LOF - fysioterapi/sjukgymnastik

Här finns information för dig som avser bedriva alt. bedriver verksamhet enligt LOF. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,  LOF. 

Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av det landsting/region fysioterapeuten verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.

Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Riktlinjer och rutiner

 • Lathund för fysioterapitaxa och ersättningstak
 • Blanketter

  När en förändring sker i din verksamhet tex ny adress, byte av arvodeskategori B till A mm ska detta meddelas Region Skåne via nedanstående blankett.

 • Ersättningsetablering

  Här finner du information om de regler som styr när du vill köpa eller sälja en etablering alternativt när du vill avsluta utan att sälja.

 • Vad du som vårdgivare behöver veta
 • Anmälan om ledighet/tillfälligt vikariat

  Här hittar du information om vilka förutsättningar som gäller för ledighet och eventuellt tillfällig vikarie samt blankett och tillvägagångssätt för anmälan.

 • Särskilt arvode
 • Arvodeskategori A- och B-mottagning

  Enligt Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på sjukgymnast/fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

 • Frågor och svar

  Här finner du vanliga frågor och svar avseende att bedriva verksamhet enligt nedanstående lagar och förordningar.

  • LOL – Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
  • Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning
  • LOF – Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
  • Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

  Information

  Var kan jag hitta information och vem kontaktar jag när jag har frågor?

  Du hittar information på vardgivare.skane.se under fliken ”Uppdrag & avtal”. Där finner du också kontaktuppgifter till Vårdgivarservice.

  Vårdgivarservice är ditt förstahandsval om du har frågor. Vid behov kontaktar Vårdgivarservice din avtalsförvaltare inom Enheten för uppdragsstyrning.

  • Ersättningsetablering

   Jag funderar på att köpa en etablering, var hittar jag information?

   Information om ersättningsetableringar som är till försäljning och tillvägagångssätt vid anbudsgivning finner du på www.tendsign.com. Första gången du besöker Visma Tendsign behöver du fylla i personuppgifter samt organisations- eller personnummer.

   Hur går jag tillväga om jag vill veta mer om en etablering som är till salu?

   All information avseende etableringen finner du i Visma Tendsign.

   Hur går budgivningen till?

   Du lägger ett bud, det belopp du kan tänka dig att betala för etableringen. Det är ingen auktion utan den anbudsgivare som lagt det högsta budet efter ansökningstidens utgång vinner, under förutsättning att de formella kraven är uppfyllda.

   Ingår ev. utrustning och lokal i anbudet?

   Nej, budet avser endast möjligheten att teckna samverkansavtal med Region Skåne. Ev. utrustning/lokal regleras separat mellan köpare och säljare.

   Jag ser att flera etableringar är annonserade, kan jag lägga bud på flera samtidigt?

   Ja, du kan lägga bud på flera men bara köpa en. Om Du lagt högst bud på flera etableringar så vinner du den etablering som annonserats först.

   Jag undrar över budgivningen, kommer jag att få veta vilka bud som är lagda av andra så att jag kan förhålla mig till dem?

   Nej, budgivningen är dold.

   Kan ett företag lägga bud på en etablering?

   Nej, anbud kan endast läggas av privatperson.

   Vilka priser har etableringar sålts för den senaste tiden?

   Slutförda försäljningar finns publicerade på vardgivare.skane.se under LOL/LOF och ”Ersättningsetablering”.

   Kan jag innan försäljningstiden har gått ut, få besked om hur många som har lagt bud?

   Nej, det råder upphandlingssekretess.

   Om jag lägger det högsta budet och därmed får erbjudande att teckna avtal, är det då bindande eller kan jag tacka nej till erbjudandet?

   Om Du vinner budgivningen är du bunden vid ditt anbud.

   Kan samverkansavtal tecknas med ett företag?

   Nej, avtalet är bundet till person, dvs ditt personnummer.

   Hur kan jag få ett samverkansavtal med Region Skåne?

   Det enda sätt du kan få ett samverkansavtal är genom att du köper en ersättningsetablering. Information om etableringar som är till försäljning och hur detta går till finner du på www.tendsign.com.

   Kan verksamheten lokaliseras var som helst i Region Skåne?

   Ja.

   Kan jag sälja min etablering?

   Ja om kraven i lagen är uppfyllda. Mer information finns på: vardgivare.skane.se under LOL/LOF och ”Ersättningsetablering”.

  • Ledighet

   Kan jag vara ledig på deltid för t.ex. studier?

   Ja, om orsaken är någon av de anledningar som beskrivs i lagen och du styrker din ledighet med dokument/intyg.

   Kan jag ansöka om att ha vikarie?

   Ja enligt LOL och LOF §10 kan man i vissa fall ansöka om vikarie. Ansökan ska skickas in till Region Skåne senast tre veckor innan vikariatet avses påbörjas. Till ansökan ska dokumentation som styrker rätten till vikariat samt bevis om vikariens kompetens enligt särskilt formulär bifogas. Vid vård av barn sker bedömning enligt samma principer som gäller för anställda inom Region Skåne. Mer information finns på vardgivare.skane.se under LOL/LOF och ”Anmälan om tillfälligt vikariat/ledighet”. 
   Observera att en vikariatstagare kan endast registrera särskilt arvode under förutsättning att vikariatsgivaren innehar särskilt arvode (gäller LOF).

   Om jag blir sjuk, kan jag då ha vikarie?

   Ja, det kan du. Dock måste sjukledigheten styrkas med ett läkarintyg som följer Socialstyrelsens föreskrift om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården SOSFS 2005:29 och den s.k. DFA-kedjan:

   • Diagnos
   • Funktionsnedsättning
   • Aktivitetsbegränsning, denna ska beskrivas så att man förstår att den är en följd av angiven diagnos, observerade symtom (status) och en följd av beskriven funktionsnedsättning.

   För att undvika risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning/enhet som vårdgivaren eller intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där det är risk för jäv inte att accepteras. Vid bedömning av vad som anses vara jäv hämtas vägledning från Förvaltningslagen (1986:223) §11 och 12. Vid bedömning av rätten till vikarie p.g.a. sjukdom tar Region Skåne hänsyn till vårdgivarens möjlighet att återgå till arbetet.

   Kan jag frångå kravet på heltidsverksamhet?

   Nej, du kan inte frångå kravet i lagen men du kan ansöka om ledighet utifrån de skäl som anges i samma lag.

   Får jag arbeta som vikarie hos annan vårdgivare?

   Nej, vårdgivare med vårdavtal enligt LOU eller LOV samt vårdgivare i ”egen regi” får inte i sin verksamhet anlita vårdgivare som är verksamma enligt LOL och LOF. Detta finns beskrivet i lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 5 e §. En förutsättning för att arbeta hos annan vårdgivare är att du säger upp din rätt till etablering.

   Möjlighet finns dock för dig att vikariera på annan etablering inom LOL/LOF. Ersättningen kommer att belasta såväl ditt som etableringsinnehavarens tak.

  • Ekonomi/Ersättning

   Förändras mitt ersättningstak när jag är ledig?

   Om Du är ledig p.g.a. något av de skäl som anges i lagen så förändras normalt inte ditt tak. Undantaget är om du uppbär sjukersättning från Försäkringskassan. Då reduceras ersättningstaket. Har du frågor, kontakta Vårdgivarservice.
    

   Jag har köpt en etablering och ska starta min verksamhet i maj månad, vad får jag för ersättningstak?

   Ersättningstaket beräknas på det antal månader som du innehar din etablering m a o i detta fall 7 månader. Har du frågor, kontakta Vårdgivarservice.

   Hur ofta ska jag skicka in F-skattesedel från Skatteverket?

   En gång per år. Skattesedeln ska avse antingen person eller företag beroende på var du begärt att ersättningen ska sättas in.

   Jag har köpt ny utrustning till verksamheten, får jag då högre ersättning?

   Nej. Fysioterapeuter kan erhålla ett högre ersättningstak genom att ansöka om Arvodeskategori B. För att erhålla arvodeskategori B krävs dels att Du har avancerad utrustning och flera behandlingsrum, dels att Du har anställt assisterande personal samt slutligen kan redovisa kostnaderna för dessa. För mer information och ansökningshandlingar se http://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lof och under fliken ”Arvodeskategori A- och B-mottagning”.

   Hur gör jag, som fysioterapeut, för att få särskilt arvode?

   Särskilt arvode kan fås inom olika områden, för mer information se http://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lof och under fliken ”Särskilt arvode”.
   Yrkeserfarenheten styrks med tjänstgöringsintyg. Har du arbetat som fysioterapeut i eget företag kan du be t.ex. en kollega att skriva ett intyg. Alla intyg avseende yrkeserfarenhet och genomförda utbildningar/kurser ska vara vidimerade. Om du arbetat deltid kommer denna arbetstid att omräknas till heltid.

    Varifrån får jag information om koder som behövs i verksamheten?

   I informationsbrevet som erhålls en tid innan verksamheten ska starta finns uppgift om olika koder.

   Hur ska jag redovisa min produktion för att få ersättning?

   Följ anvisningarna i ditt Informationsbrev som du erhöll inför start av din verksamhet. Vid behov kontakta Vårdgivarservice.

   Får jag någon ersättning utöver mitt samverkansavtal?

   Nej, all ersättning regleras i samverkansavtalet.

   Var hittar jag information om min ersättning från Region Skåne?

   Ersättningen enligt förordningarna för LOL och LOF hittar du på vardgivare.skane.se  under fliken ”Uppdrag & Avtal”.

   Vilka ersättningar är det som betalas ut?

   Utbetalningar baseras på det fakturaunderlag som vårdgivaren månatligen lämnar in.

   Vart ska jag vända mig om jag har frågor angående mitt fakturaunderlag?

   Kontakta Vårdgivarservice med dina frågor.

   Vart ska jag vända mig om jag har frågor angående tolkersättningen?

   Ersättning utgår endast för anlitad tolk som hänvisats av Region Skåne.
   Information finns på: vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/boka-tolk/.

  • Patientadministration

   Får jag ta ut vilka patientavgifter jag vill?

   Nej, du får inte ta en högre avgift än vad Region Skånes regelverk säger. Däremot anges i den lag du verkar utifrån att du kan ta ut en lägre avgift. För information se: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/

   Ska jag utfärda högkostnadskort och frikort till patienterna?

   Ja, det ingår i uppdraget. 

   Hur vet jag att patienten har frikort?

   Ta för vana att fråga patienten om de har ett frikort, om de har det och det trots det inte syns i systemet, kontakta Vårdgivarservice som eventuellt har uppgifter om frikortet.

   Kan jag ta emot patienter från andra landsting och andra länder?

   Information avseende dessa frågor finner du på: vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/. Enligt den lag du verkar utifrån ges ingen möjlighet att tillhandahålla vård för asylsökande/papperslös patienter.

   Kan jag remittera till vilken vårdgivare som helst?
   Inom Region Skåne kan man remittera till andra vårdgivare med följande undantag: Remiss för behandling enligt Psykoterapi och Multimodalt Smärtteam, MMS. Remiss kan endast utfärdas av den vårdenhet inom Hälsoval Skåne, där patienten är förtecknad.

    

  • Kvalitets- och ledningssystem

   Var kan jag hitta information om hur jag ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?

   Titta i anvisningarna i SOSFS 2011:9.

   Måste jag som är verksam inom denna lag skriva patientsäkerhetsberättelse varje år?

   Ja.

   Har Region Skåne rätt att följa upp vårdgivarens verksamhet?

   Ja, detta kan ske i enlighet med gällande lagstiftning.

   Ska jag lämna någon verksamhetsuppföljning och hur går det i så fall till?

   Ja, du ska årligen till Region Skåne lämna en redovisning med bl.a. uppgifter om mottagningens personal, medicinteknisk utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antal patientbesök. Uppföljningen lämnas digitalt under första kvartalet. Du får ett informationsbrev om hur detta går till.

  • Medicinsk service och hjälpmedel

   Måste jag använda särskilda koder vid beställning av produkter, läkemedel och medicinsk service?

   Ja

   Hur ska jag få de koder jag behöver?

   Du finnerdina koder i ditt informationsbrev.

   Kod för beställning av inkontinenshjälpmedel beställer D´du enligt anvisningar på www.skane.se/inkontinensportalen.

   För beställning av språktolk hämtas information på vardgivare.skane.se under LOL/LOF och under ”Relaterat”.

   Vem betalar förbruknings- och sjukvårdsartiklar som jag ordinerar?

   För läkare verksamma enligt LOL står Hälso- och sjukvårdsnämnden för kostnaden.

   Har jag rätt att ordinera hjälpmedel? 

   Detta regleras i Hjälpmedelsguiden Skåne. Upphandlade leverantörer av dessa hjälpmedel ska anlitas. För mer information se: Hjälpmedelsguiden.

  • IT

   Vart vänder jag mig kring IT-frågor avseende de program som Region Skåne tillhandahåller?

   Kontakta Contact. Dock har verksamheter bedrivna enligt LOL och LOF inte möjlighet att få åtkomst till Region Skånes IT-system. Anledningen är att lagstiftningen inte medger detta. 

   Jag har problem med PRIVA, vad gör jag?

   Kontakta Vårdgivarservice som kan hjälpa dig.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter