Inrikes rehabilitering på Valjeviken

Region Skånes avtal för inrikes rehabilitering med Stiftelsen Valjeviken.

Slutenvårdsrehabilitering för individer med neurologisk sjukdom

Målsättningen är att patienter med varaktiga funktionsnedsättningar på grund av neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet ska erbjudas en intensiv rehabiliteringsperiod utifrån sina förutsättningar. Detta för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga såväl fysiskt som psykiskt.

Efter vistelsen förväntas patienten få fortsatt stöd från öppenvården i Skåne för att upprätthålla funktionsförmågan utifrån Valjevikens rekommendationer. Upphandlad tjänst innebär slutenvårdsrehabilitering under en period om två veckor i genomsnitt.

Målgrupp

Vuxna (från 18 år) med varaktig funktionsnedsättning på grund av neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet där sjukdomsförloppet är av sådan art att funktionsnedsättningen antingen försämras i långsam takt, förblir oförändrad eller förbättras långsamt genom naturlig läkningsprocess.

Exempel på medicinska tillstånd som kan inkluderas är:

  • Stroke i sen fas, tidigast sex månader efter senaste strokeinsjuknandet.
  • Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet inklusive Multipel skleros.
  • Parkinson och sekundär parkinsonism.
  • Förlamningssyndrom inklusive cerebral pares och skador på ryggmärg.
  • Traumatisk hjärnblödning, tidigast sex månader efter traumat.

Patienter med kognitiv nedsättning ska erbjudas behandling endast i de fall det är säkerställt att vistelse i okänd, ny miljö inte försvårar rehabiliteringsinsatserna i betydande grad eller blir en besvärande psykologisk stressfaktor för individen. I övrigt ingår patienter med alla varianter och svårighetsgrader av funktionsnedsättningar. Varje patient kan endast få en sammanhängande rehabiliteringsperiod per 18-månader.

Remissförfarande

Remiss skickas från behandlande läkare på offentligt finansierad enhet inom Region Skåne, till exempel neurologisk klinik eller vårdcentral direkt till Valjeviken. Ange ”slutenvårdsrehabilitering enligt avtal med Region Skåne”.

Remittering ska ske i enlighet med Region Skånes regler för remisshantering.

Remisshantering och rutiner för väntande patienter

Remissen ska innehålla kontaktuppgifter till patienten och till remittenten, tidigare och aktuella relevanta sjukdomar, aktuellt status, eventuella pågående rehabiliteringsinsatser i öppenvård plus förväntade mål med vistelsen ur patientens perspektiv.

Remiss skickas till:

STIFTELSEN VALJEVIKEN
att: Magnus Stentagg
Box 94
294 22 Sölvesborg

Patientavgift

Patientavgift i enlighet med Region Skånes regelverk för slutenvård.

Patientavgifter

Sjukresor

Beviljad rehabilitering innebär att patienten kan få ersättning för sjukresa. För resor med servicefordon krävs särskilt intyg från behandlande hälso- och sjukvårdspersonal. Det är den remitterande enhetens ansvar att tillse att nödvändiga intyg finns inför bokning av sjukresa.

Boka sjukresor

Patienten bör kontakta Skånetrafiken i god tid för mer information och bokning.

Sjukresor - så fungerar det (skanetrafiken.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.