Läkemedel i kommunal hemsjukvård

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Läkemedel i kommunal hemsjukvård
  Se sortimentslista för kommunala basläkemedelsförråd  

Terapiråd

I den kommunala hemsjukvården, både i ordinärt och särskilt boende, kan patienten få stöd med sin läkemedelshantering beroende på vilken hjälp det finns behov av. Hemsjukvård i ordinärt boende beviljas efter bedömning enligt tröskelprincipen (patienten kan inte på egen hand, eller med ledsagare, ta sig till vårdcentralen).

Samverkansavtal

Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Bedömer ansvarig läkare att patienten är i behov av hjälp med läkemedelshantering ska denne i samråd med patient, eventuellt närstående och ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården ta ställning till vilket stöd patienten behöver i sin läkemedelshantering. I detta sammanhang övervägs om andra alternativ är tillräckliga, så som egenvård eller dosdispenserade läkemedel. Flera kommuner kan idag erbjuda digitala lösningar så som läkemedelsautomater.

Ansvarig läkare överlämnar en samlad läkemedelsordination till hemsjukvården. Sjuksköterska förvarar aktuell ordination i vårdgivarens journal samt hos patienten. Signeringslista upprättas av sjuksköterska då överlämnande av läkemedel utförs av delegerad personal i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF­-FS 2017:37). Beslutet om övertagande av läkemedelshantering dokumenteras i respektive huvudmans journal och en vårdplan ska upprättas. Läkemedelshanteringen kommer därmed att ske under medicinskt yrkesansvar.

Läkemedelsförråd – kommunal hemsjukvård

I varje kommun finns ett eller flera läkemedelsförråd. Via dessa kan den kommunala sjuksköterskan få tillgång till enstaka läkemedelsdoser eller hela kurer när behandlingen behöver påbörjas så snart som möjligt. Ytterligare information om de kommunala läkemedelsförråden samt en lista över läkemedel som – på Region Skånes bekostnad – kan beställas till förråden finns på:

Kommunala basläkemedelsförråd och Generella direktiv

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.