Hantering av misstänkt ebola

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för ebola.

Aktuellt (Uppdatering 2020-07-02)

Östra Demokratiska Republiken Kongo (DRC)

Utbrottet i provinserna Ituri, Norra Kivu och Södra Kivu i östra DRC som startade augusti 2018 deklarerades av WHO som avslutat den 25 juni 2020. Totalt identifierades 3470 fall och 2287 dödsfall i detta utbrott.

Västra DRC

Den 1 juni 2020 deklarerades ett nytt utbrott av ebola i DRC, denna gång i västra delen i provinsen Équateur. Enligt den senaste uppdateringen den 27 juni har totalt 28 fall identifierats, inklusive 13 dödsfall.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Handlingsplan för ebola i Skåne

I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendation om handläggning av misstänkta fall av ebola.      

Misstänkta fall av ebola

Som misstänkt fall räknas en person som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola, alternativt inom tre veckor från senaste möjliga exponering för ebola, utvecklar feber.

Smittvägar

Ebola smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod. Se till att inte exponera dig för kroppsvätskor. Ebolasmittade personer smittar inte innan de utvecklar symtom.  Smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet för att sedan öka allteftersom infektionen fortsätter.

Symtomen för ebola liknar i sitt inledningsskede flera andra infektionssjukdomar som patienten måste utredas/behandlas för. Tills provsvaret är klart (generellt inom ett dygn) måste patienten hanteras som misstänkt ebolafall.

Rutiner vid misstänkta fall

  • Det är viktigt att alla patienter som söker sjukvård pga feber tillfrågas om de varit utomlands och speciellt då i riskområden för ebola. Om så är fallet ska vårdinstansen omedelbart kontakta närmaste infektionsklinik (infektionsjour/bakjour) för vidare bedömning gällande ebolarisken.
  • Om första kontakten är 1177 eller ambulans kontaktar dessa infektionsjour direkt för att få vidare direktiv.
  • Om infektionsjouren gör bedömningen att risk för ebola finns ska patienten transporteras till anvisad klinik med ambulans.
  • All undersökning och provtagning sker via infektionsklinik.
  • Eventuellt vårdrum som använts stängs av tills provsvar är klara (generellt inom ett dygn).
  • Om akut vårdinsats krävs använd andningsskydd FFP3 med ventil (alternativt kirurgiskt munskydd, IIR), visir eller skyddsglasögon, vätsketät engångsrock med mudd, plastförkläde, dubbla handskar och op-huva. Se också nedan under vårdhygieniska rutiner.

Vårdhygieniska rutiner

Hygienrutiner för primärvården och för vården på sjukhus (inklusive akutmottagningar) samt instruktioner för på- och avklädning av skyddsutrustning hittar du här:

Vårdhygieniska rekommendationer för misstänkta fall av ebola

Rutiner för transport av prover och avfall

Rutiner för transport av högriskprover och högriskavfall har utarbetats av Regionservice och de hittar du här:

Hantering av farligt gods inom Region Skåne (pdf)

Rutiner för flygplan och fartyg

I de fall misstanke om ebola uppstår på flygplan eller på fartyg kontaktas Smittskyddsläkaren i enlighet med Internationella hälsoreglementet (IHR).

Internationella Hälsoreglementet (IHR)

Handläggning av konstaterade fall

Vid konstaterat fall av ebola sker vård på Högisoleringsenheten i Linköping. Infektionsläkare handlägger detta enligt sina rutiner och specialambulans rekvireras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.