Ett urval av hållpunkter fram till start av piloten.

Så införs SDV

I förslaget på reviderad plan för Skånes digitala vårdsystem, SDV ska systemet börja införas till ett begränsat antal verksamheter i april 2022. Det stora breddinförandet kommer sedan i slutet av samma år.

Notera: Den föreslagna planen kommer att behöva justeras, men ny plan är ännu inte fastslagen (september 2021).

På grund av covid-19 och juridiska frågeställningar kring datahantering har SDV försenats, och därför har en ny plan tagits fram, som regionstyrelsen ska ta beslut om.

Det begränsade första införandet kallas pilot och görs i ett urval av verksamheter.  Starten är planerad till april 2022, och det så kallade breddinförandet till återstående verksamheter planeras till slutet av 2022.  Piloten omfattar i stort sett all funktionalitet som ska ingå i det breda införandet.

SDV-projektet utvecklar det nya vårdsystemet till den skånska vården och planerar för införande och driftstart. Varje förvaltning i Region Skåne och privata vårdgivare har sedan sin egen utrullningsorganisation som ansvarar för förändringsarbete och införande i sina verksamheter.

Detta händer fram till införandet

Våren och sommaren 2021

Projektet bygger färdigt systemet så att anpassningarna till den skånska vården kommer på plats.

För att säkerställa att all funktionalitet som behövs i systemet är klar och fungerar som den ska görs stora mängder av tester i olika former innan driftstart. Såväl mjukvara och medicinteknisk utrustning som arbetsprocesser testas.

Under hela 2021

SDV handlar inte bara om att byta IT-system. Det handlar om att förändra hur vi tänker och arbetar. Förändringsarbetet pågår både regionalt och lokalt i de olika verksamheterna. Under hela 2021 identifierar projektet och verksamheterna de förändringar som SDV för med sig, och avgör hur de bäst ska hanteras.

Projektet utvecklar träningsmaterial för alla medarbetare som ska använda systemet.

Slutet av 2021

Innan systemet börjar användas i Ystad blir det en så kallad generalrepetition med deltagare från både SDV-projektet och de berörda verksamheterna. Detta är en övning med de aktiviteter som ska genomföras inför driftstart och den sker under så verklighetsnära förhållanden som möjligt.

Det handlar till exempel om att träna och mäta tidsåtgången för vissa aktiviteter, öva på arbets- och beslutsprocesser och ge förbättrade underlag för planering av förberedelserna.

Början av 2022

Nu görs de sista förberedelserna inför starten av piloten. Träningen av de som ska bli tränare i det nya systemet, och sedan utbilda sina kollegor, börjar. Träningen av övriga medarbetare börjar ett par månader innan driftstart. Träningen kommer såväl vara digital som instruktörsledd, och vilken träning användaren får beror på yrkesroll och styrs av träningsplaner i ett särskilt verktyg. 

Den information som måste flyttas från gamla system till det nya flyttas över. Totalt ersätter SDV 49 olika system i Region Skåne.

April 2022 – Piloten startar

Piloten omfattar i stort sett all funktionalitet som ska ingå i det breda införandet av systemet. All nödvändig kvalitetssäkring av lösningen och samtliga förberedelser för att kunna genomföra ett tryggt pilotinförande ska vara genomförda innan piloten kan påbörjas. Alla verksamheter ska ha genomfört sina förberedelser och sitt förändringsarbete så att de är trygga med att driva sin verksamhet med den nya lösningen.

Piloten pågår i sex månader och syftet är att inhämta lärdomar som kan användas i samband med breddinförandet.

Senhösten 2022

Nu börjar det så kallade breddinförandet, då alla verksamheter som inte ingick i piloten ska få det nya systemet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.