Hantering av misstänkt ebola

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för ebola.

Handlingsplan för ebola i Skåne

Smittvägar

Ebola smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv, blod, avföring och kräkning. Smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet för att sedan öka allteftersom infektionen fortsätter.

Symtomen för ebola liknar i sitt inledningsskede flera andra infektionssjukdomar som patienten måste utredas/behandlas för. Tills provsvaret är klart (generellt inom ett dygn) måste patienten hanteras som misstänkt ebolafall.

Rutiner vid misstänkta fall

  • Det är viktigt att alla patienter som söker sjukvård pga feber tillfrågas om de varit utomlands och speciellt då i riskområden för ebola. Om så är fallet ska vårdinstansen omedelbart kontakta närmaste infektionsklinik (infektionsjour/bakjour) för vidare bedömning gällande ebolarisken.
  • Om första kontakten är 1177 eller ambulans kontaktar dessa infektionsjour direkt för att få vidare direktiv.
  • Om infektionsjouren gör bedömningen att risk för ebola finns ska patienten transporteras till anvisad klinik med ambulans.
  • All undersökning och provtagning sker via infektionsklinik.
  • Eventuellt vårdrum som använts stängs av tills provsvar är klara (generellt inom ett dygn).
  • Om akut vårdinsats krävs använd andningsskydd FFP3 med ventil (alternativt kirurgiskt munskydd, IIR), visir eller skyddsglasögon, vätsketät engångsrock med mudd, plastförkläde, dubbla handskar och op-huva. Se också nedan under vårdhygieniska rutiner.

Vårdhygieniska rutiner

Hygienrutiner för primärvården och för vården på sjukhus (inklusive akutmottagningar) samt instruktioner för på- och avklädning av skyddsutrustning hittar du här:

Packning och transport av prov

Rutiner för flygplan och fartyg

I de fall misstanke om ebola uppstår på flygplan eller på fartyg kontaktas Smittskyddsläkaren i enlighet med Internationella hälsoreglementet (IHR).

Handläggning av konstaterade fall

Vid konstaterat fall av ebola sker vård på Högisoleringsenheten i Huddinge. Infektionsläkare handlägger detta enligt sina rutiner och specialambulans rekvireras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.