Inställd operation

Ersättning vid inställd operation.

Om en operation blir inställd kan patienten få ekonomisk ersättning. Ersättning utgår även om inskrivningen blir uppskjuten eller avbokad samma dag som operationen eller inskrivningen skulle ha ägt rum.

Vid operationer som ställs in med kort varsel kan patienten få ersättning för skäliga merkostnader för resa och inkomstförlust. Patienten ska informeras om detta.

Ersättning utgår inte

När patienten själv är orsak till att åtgärden flyttas fram eller ställs in.

Ersättning utgår

  • Om det är mottagningen som orsakar att vården blir uppskjuten samt när en planerad dagkirurgisk operation eller inskrivning blir uppskjuten i sista minuten
  • När patienten samma dag får veta att en operation eller inskrivning blir framflyttad eller avbokad. Ersättning lämnas oavsett om vårdenheten orsakar att patienten inte kan tas emot på grund av ändrad medicinsk prioritering, bemannings- eller utrustningsproblem eller om det var på grund av försummelse från vården. Vårdenhet ska dokumentera ändringar av tidpunkt för operationstillfällen.

Patienten ersätts för

  • inkomstförlust 
  • resekostnad enligt Region Skånes regler för milersättning för resa med egen bil samt kostnad för övriga färdsätt med avdrag för egenavgiften. 

Patienten kan ansöka om ersättning för merkostnader upp till 2 000 kronor. Det kan till exempel gälla förlorad inkomst, närståendes kostnader vid vård i annan region eller andra merkostnader.

De utlägg patienten söker ersättning för ska styrkas med kvitto eller motsvarande underlag.

Betala ersättning

  • Betald patientavgift i öppen vård betalas tillbaka och registreringen i högkostnadskortet stryks.
  • Vid utskrivning från slutenvård ska fakturering av patientavgift inte ske.
  • Ersättning för sjukresa ges enligt gällande sjukresereglemente, dock utan avdrag för egenavgiften.

Verksamhetsområdet ansvarar för att patienter som berörs av dessa regler informeras om möjlighet till ersättning. Kostnaderna ska belasta respektive ansvarsenhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.