Migrering av data till SDV

Skånes digitala vårdsystem, SDV, kommer att ersätta ett trettiotal system som används idag. Därför behöver data som finns i de system som ska avvecklas flyttas, migreras, till det nya systemet. Detta kommer göras både maskinellt och manuellt.

Kartläggningen av vad som ska flyttas över till det nya systemet började redan innan SDV-projektet startade genom intervjuer med verksamhets- och systemansvariga i Region Skånes organisation. Projektet har sedan granskat och analyserat informationen för att se vad som är möjligt att migrera. Allt går inte att migrera, och all data flyttas inte heller samtidigt, utan migreringen pågår under hela utrullningsfasen.

Förutsättningar

 • Den maskinella migreringen måste kunna testas av för att säkerställa att informationen som förts över är korrekt och är på rätt plats. 
 • Det måste vara patientsäkert.

Maskinell migrering

För att information i ett befintligt system ska gå att migrera maskinellt (automatiserat) krävs bland annat att:

 • Informationen är strukturerad.
 • Det nya systemet kan använda informationen på avsett sätt.
 • Arbetet och förberedelserna som krävs för maskinell migrering är rimligt i relation till hur lång tid som skulle krävas för manuell överföring.

En utmaning vid migreringen är att olika vårdenheter idag använder befintliga system på olika sätt. Det innebär till exempel att även om det finns ett fält i ett system för en viss funktion kan olika verksamheter ha valt att använda det för olika ändamål. Det innebär att man inte automatiskt kan mappa det nuvarande systemet mot motsvarade fält i det nya, eftersom användandet är olika.

En annan utmaning är att viss informationen i befintliga system är i en form som inte är möjlig att föra över på ett säkert sätt. Därför kommer vissa data inte att kunna flyttas och annan data kräver att den överförs manuellt.

Information som kommer att migreras maskinellt

 • Patientinformation.
 • Bevakningslistor PASiS och väntelistor PMO inom öppenvård för patienter som väntar på att bokas.
 • Mätvärden för tillväxtkurvan med vårdkontakter inom öppenvård.
 • Öppna vårdåtagande (Flödesmodellen) för patienter som väntar på första kontakt från PASiS, öppenvård.
 • Betalningsförbindelser för patienter som får vård på Sus men som inte bor i Skåne.
 • Kroniska diagnoser från PMO.

Manuell migrering

Det som inte går att överföra maskinellt, men ändå måste flyttas kommer att behöva överföras manuellt.

Vad händer med de gamla systemen?

De gamla systemen ska på sikt avvecklas och arkiveras. Under en period efter att det nya systemet lanserats kommer det dock finnas kvar versioner av de gamla systemen i ”läsläge” och informationen kommer att kunna nås från Nationell patientöversikt (NPÖ). Detta för att möjliggöra uppföljning och kliniska beslut som kräver tillgång till historisk information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.