AvIC

AvIC är Region Skånes IT-stöd för avvikelsehantering och förbättringsarbete.

AvIC används för hela hanteringsprocessen; rapportering, orsaksutredning, åtgärder, uppföljning och återkoppling.

 • Starta AvIC

  Så här gör du för att starta AvIC.

  • Sätt in ditt eTjänstekort i kortläsaren i datorn
  • Klicka på länken Starta AvIC nedan 
  • Skriv in din sexsiffriga pinkod för legitimering (identifieringskod) 

  Starta AvIC

   

  • Om felmeddelande Error 403 visas - så ta ut kortet - stäng alla internetsidor (webbfönster) - sätt i kortet och försök igen.
 • Support och kontakt

  Inloggningsproblem eller svårighet med åtkomst till systemet ring,
  IT-support: 30 000 (knappval 2 och sedan 5).

  Övrig support kontakta verksamhetsansvarig/-specialist för respektive förvaltning under flikarna nedan.

   

   

  • Habilitering och hjälpmedel

   Christina Eilertsson
   Verksamhetsansvarig, Habilitering och hjälpmedel
   E-post: Contact
   Telefon: 0725-93 93 79

  • Hälsostaden

   Lotta Malm
   Verksamhetsspecialist
   E-post: Contact
   Telefon: 0431-811 24

  • Koncernkontoret

   Mickael Steen
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 044-309 28 82

  • Medicinsk service

   Katrina Dakouri
   Verksamhetsansvarig
   Verksamhetsspecialist VO Labmedicin
   E-post: Contact
   Telefon: 042-406 10 78

   Charlotte Carle
   Verksamhetsspecialist VO bild- och laboratorieteknik/Medicinsk teknik Skåne
   E-post: Contact
   Telefon: 0411-99 56 59

   Hans Blomquist
   Verksamhetsspecialist VO ambulans/prioritering råd och stöd
   E-post: Contact
   Telefon: 0725-97 54 27

  • Regionfastigheter

   Petra Voin
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 0768-89 04 89

  • Regionservice

   Kenneth Lindberg
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 0766-48 62 61

  • Skånes universitetssjukvård SUS

   Lena Nord
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 040-33 14 94

   Maria E Ohlsson
   Verksamhetsspecialist
   E-post: Contact
   Telefon: 040-33 14 55

  • Skånetrafiken

   Lotta Ellberg
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 0768-89 00 90

  • Skånevård Kryh

   Mikael A Jönsson
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 0411-89 70 15

   Eva Ohlin
   Verksamhetsspecialist
   E-post: Contact
   Telefon: 044-309 24 68

  • Skånevård Sund

   Margareta Johansson
   Verksamhetsansvarig
   E-post: Contact
   Telefon: 042-406 23 40

   Anneli Brygt
   Verksamhetsspecialist 
   E-post: Contact
   Telefon: 0418-45 43 41

   Emma Borgstrand
   Verksamhetsspecialist Division Primärvård
   E-post: Contact
   Telefon: 0722-47 63 09

  • System

   Systemansvarig

   Camilla Lohav
   E-post: Contact
   Telefon 0725-99 89 27

 • Avvikelseområden
  • Laboratorium

   Vad är en laboratorieavvikelse?
   En händelse inom laboratorium och provtagning som lett till eller kunnat leda till en vårdskada.

   Exempel på avvikelser

   • Brister i kvalitetskontroll inom laboratorium
   • Brister i informationsöverföring mellan vårdgivare och laboratorium
   • Brister i provöverföring från vårdgivare till laboratorium
   • Brister i leverans av tjänst eller produkt från laboratorium
  • Leveranser och tjänster

   Vad är en leverans- och tjänsteavvikelse?
   Leveranser och tjänsteavvikelser omfattar:

   • IT och telefoni
   • Fastighetsrelaterade ärenden (exempelvis driftstörning i el, gas, ventilation, VVS, byggprojekt eller utrustning)
   • Servicetjänster (lokalvård, måltid, transport, läkemedelsförsörjning, post, prov, kort, lås, larm, gasflaskor, utebliven/felaktig leverans av förrådsvaror från OneMed, flytt, inredning eller tvätt).
   • Administrativa tjänster (regiongemensam administration som faktura- och lönehantering)

   Kom ihåg att även göra en felanmälan!
   För att få åtgärdat fel på utrustning, material, system och funktioner ska även en felanmälan göras via Webblord (fastighetsrelaterat), 30 000 (IT/ telefoni/lönesupport) eller självservice HR-fönster. 

   Exempel på avvikelser:

   • Driftstörning
   • Utebliven lokalvård
   • Fel levererad kost
   • Försenad patienttransport
   • Hiss ur funktion
   • Försenad leverans av textil
   • Felaktig fakturahantering
   • Störning från byggprojekt
   • Fel på utrustning
  • Medicintekniska produkter

   Vad är en avvikelse med en medicinteknisk produkt?
   En händelse, där en medicinteknisk produkt varit inblandad, som lett till eller kunnat leda till skada på patient eller personal.

   Kom ihåg att även göra en felanmälan!
   För att få åtgärdat fel på utrustning, material, system och funktioner ska även en felanmälan göras för Medicinteknisk produkt via Medusa, Landlord eller Sesam.

   Exempel på avvikelser:

   • Produkten fungerar ej på förväntat sätt
   • Produkten slutar fungera i kritiskt skede
   • Produkten används för fel ändamål
   • Produkten används på fel sätt
   • Produkten ej CE-märkt
   • Produkten felmärkt
   • Produktens bruksanvisning felaktig
  • Miljö

   Vad är en miljöavvikelse?
   Miljöavvikelser omfattar händelser som påverkar vår yttre miljö eller som innebär avsteg från Region Skånes miljöledningssystem.

   Kom ihåg att utsläpp även ska anmälas till miljöförvaltningen i kommunen.

   Exempel på avvikelser:

   • Spill t ex kemikalier eller fordonsbränsle/olja.
   • Utsläpp av farliga ämnen.
   • Felmärkning av farligt avfall.
   • Felsortering av avfall.
   • Olycka med farligt gods.
   • Att inte hushålla med resurser t ex slösa med energi, material, livsmedel, transporter.
   • Att miljömålen inte uppfylls.
   • Att miljöpolicyn eller resepolicy inte följs.
   • Att lagar, riktlinjer, rutiner, program inte följs.
   • Att en produkt/tjänst upphandlas som strider mot upphandlingspolicyn, miljöpolicyn eller miljömålen, eller på annat sätt går emot miljöledningssystemet.
   • Direkt miljöpåverkan eller incident.
  • Patient

   Vad är en patientavvikelse?
   En händelse som lett till, eller kunnat leda till en vårdskada, ska identifieras, rapporteras, analyseras, åtgärdas och följas upp.  För att undvika upprepning är det viktigt att erfarenheterna från en avvikelse sprids till andra enheter i organisationen.

   Exempel på avvikelser:

   • Felaktig läkemedelshantering
   • Fallskador
   • Trycksår
   • Vårdrelaterade infektioner
   • Förväxlingar
   • Brist i informationsöverföring mellan vårdgivare/vårdenheter
   • Fördröjd/utebliven hälso- och sjukvårdsinsats

    Händelseklassificering patientavvikelse

  • Personal (arbetsskada/tillbud)

   Vad är en personalavvikelse?
   Avvikelser som ska rapporteras är arbetsskador och tillbud på arbetsplatsen eller under direkt färd till eller från arbetet. 

   Med tillbud avses en plötslig händelse som hade kunnat leda till, men inte ledde till, personskada.

   En arbetsskada är till exempel arbetsolycka, arbetssjukdom/smitta, färdolycksfall med mera. Att man rapporterar en arbetsskada i avvikelsehanteringssystemet innebär inte att arbetsgivaren har godkänt anmälan som en arbetsskada. Det är Försäkringskassan som avgör vilka skador som ska klassas som arbetsskador.

   Exempel på avvikelser:

   • hot/våld mot personal
   • halka/fall
   • skada vid lyft/förflyttning
   • stick/skärskador
   • smitta/smittrisk
   • arbetsorsakad sjukdom

   Händelseklassificering personalavvikelse

  • Produktreklamation

   Exempel på avvikelser:

   • Avvikelser från Upphandlingspolicy och/eller Tillämpningsanvisningar.
   • Att leverans av varor/tjänster inte överensstämmer med gällande avtal.
   • Att LOU eller andra lagar inte har följts.
  • Sjukresor

   Vad är en sjukreseavvikelse?
   En sjukreseavvikelse är när något avviker från det överenskomna inom sjukreseområdet.

   Exempel på avvikelser:

   • Resenären inte är utskriven men resa är beställd till en viss tid
   • Fordonet är sent för upphämtning av resenär
   • Adressen till vårdinrättning som angetts är felaktig
   • Problem med bokning av resa
   • Brist i bemötande och serviceförmåga
  • Säkerhet

   Vad är en säkerhetsavvikelse?
   En icke förväntad händelse eller iakttagelse i verksamheten, vilken medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för person, utrustning, verksamhet, egendom och miljö.

   Exempel på avvikelser:

   • Brand/brandfarlig händelse eller brister i det systematiska brandskyddsarbetet, SBA
   • Stöld
   • Inbrott/inbrottsförsök
   • Rån/rånförsök
   • Skadegörelse/sabotage
   • Våld och hot om våld
   • Brister eller brott gällande informationssäkerhet/sekretess
   • Yttre händelser eller händelser i utemiljön
    - nedfallande tak
    - gasutsläpp
    - brand i närområde

   Klassificering säkerhetsavvikelse

 • Instruktion och utbildning

  Instruktion

  Instruktionen är ett stöd för effektiv rapportering och hantering av avvikelser i AvIC. Den omfattar alla typer av avvikelser som hanteras inom Region Skånes avvikelsehanteringssystem AvIC.
  Instruktion

   Utbildning

  Utbildningsmaterial som vägleder dig i hur du rapporterar i AvIC. Klicka på Kurskatalog och välj Avvikelsehantering - AvIC - rapportör.

  Utbildningsportalen

 • Reservrutiner

  Om AvIC inte är tillgängligt används blanketten som reservrutin.

  Länk till reservblankett

  När AvIC åter är tillgängligt ansvarar var och en för att händelsen registreras. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter