Papperslösa

Det är alltid behovet av vård som styr om personen har rätt till vård, inte personens förmåga att betala eller om hen kan identifiera sig. Det är en läkare, tandläkare eller annan ansvarig som gör den medicinska bedömningen. Du får inte avvisa en person från vårdenheten för att hen är papperslös.

En papperslös person är en person som saknar tillstånd att vara i landet. Det kan till exempel vara en person som har fått avslag på sin asylansökan, inte tänker söka asyl i Sverige eller att hens uppehållstillstånd har gått ut. Det behöver inte betyda att personen saknar identitetshandlingar såsom pass, id-kort eller motsvarande.  

Även en medborgare inom EU och EES kan i enstaka fall räknas som papperslös. Det gäller de personer som har varit i landet i mer än tre månader och som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. 

Tolk 

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Som medarbetare inom hälso- och sjukvården är du skyldig att erbjuda tolk till personer som har svårt att förstå och tala svenska.

Boka Språktolk

Rätt till vård och tandvård 

Tänk på att alla papperslösa ska bli erbjudna hälsoundersökning när kontaktar vården. 

Personer som är under 18 år har rätt till samma vård som den som bor i Skåne har. 

Personer som är över 18 år har rätt till 

 • omedelbar vård och tandvård 
 • vård och tandvård som inte kan anstå 
 • mödrahälsovård 
 • vård vid abort 
 • preventivmedelsrådgivning 
 • förlossningsvård 
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. 

Bedömning om personen behöver vård och tandvård som inte kan anstå 

Den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal måste alltid avgöra vad som ska räknas som vård som inte kan anstå i varje enskilt fall.

Sekretess 

Vid samtliga kontakter med hälso- och sjukvården gäller rätten till sekretess och integritet. Tänk på att följande gällande personer som lever i papperslöshet: 

 • Kontakta inte Migrationsverket eller polis när en papperslös söker vård. 
 • Endast på direkt förfrågan från Polismyndigheten har hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att uppge om en person utan tillstånd att vistas i landet vårdas på enheten. Tänk på att alltid motringa om polis ringer vilket görs via Polismyndighetens växel. 

Kontakta din dataskyddssamordnare om du är osäker på om du får lämna ut uppgifterna.

Sekretess i hälso- och sjukvården

Uppföljning av papperslösa 

Papperslösa saknar ofta en fast postadress, men många har en mobiltelefon. Patientens adressuppgifter uppdateras automatiskt inte i våra system eftersom den papperslöse inte är folkbokförd. 

Verksamheten ansvarar för att det finns en rutin för 

 • kontaktväg för exempelvis provsvar och återbesökstider. 
 • kontaktväg så att patienten vid behov kan få kontakt med vårdenheten. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.