Cancerrelaterad smärta

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Cancerrelaterad smärta
  Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling  

Terapiråd

Vid behandling av cancerrelaterad smärta är målet att nå god smärtlindring dygnet runt, utan smärtgenombrott. Behandlingen individualiseras efter patientens behov. Vid konstanta smärtor rekommenderas i första hand morfin i depotberedning (Dolcontin).

Behandling för vuxna

Dostitrering

Under upptitreringen av depotberedningen används kortverkande morfin (Morfin) i anpassad dos vid smärta. Vid otillräcklig effekt kan dosen upprepas efter 1 timme om patienten inte känner sig trött eller påverkad.

Dostitrering kan ske med stöd av antalet extradoser som givits under det senaste dygnet. 50–75 % av den dygnsdos kortverkande morfin som patienten tagit konverteras till morfin i depotberedning. En extrados som uppgår till 1/6 (–1/10) av den totala dygnsdosen ska alltid finnas till hands vid cancersmärta, var god se konverteringsguiden. OBS! individuell maxdos.

Konverteringsguide för byte av opioider

Smärta vid cancersjukdom har ofta flera smärtkomponenter varför behandling mot neuropatisk smärta kan vara av värde som tillägg.

Behandling vid terapisvikt

Genombrottssmärta kan ha många olika orsaker. Behandlingen ska inriktas mot underliggande orsak.

Vid förväntad smärta såsom vid rörelse eller omläggning kan extrados ges förebyggande. Annars ges den så snart smärtan börjar öka. Vid plötslig oförutsägbar smärta som behandlas med opioider och där målet är vård i hemmet, kan snabbverkande fentanylpreparat vara aktuella. På grund av svårbedömd startdos och risker för överdosering bör preparatet titreras in på patient med tillgång till sjukvård dygnet runt.

Nociceptiv somatisk genombrottssmärta

Vid ”end- of-dose” problem (smärta strax innan nästa planerade dos ska ges), bör grunddosen ökas eller dosintervallen minskas.

Vid rörelseutlöst smärta orsakad av exempelvis inflammation, mikrofrakturer, patologisk fraktur rekommenderas:

  • COX-hämmare
  • glukokortikoider
  • palliativ strålning
  • spikning av fraktur
  • eventuellt bisfosfonat.

Nociceptiv visceral genombrottssmärta

  • Inflammation – COX-hämmare, glukokortikoider
  • Koliksmärta – spasmlösande Buscopan, COX-hämmare

Om genombrottssmärta kvarstår efter att behandling mot underliggande orsak satts in kan kortverkande opioid, så kallad extrados, ges.

Allmänt

Referenser smärta

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.