Hantering av misstänkt ebola

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för ebola.

Smittvägar

Ebola smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv, blod, avföring och kräkning. Smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet för att sedan öka allteftersom infektionen fortsätter.

Symtomen för ebola liknar i sitt inledningsskede flera andra infektionssjukdomar som patienten måste utredas/behandlas för. Tills provsvaret är klart (generellt inom ett dygn) måste patienten hanteras som misstänkt ebolafall.

Rutiner vid misstänkta fall

  • Det är viktigt att alla patienter som söker sjukvård på grund av feber tillfrågas om de varit utomlands och speciellt i riskområden för ebola. Om så är fallet ska vårdinstansen omedelbart kontakta närmaste infektionsklinik (infektionsjour/bakjour) för vidare bedömning gällande ebolarisken.
  • Om första kontakten är 1177 eller ambulans kontaktar dessa infektionsjour direkt för att få vidare direktiv.
  • Om infektionsjouren gör bedömningen att risk för ebola finns ska patienten transporteras till anvisad klinik med ambulans.
  • All undersökning och provtagning sker via infektionsklinik.
  • Eventuellt vårdrum som använts stängs av tills provsvar är klara (generellt inom ett dygn).
  • Om akut vårdinsats krävs använd andningsskydd FFP3 med ventil (alternativt kirurgiskt munskydd, IIR), visir eller skyddsglasögon, vätsketät engångsrock med mudd, plastförkläde, dubbla handskar och op-huva. Se också nedan under vårdhygieniska rutiner.

Vårdhygieniska rutiner

Hygienrutiner för primärvården och för vården på sjukhus (inklusive akutmottagningar) samt instruktioner för på- och avklädning av skyddsutrustning hittar du på Vårdhygiens sida. 

Vårdhygieniska rekommendationer för misstänkta fall av ebola

Packning och transport av prov

Rutiner för flygplan och fartyg

I de fall misstanke om ebola uppstår på flygplan eller på fartyg kontaktas Smittskyddsläkaren i enlighet med Internationella hälsoreglementet (IHR).

Internationella Hälsoreglementet (IHR)

Handläggning av konstaterade fall

Vid konstaterat fall av ebola sker vård på Högisoleringsenheten i Huddinge. Infektionsläkare handlägger detta enligt sina rutiner och specialambulans rekvireras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.