Stroke och TIA (del 1) – tidiga insatser och vård – introducerat vårdförlopp

Vårdförloppet är introducerat i berörda verksamheter. LAG stroke/TIA kan stötta din verksamhet vid introduktion och uppföljning.

Kunskapsstödets omfattning

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA (del 1) – tidiga insatser och vård. Vårdförloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder. Det inleds vid misstanke om stroke inklusive subarachnoidalblödning eller TIA och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet eller vid överflyttning av patient till annan specialiserad vård.

Notera att vård och rehabilitering efter utskrivning från strokeenhet kommer att omfattas i ett annat vårdförlopp. Det heter Stroke och TIA (del 2) - fortsatt vård och rehabilitering. Planering för införande av del 2 pågår. 

Kunskapsstödets mål

Mål med vårdförloppet är att:

 • förkorta tiden mellan ankomst till sjukhus och start av reperfusionsbehandling (propplösande medicin och/eller mekanisk propputdragning vid akut ischemisk stroke) 
 • öka andelen patienter som ges reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke 
 • förkorta tiden till akut insatt sekundärprevention vid ischemisk stroke och TIA 
 • tidigt ge blodtryckssänkande behandling vid intrakraniell blödning 
 • öka andelen patienter som kommer till strokeenhet som första vårdnivå vid stroke (inte SAB) och TIA 
 • säkerställa hög kompetensnivå vid behandling med reperfusion och vid vård på strokeenhet 
 • öka andelen patienter som kommer till neurokirurgisk klinik som första vårdnivå vid SAB 
 • förkorta tiden till behandling av aneurysm vid SAB 
 • förkorta tiden till utredning och kärlkirurgisk åtgärd av eventuell karotisstenos 
 • tidigt i förloppet erbjuda uppgiftsspecifik och målorienterad rehabilitering 
 • minska konsekvenser av stroke eller TIA.

Dessa berörs av vårdförloppet

Huvudsakligen berörs du som jobbar på en strokeenhet, en neurokirurgisk verksamhet, inom prehospital ambulanssjukvård, inom röntgen eller på en akutmottagning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.