Kirurgi vid obesitas

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Indikation för kirurgi

I Region Skåne gäller för vuxna patienter att ett av nedanstående kriterier ska vara uppfyllt för remiss till obesitaskirurgi:

 • 18–65 år med BMI >40
 • 18–65 år med BMI >35 och något av följande tillstånd: behandlingskrävande sömnapné, konstaterat operationsbehov av viktbärande led, metabola komplikationer till exempel diabetes typ 2, benign intrakraniell hypertension som är shuntkrävande (s.k. pseudotumor cerebri).

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas rekommenderas att obesitaskirurgi övervägs som behandling till patienter med ett BMI ≥35 kg/m² oberoende om det finns samsjuklighet eller inte. Åtgärden är högt prioriterad (gastric bypass prioritet 2 och sleeve-gastrektomi prioritet 3). Socialstyrelsen rekommenderar också att obesitaskirurgi övervägs som behandling till patienter med ett BMI mellan 30 och 35 kg/m² vid allvarlig obesitasrelaterad sjukdom (prioritet 3 för gastric bypass och prioritet 5 för sleeve-gastrektomi).

Uppföljning efter kirurgi

 • Efterfråga eventuella symtom och komplikationer.
 • Följ upp levnadsvanor och behandlingsmål, justera vid behov.
 • Kontrollera vikt och prover.
 • Årligen tas Hb, ferritin, kobalaminer, folat, calcium, albumin, vitamin D, PTH.
 • År 2 och 5 efter operationen tas även LDL, HDL, triglycerider, och HbA1c.

Livslång supplementering efter kirurgi

 • Tablett Cyanokobalamin 1 mg, 1 x 1, alternativt inj Cyanokobalamin 1 mg var tredje månad
 • Tablett Kalcipos-­D forte (500 mg/800 IE), 1 x 1
 • Tablett Duroferon 100 mg, 1 x 1 (intas minst 3 timmar före kalktablett).
 • Multivitamintabletter med högsta innehåll (multivitamin kvinna).

Kompletta kosttillägg som är anpassade för obesitasopererade finns att tillgå om patienten skulle föredra det. Dock är dessa inte inom förmånen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.