Samtalsmetodik för GSV-modellen

Ta del av tips och förhållningssätt i samtal med familjer när du utgår från GSV-modellen.

Att involvera hela familjen

I samtalet är det grundläggande att hela familjen och även andra betydelsefulla personer (far- och morföräldrar, släkt och vänner) involveras i arbetet runt barnets viktutveckling. Utveckling av övervikt och obesitas är mycket komplex och det är viktigt att ta vara på den kontext familjen lever i.

Ett vägledande familjesamtal innebär att alla familjemedlemmar får möjlighet att delge sin egen historia/åsikt. Du kan ställa utforskande frågor till var och en: ”Hur tänker du? Vad har du provat?” Detta kan leda till flera eller olika berättelser. Ett neutralt förhållningssätt innebär då att alla deltagare blir aktivt lyssnade på och att det finns lika många sanningar som personer i rummet.

För att involvera alla familjemedlemmar kan man till exempel fråga: ’Nu har mamma föreslagit att ni kan byta ut mellanmjölk till lättmjölk, jag är nyfiken, hur tänker du kring denna förändring, och vad skulle farmor säga om den?’

Ett lösningsfokuserat samtal i en positiv anda

I stället för att prata om saker som barnet inte ska äta eller göra, visar forskning att det är bättre att samtala kring positiva budskap och att förstärka de sunda vanor som familjen redan har. Du kan till exempel fråga hur många dagar i veckan barnet äter grönsaker och utforska skillnaden mellan de dagar barnet äter grönsaker med övriga dagar.

Du kan försöka hitta de positiva undantagen genom att fråga: ”Vad är annorlunda de dagar barnet äter grönsaker? Valet att fokusera på det som fungerar (dagarna barnet äter grönsaker) ger möjlighet att bygga vidare på befintliga resurser hos barnet och familjen.

Lösningsfokuserad terapi

Att utforska de positiva undantagen har sitt ursprung i lösningsfokuserad terapi. En annan vanlig teknik är ’positiv omformulering’. Genom att byta ut ett ord mot ett mer positivt laddat ord kan man skapa positiva reflektioner. Till exempel genom att ersätta ordet ”tjata” med ”påminna”, ”problem¨ med ”utmaning”, ett ”ensamt” barn med ett ”unikt” barn och en ”krävande” förälder med en ”engagerad” förälder.

Andra strategier som stärker föräldrarnas förmåga är att ge indirekt råd: ”Andra föräldrar jag träffat brukar tycka att det är hjälpsamt att göra så här jag vet inte vad du tycker om det?” På det sättet normalisera man att det finns fler familjer som har barn som har lätt att gå upp i vikt.

Sträva efter stabilisering i vikt och fokusera på små ändringar

BMI-kurvan kan användas som ett verktyg i samtalet med föräldrarna för att identifiera möjliga förändringar i familjens vardagsrutiner. Du kan tillsammans med familjen diskutera hur BMI-utvecklingen sett ut över tid.

Vid en nedåtgående trend kan du utforska familjens skyddsfaktorer och diskutera alla fungerade goda levnadsvanor, styrkor och resurser som familjen kan fortsätta med. Vid en ökande trend kan BMI-kurvan vara en ingång till ett samtal om möjliga orsaker till den uppåtgående trenden. Vad har hänt sedan ni träffades sist? Familjen kan ha flyttat, barnet har kanske bytt förskola eller familjesituationen förändrats. Läs mer om ökande BMI, övervikt och obesitas- åtgärder på Rikshandbokens webbplats. 

Ökande BMI, övervikt och obesitas- åtgärder (rikshandboken-bhv.se)

Växa in i sin vikt

Ett viktigt budskap till föräldrarna är att barnet inte ska gå ner i vikt när barnet har identifierats med övervikt, men i stället växa in i sin vikt. Barn fortsätter att växa på längden och när vikten ökar mindre än längden minskar barnets BMI. Den naturliga utvecklingen hos barn i förskoleåldern är att barn mellan 1-5 år minskar i BMI. Detta betyder att små förändringar i barnets vanor kan bryta en uppåtgående BMI-trend.

Fokusera på små förändringar

Eftersom de flesta föräldrar tycker det är svårt att prata om vikt med sina barn är det önskvärt att diskutera barnets viktutveckling på ett positivt och icke-stigmatiserande sätt med fokus på barnets hälsa. Samtalets budskap för både barn och föräldrar är att små förändringar i barnets vardag som familjen tycker är lätta att genomföra kan bli ett trendbrott i barnets viktutveckling och därmed främja barnets framtida hälsa.

Läs mer om ökande BMI, övervikt och obesitas-definition på Rikshandbokens webbplats.

Ökande BMI, övervikt och obesitas-definition (rikshandboken-bhv.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.