Bastjänstgöring (BT)

Information om bastjänstgöring för läkare.

Region Skåne erbjuder 30 regionala basutbildningstjänster årligen. Tjänstgöringstiden är tidsbegränsad och omfattar ett års heltidsarbete, fördelat på 3 till 4 placeringar inom psykiatri, akut sjukvård och primärvård. Fördelningen varierar något mellan våra sjukhus. Tjänstgöringen är målstyrd med separat målbeskrivning som skall uppfyllas innan den legitimerade läkaren ansöker hos Socialstyrelsen om uppnådd baskompetens.

Bastjänstgöring för läkare (BT-tjänstgöring) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Målbeskrivningen för BT-tjänsten är förhållandevis omfattande och rekommendationen är därför en BT-tjänstgöringstid på 12 månader.

BT chefen och den Regionalt övergripande BT Studierektorn i Region Skåne tar upp viktig information om BT och ST 2021 i en informationsfilm.

Film om bastjänstgöring

Information, uppdrag och tjänster

 • BT-platserna är uppdelade på regionens tre akutsjukhus.

  • Skånes universitetssjukhus (SUS)
  • Helsingborgs lasarett
  • Centralsjukhuset Kristianstad (CSK)

  Där finns 30 regionala BT-tjänster och hälften startar på hösttermin och hälften startar på vårterminen med en jämn fördelning mellan sjukhusen. De första ordinarie BT-tjänsterna startar 30 augusti 2021 med 4 tjänster vid respektive sjukhus.

  Tjänstgöringen inleds med 2 veckors gemensam introduktion som bland annat innehåller:

  • A-HLR
  • akutmedicinsk kurs
  • utbildning i journal- och läkemedelssystem
  • patientsäkerhet
  • vårdhygien

  Under tjänstgöringsåret varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är regionala och gemensamma för alla regionens BT-läkare, medan andra anordnas lokalt på respektive sjukhus. Utbildningarna och introduktionen är anpassade för BT-målbeskrivningen.

  Handledare

  Alla BT-läkare har en personlig handledare på samtliga tjänstgöringsavsnitt, samt en huvudansvarig handledare under hela sin BT-tjänstgöring. Bastjänstgöringen i Region Skåne är en tidsbegränsad anställning om 12 månaders heltidsarbete.

  Examinering

  Examinering av BT-läkare sker genom kontinuerliga bedömningar med hjälp av bedömningsinstrument som även används inom övriga specialiseringstjänstgöringen, samt med sammantagna bedömningar vid avslut av varje tjänstgöringsavsnitt. I slutet av BT-året genomförs en slutbedömning där huvudansvarig handledare och en extern bedömare gör en slutbedömning av BT-läkarens kompetens, där även resultat av de kontinuerliga och sammantagna bedömningarna samlas in. Efter avslutad BT ansöker BT-läkaren själv om fortsatt specialisttjänstgöring där hen önskar.

  Mer information om upplägget

 • Socialstyrelsens regelverk, Föreskrifter och allmänna råd, som omfattar den nya ST-förordningen (ST-2021) där BT ingår träder i kraft den 1 juli 2021. Den som påbörjar specialisttjänstgöring (ST) efter 1 juli 2021 kommer omfattas av de nya reglerna och den nya ST-förordningen, vilket även kräver BT som en obligatorisk inledande del. Undantaget är läkare som erhåller legitimation efter genomförd allmäntjänstgöring (AT) i Sverige, vilka även fortsättningsvis kommer kunna välja att omfattas av det äldre regelverket (ST-2015). Någon bortre gräns för när denna möjlighet upphör finns i dagsläget (mars 2021) inte.

  Observera att ovanstående gäller för läkare utbildade utomlands inom EU och EES. För läkare utbildade utanför EU och EES gäller särskilda regelverk för att erhålla svensk läkarlegitimation. Läkare utbildade utanför EU och EES som erhåller sin läkarlegitimation genom kunskapsprov och praktisk tjänstgöring (det vill säga utan att göra svensk AT-tjänst) kommer dock att omfattas av ovanstående regler gällande BT och ST-2021.

  Det finns fortfarande vissa universitet i exempelvis Polen där grundutbildningen inte leder till svensk legitimation, de ska fortsatt göra svensk AT. För de som läst grundutbildning utanför EU/EES och som genomför KUL-utbildning i Sverige gäller för närvarande att de ska rekommenderas att göra svensk AT. Det planeras på nationellnivå att göra om KUL-utbildningen för att anpassa den till att leda fram till en svensk legitimation.

 • I november 2018 antog Sveriges riksdag om en större utbildningsreform för läkare. I reformen ingår införandet av en ny grundutbildning för läkare. Den nya grundutbildningen startar höstterminen 2021 och är förlängd till 6 år (12 terminer). Efter utbildningen erhåller studenterna förutom läkarexamen även läkarlegitimation. Därmed kommer allmäntjänstgöringen, AT, på sikt att försvinna.

  Nya ST-förordningen, ST-2021, är anpassad till upplägget av den nya grundutbildningen. I ST-2021 ingår bastjänstgöring för läkare (BT-tjänstgöring) som en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen.

  Syftet med reformen är i grunden en EU-anpassning för att främja den fria rörligheten med ett enhetligt utbildningssystem inom unionen och EES. Förhoppningen är även att korta tiden till färdig specialist genom att motverka bildandet av väntetider på till exempel AT-tjänst och längre tiders underläkarvikariat som ej kan tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöring. Man vill genom bastjänstgöringen även införa en bred och strukturerad introduktion till svensk sjukvård för alla, oavsett var inom EES man har läst sin grundutbildning.

  Därtill är förändringen i utbildningssystemet med grundutbildning, BT och ST även en anpassning av förändrat sjukvårdsbehov.

  Mer information

  • Regional BT-chef - Caroline Mellberg
  • Regional övergripande BT-studierektor - Hannes Lynnér
  • BT samordnare - Angelica Nilsson
  • BT-ansvarig Skånes sjukhus nordost (SSNO) - Hannes Lynnér
  • BT-ansvarig Skånes sjukhus nordväst (SSNV) - Björn Gunnarsson
  • BT-ansvarig Region Skåne, Primärvården - Anna Jarslund Broman
  • BT-ansvarig Skånes universitetssjukvård - Line Dalene Skarping
  • BT-ansvarig Region Skåne, Psykiatrin - Gisela Larmark
 • Platsannonser läggs ut varje år på våren under mars månad och  på hösten under september och oktober. BT-tjänsten söks Regionalt. Efter urval och intervju kommer du tilldelas en BT-tjänst på något av sjukhusen, Skånes universitetssjukhus (SUS), Helsingborgs lasarett samt Centralsjukhuset Kristianstad (CSK).

  Det går bra att önska vilket sjukhus en i första hand vill tjänstgöra vid, hänsyn tas till detta i mån av plats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.