Uppkopplad utrustning

Inför införandet av SDV ses den IT- och MT-utrustning som finns i verksamheterna i Region Skåne över. Det handlar om att se till att den utrustning som behövs finns, och att den uppfyller de funktionella och tekniska kraven som det nya systemet för med sig.

Medicinteknisk utrustning

Som en del i införandet av SDV har en genomgång gjorts av vilken uppkopplingsbar medicinteknisk (MT) utrustning som finns i Region Skåne. All utrustning kan inte kopplas upp till det nya systemet, och all uppkoppling kommer inte att ske till första driftstart av SDV, utan detta sker i flera etapper.

Det som kommer att kopplas upp först är sådan utrustning som genererar mycket data, där informationen idag hanteras pappersbaserat och som används mycket. Behov och vilken nytta hälso- och sjukvården får av uppkopplingen styr också.

Inför driftstart måste verksamheterna själva ta fram en egen strategi för uppkoppling, då förutsättningarna ser olika ut i olika verksamheter. Det handlar till exempel om att utrustning är olika gammal, och verksamheten måste då besluta om utrustning som snart ska bytas ut ska kopplas samman med det nya systemet eller inte. 

Exempel på uppkopplad MT-utrustning

Ett bra exempel på nyttan med uppkoppling är spotcheckmonitorerna. Det är en portabel apparat som ger snabb och pålitlig information om patienters vitala parametrar.

Idag för vårdpersonalen in denna data manuellt i patientens journal, uppkopplingen av monitorerna till det nya journalsystemet innebär att detta kommer att ske automatiskt. Rätt information kommer snabbare på plats, och ett stressmoment försvinner för vårdpersonalen.

IT-utrustning

SDV-projektet har tagit fram en rekommendation kring vilken IT-utrustning verksamheterna behöver och i vilken volym. Utifrån denna rekommendation inventerar verksamheterna sin IT-utrustning för att se vad som finns redan idag och vad som är supporterat i det nya systemet. Det finns checklistor på supporterad utrustning som ger stöd i detta arbete.

Varje förvaltning/verksamhet har ett utrullningsprojekt med IT/MT-projektledare som ansvarar för denna inventering i sin verksamhet. De gör också ett volymestimat – klarar vi oss med det vi har eller behöver vi beställa mer?

SDV-projektet arbetar med att ge verksamheterna så mycket information som möjligt för att verksamheten ska kunna ta rätt beslut om vad de behöver. Det som spelar in i beslut är också vilka lokaler man har, inriktning på verksamheten, befintlig utrustning och fastslagna arbetsprocesser.

Exempel på IT-utrustning

Streckkodsläsare kommer i och med SDV att användas i större utsträckning för att skanna bland annat patient-id vid registrering, patientarmband vid journalföring, läkemedel vid läkemedelsadministration och etiketter vid provtagning. Tillsammans med arbetsstationen (datorn), kommer streckkodsläsare att stödja patientnära dokumentation i anslutning till vårdtillfället.

Precis som med spotcheckmonitorerna innebär detta att rätt information kommer snabbare på plats, och stressmomenten minskar för vårdpersonalen.

När SDV är på plats

När SDV är infört i hälso- och sjukvården kommer det medföra färre manuella steg och en mer automatiserad arbetsprocess för majoriteten av vårdpersonalen. Detta bidrar också till bättre patientsäkerhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.