Hantering av misstänkt ebola

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för ebola.

Aktuellt (Uppdatering 2019-09-27)


Sedan augusti 2018 pågår ett utbrott i östra Demokratiska republiken Kongo (DRC), i provinserna Ituri, Norra Kivu och Södra Kivu. Utbrottet är hitintills det näst största man sett med över 3000 rapporterade fall och över 2000 avlidna. Trots intensiva insatser från många olika aktörer fortsätter utbrottet. Insatserna försvåras bl.a. av det instabila säkerhetsläget med oroligheter och väpnade attacker. Uganda har haft fyra importfall från DRC, men ingen sekundärsmitta eller fortsatt spridning inom landet har skett i samband med dessa. Inga andra grannländer har rapporterat fall.

WHO bedömer att risken för spridning till andra delar av DRC och till närområdet är stor, medan risken för global spridning bedöms vara mycket liten. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för importfall till Sverige är mycket liten.

Den 17 juli i år fattade WHO beslutet att klassa utbrottet som Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), det vill säga ett hot mot människors hälsa med flera länder berörda. WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer i syfte att förhindra internationell spridning. Rekommendationerna riktar sig främst till de drabbade länderna och deras grannländer.

Handlingsplan för ebola i Skåne

I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendation om handläggning av misstänkta fall av ebola.      

Misstänkta fall av ebola

Som misstänkt fall räknas en person som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola, alternativt inom tre veckor från senaste möjliga exponering för ebola, utvecklar feber.

Smittvägar

Ebola smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod. Se till att inte exponera dig för kroppsvätskor. Ebolasmittade personer smittar inte innan de utvecklar symtom.  Smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet för att sedan öka allteftersom infektionen fortsätter.

Symtomen för ebola liknar i sitt inledningsskede flera andra infektionssjukdomar som patienten måste utredas/behandlas för. Tills provsvaret är klart (generellt inom ett dygn) måste patienten hanteras som misstänkt ebolafall.

Rutiner vid misstänkta fall

  • Det är viktigt att alla patienter som söker sjukvård pga feber tillfrågas om de varit utomlands och speciellt då i riskområden för ebola. Om så är fallet ska vårdinstansen omedelbart kontakta närmaste infektionsklinik (infektionsjour/bakjour) för vidare bedömning gällande ebolarisken.
  • Om första kontakten är 1177 eller ambulans kontaktar dessa infektionsjour direkt för att få vidare direktiv.
  • Om infektionsjouren gör bedömningen att risk för ebola finns ska patienten transporteras till anvisad klinik med ambulans.
  • All undersökning och provtagning sker via infektionsklinik.
  • Eventuellt vårdrum som använts stängs av tills provsvar är klara (generellt inom ett dygn).
  • Om akut vårdinsats krävs använd andningsskydd FFP3 med ventil (alternativt kirurgiskt munskydd, IIR), visir eller skyddsglasögon, vätsketät engångsrock med mudd, plastförkläde, dubbla handskar och op-huva. Se också nedan under vårdhygieniska rutiner.

Vårdhygieniska rutiner

Hygienrutiner för primärvården och för vården på sjukhus (inklusive akutmottagningar) samt instruktioner för på- och avklädning av skyddsutrustning hittar du här:

Vårdhygieniska rekommendationer för misstänkta fall av ebola

Rutiner för transport av prover och avfall

Rutiner för transport av högriskprover och högriskavfall har utarbetats av Regionservice och de hittar du här:

Regionservice rutiner för transport av högriskprover och högriskavfall

Rutiner för flygplan och fartyg

I de fall misstanke om ebola uppstår på flygplan eller på fartyg kontaktas Smittskyddsläkaren i enlighet med Internationella hälsoreglementet (IHR).

Internationella Hälsoreglementet (IHR)

Handläggning av konstaterade fall

Vid konstaterat fall av ebola sker vård på Högisoleringsenheten i Linköping. Infektionsläkare handlägger detta enligt sina rutiner och specialambulans rekvireras.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter