där helhetssyn på individens väg genom hälsosystemet. Egna initiativ för individens bästa och lärande premieras.

Vad vill Region Skåne uppnå?

Region Skåne vill uppnå en bättre hälsa för fler, bättre upplevelse för patient och medarbetare, ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och effektivare processer för Skånes invånare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.