Arbetet med Region Skånes övergripande strategi

De stora förflyttningen sker i verksamheten och alla chefer och medarbetare behöver därför involveras. Ledning och chefer har ett särskilt ansvar för att de beslut som fattas löpande tar oss i rätt riktning.

Det finns inte en separat förändringsorganisation. Beslut och diskussioner på samtliga nivåer ska ske i linje med de fem fokusförflyttningarna.​

​Koncernledningen ska 

Förmedla behov från respektive förvaltning och skapa förutsättningar för chefer att utveckla sina verksamheter i linje med de fem förflyttningarna och sju insatsområdena.

Förvaltningarnas ledningsgrupper ska

Förmedla att de fem förflyttningarna är nödvändiga och prioriterade. Fatta beslut och föra diskussioner i linje med fokusförflyttningarna.​
Och skapa förutsättningar för chefer att utveckla sina verksamheter i linje med de fem förflyttningarna och sju insatsområdena.

Styrning och ledning

Strategisk styrgrupp: Koncernledning

Taktisk styrgrupp: Ansvarig Johan Cosmo. Här ingår de sju nedan som har särskilt ansvar för var sitt insatsområde. Samt strateger på HSS som agerar katalysator och stöttar ledning och verksamheter med struktur, processer och underlag. Till exempel genom att stötta verksamheterna i sina omställningsinitiativ, och genom att stötta ledning och stödstrukturer i strategiska beslut.

  • Ansvara för beredning av ärenden kopplade till FHS till KL​
  • Ansvara för arbetet med den samlade uppföljningen och årliga revideringen av förändrings- och genomförandeplanen som underlag till KL ​​
  • Vid behov tillsätta regionövergripande arbetsgrupper för arbetet med FHS​​
  • Ansvara för att driva insatsområden som avser personcentrerat arbetssätt, hälsofrämjande och förebyggande insatser, nära vård, samt nivåstrukturering och profilering, med stöd av de insatsområdena som avser medarbetare, digitalisering och fysisk infrastruktur​

Insatsområde​

Ansvarig​

Personcentrerat arbetssätt​ Katarina Hartman
Hälsofrämjande och förebyggande insatser​ Anna Strömblad ​
Nära vård​ Sofia Ljung​
Nivåstrukturering och profilering​ Björn Ekmehag​
Medarbetare Johanna Holmberg​
Digitalisering Ingela Lidén​
Fysisk infrastruktur​ Pål Svensson ​
Stöd strateger HSS​ Jolanda Van Vliet, Mia Sandor, Katarina Lindeberg​

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.