Postoperativ smärta

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Postoperativ smärta
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Postoperativ smärta kan ge upphov till komplikationer som till exempel subileus, pneumoni, sårinfektion och i värsta fall långvarig smärta. Eftersom den postoperativa smärtan kan förutses, ska en behandlingsplan finnas för varje enskild patient som opereras. Regionala blockader används i första hand när det är lämpligt.

De patienter som är i behov av en opioid och kan äta och dricka sätts i första hand in på långverkande oxikodon, vilken har en fördelaktig biotillgänglighet som underlättar beräkning av lämplig dos.

Detta gör att dosen inte behöver titreras med hjälp av kortverkande opioid utan i stor utsträckning kan förutses med hänsyn till ålder, vikt, typ av ingrepp och eventuell stående opioidbehandling.

Patienten ska även ha tillgång till kortverkande opioid i både tablett och injektionsform vid behov. För de kortverkande opioiderna föreligger ingen påvisbar skillnad i effekt, upptag eller biverkningar varför morfin är förstahandsval. Morfin går att kombinera med långverkande oxikodon.

Den kortverkande tabletten kan upprepas efter 1 timme och injektionen efter 30 minuter vid otillräcklig effekt, så länge patienten inte är sederad och/eller andningspåverkad.

Till patienter med förväntad postoperativ fasta kan morfin i pump (PCA, patientkontrollerad analgesi) användas tills magen kommit igång. Vid övergång till peroral behandling konverteras dygnsdosen morfin till långverkande oxikodonpreparat.

Utsättning av läkemedel

  • Alla patienter som skrivs ut med en opioid ska ha en nedtrappningsplan.
  • Om smärtproblem kvarstår i mer än 2 (-3) veckor efter utskrivning bör ny smärtanalys utföras innan vidare förskrivning och eventuellt preparatbyte till långverkande morfin ske.
  • Om smärtorna kvarstår mer än 3 månader och ytterligare förbättring inte är att förvänta bör eventuellt kvarstående opioid trappas ut enligt rekommendation. Vid behov kan patienten remitteras till smärtrehabiliteringsteam.

Referenser smärta

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.