PRIVA

Priva är ett program som används inom Region Skåne för administration av ersättningar till privata vårdgivare. Ersättningen sker enligt LOL/LOF eller vårdavtal.

Tillgång till frikortsregister

Privata vårdgivare enligt LOL/LOF, som använder program som genererar Privakompatibla filer för redovisning av patientbesök till Region Skåne, har idag möjlighet att få tillgång till Högkostnadsöversikt och Frikortsregister. För att få denna behörighet behöver användaren ett Mobilt BankId samt en behörighet som beställs på skane.se/vardgivarservice. Ange Högkostnadsöversikt och Frikortsregistrering i meddelanderutan när du beställer.

Om Priva

Informationen i Priva byggs upp kring begreppet avtalspart. Avtalsparten kan vara en enskild vårdgivare som t.ex. är verksam enligt lag om läkarvårds-/fysioterapi-ersättning eller som har ett vårdavtal, men kan också utgöras av en juridisk person som har ett vårdavtal med Region Skåne. En avtalspart kan ha ett eller flera avtal. Bedrivs t.ex. läkarvård inom mer än en specialitet/specialitetsgrupp läggs i programmet upp ett avtal för varje specialitet/specialitetsgrupp. Varje avtalspart kan i sin verksamhet engagera en eller flera vårdgivare. T.ex. redovisas den verksamhet som en vikarie utför för en läkare eller fysioterapeut inom ramen för vikariatsgivarens avtal. Avtalsparter och vårdgivare tilldelas unika identifikationsnummer av Region Skåne.

Efter varje räkningsperiod (månad) ska redovisning lämnas över periodens vårdkontakter. För varje avtal (specialitet/specialitetsgrupp) ska en fil lämnas. Filnamnet ska vara avtalspartens ID, specialitet och räkningsperiod (.txt). Formatet ska vara ANSI ASKI.

Filen ska utformas enligt nedanstående postbeskrivning. Som bilagor finns de vanligaste kodförteckningarna som är aktuella samt aktuella patientavgifter i Skåne. Vid behov kan övriga kodförteckningar som kan vara aktuella i ett enskilt fall, t.ex. speciella taxekonstruktioner, rekvireras från Region Skåne.

Vid framställning av filen ska följande kontroller göras:

 • personnummer ska vara giltigt
 • datum ska vara giltigt
 • kontroll av koder mot aktuella kodförteckningar ska ske
 • kontroll att samtliga obligatoriska fält har relevanta värden

Efter hand som systemet vidareutvecklas eller ändrade förutsättningar inträffar kan modifieringar komma att ske i filens uppbyggnad.

Med varje fil bifogas en samlingsräkning (faktura). Samlingsräkningen är tills vidare i pappersformat.

 • Programvara

  Programvara

  Region Skåne har sedan många år gratis tillhandahållit ett system för dataredovisning. Eftersom support ej längre garanteras än till operativsystem XP installeras inte Lokala Priva till nya vårdgivare. Från och med våren 2017 har Region Skåne infört ett webbaserat system (WebPriva) för redovisning som ersätter Lokala Priva. Fr o m 2018 uppdateras inte Lokala Priva och tidigare användare uppmanas att använda det webbaserade systemet. För nya vårdgivare rekommenderas att använda Region Skånes webbaserade system. Det finns också andra system på marknaden som kan generera filer kompatibla med Priva.

  Det webbaserade systemet är inte något certifierat kassasystem. Skatteverket har listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter på sin webbplats.

  Till Skatteverkets webbplats

 • WebPriva

  Inloggning WebPriva

  WebPriva manual (utskriftsversion)

  Om WebPriva

  WebPriva har koppling mot befolkningsregistret samt till Region Skånes register för frikort och högkostnadskort. Månadsredovisning från WebPriva skickas online varje månad.

  Registrera och skicka samlingsräkning

  Som inloggad privat vårdgivare kan du registrera dina vårdkontakter via webben och skicka in digitalt till oss. Samlingsräkningen behöver dock skrivas ut, undertecknas och skickas till:
  Regionservice GSF/Köpt vård
  Medicon Village
  221 85 Lund

  Problem med behörighet eller inloggning

  Kontakta Vårdgivarservice på telefonnummer 040-623 90 00, eller via Vårdgivarservice.  Om du har problem att logga in med ditt Bankid, kontakta då din bank för hjälp.

  Interaktiv manual WebPriva

  Klicka på länken för att komma till ett interaktivt utbildningsmaterial för WebPriva. 
  WebPriva manual för utskrift.

 • Filspecifikation

  Filspecifikation

  Fil för export av vårdkontakter

  Bilagor
  Bilagor för filspecifikation (xls)

  Fält

  Typ

  Längd

  Obliga-toriskt

  Anm

   

  Första posten

  Landsting

  Text

  10

  Ja

  RSK för Region Skåne

  Posttyp

  Text

  1

  Ja

  A  för användare av Lokala Priva

  B  för övriga

  Avtalspart ID

  Numeriskt

  4

  Ja

  Tilldelas av Region Skåne

  Spec grupp

  Text

  2

  Ja

  Enligt kodförteckning (bilaga 1)

  Vårdkontakter

  Sekel

  Numeriskt

  2

  Ja

  Sekel när patienten är född

  18 1800-talet

  19 1900-talet

  20 2000-talet

  Personnummer

  Text

  11

  Ja

  ååmmdd-nnnn (patientens personnummer)

  Även reservnummer ska kunna hanteras. Reserv­nummer används för personer som saknar svenskt personnummer. De sista fyra positionerna är alfanumeriskt (AANA) (tre bokstäver och en siffra). Reservnummer tilldelas av Vårdgivarservice. 

   

  Vid provtagning/undersökning i syfte att utröna om en samhälls­far­lig sjukdom enligt smittskydds­lagen (2004:168) föreligger (enl. § 17 förordning om lv-er­sättning) kan patient vara anonym. Då skapas ett reservnummer med årtal (ÅÅÅÅ) utifrån grovt uppskattad ålder och med dagens datum dvs månad och dag (MMDD).

  Namn

  Text

  36

  Ja

  Patientens namn (Efternamn, Förnamn)

  Vid personnummer 080808-0808 anges som namn Sekretesskyddad

  Kön

  Text

  1

  Ja

  M man

  K kvinna

  Besöksdatum

  Text

  10

  Ja

  åååå-mm-dd

  Vårdgivarens ID

  Numeriskt

  4

  Ja

  Tilldelas av Region Skåne

  Vårdgivarkategori

  Numeriskt

  2

  Ja

  Enligt kodförteckning (bilaga 2)

  Akut

  Text

  1

   Ja

  J Ja, N Nej

  Kontakttyp

  Text

  1

  Ja

  Enligt kodförteckning (bilaga 3)

  Besökstyp

  Text

  2

  Ja

  RE         Remiss*

  SG         Sjukgymnastik med remiss

  SU         Sjukgymnastik utan remiss

  PM         Psykoterapi med remiss

  PU         Psykoterapi utan remiss

  (Blankt) Inget av ovanstående

   

  * Reducerad patientavgift tillämpas i dessa fall (se bilaga 1)

  Arvodestyp

  Text

  4

  Ja

  Enligt kodförteckning:

  Läkarvårdstaxa

  Behandlingstaxa

  Familjeläkartaxa

  Även andra taxor förekommer. Rekvireras från Region Skåne i förekommande fall.

   

  Krävt belopp

  Numeriskt

  8

  Ja

  Krävt belopp = bruttoarvode - patientavgift. Anges i heltal kronor.

  Betalningssätt

  Numeriskt

  2

  Ja

  Enligt kodförteckning (bilaga 4)

  Frikortsnummer

  Text

  8

  Ja, vid bet sätt 5

   

  Frikort gäller tom

  Text

  10

  Ja, vid bet sätt 5

  åååå-mm-dd

  Huvudman

  Text

  2

  Ja

  Patientens huvudmannatillhörighet enligt kod­för­teckning (bilaga 5)

  Vid sekretesskydd anges 88

  Remiss in

  Text

  1

  Nej

  J Ja

  N Nej

  Remiss datum

  Text

  10

  Nej

  åååå-mm-dd, datum för när remiss utfärdats

  Obligatoriskt vid besök hos psyko­terapeut [1]

  Adress

  Text

  36

  Ja

  Patientens adress

  Vid Huvudman 88 anges SEKRETESS-SKYDDAD

  Postnummer

  Numeriskt

  5

  Ja

  Patientens postnummer

  Vid Huvudman 66 anges 66666

  Vid Huvudman 88 anges 88888

  Vid Huvudman 99 anges 99999

  Ort

  Text

  20

  Ja

  Patientens postadress

  Vid Huvudman 88 anges SEKRETESS-SKYDDAD

  Reseers. antal km

  Numeriskt

  4

  Nej

  Antal kilometer (Vårdgivarens resa vid hembesök)  

  Reseers. belopp

  Numeriskt

  5

  Nej

  Belopp (f.n. 1,70 kr per km) Avrundas till hela kron­tal

  Remisskod

  Text

  2

  Se fot­not[2]

  Anges vid remissbesök (f.n. besökstyp RE, SG, PM)

  01  Primärvård i Region Skåne

  02  Annat sjukhus i Region Skåne

  03  Annan enhet inom eget sjukhus/inrättning

  04  Spec. vård utanför sjukhus i Region Skåne

  05  Enhet utanför Region Skåne

  06  Hälsovård etc som ej ersätts av Region Skåne

  07  Övrigt

  Remitterande för­valtning

  Text

  2

  Se fot­not[2]

  Anges vid remissbesök (f.n. besökstyp RE, SG, PM)

  Enligt kodförteckning (bilaga 6), kolumnen FORVALTNING

  Remitterande enhet

  Text

  6

  Se fot­not[2]

  Anges vid remissbesök (f.n. besökstyp RE, SG, PM)

  Enligt kodförteckning (bilaga 6), kolumnen ENHET

  Besök, klockslag

  Text

  5

  Ja

  TT:mm, timme:minuter.  (24-timmarsformat)

  Här anges antingen tidpunkt för när vårdkontakten påbörjats eller tidpunkt för när patienten ankomst­registrerats i kassan/receptionen

  Nybesök

  Text

  1

  Ja

  J Ja, N Nej

  Besöksnummer

  Numeriskt

  7

  Ja

  Löpnummer för besök.

  Unik löpnummerserie per avtalspart för registre­rade vårdkontakter [3]

  Sista posten

         

  Text

  Text 5 Ja Fast text ANTAL

  Antal poster på filen

  Numeriskt 6 Ja För kontrollräkning

  [1]  Förutsatt att besöken grundas på remiss

  [2]  Detta fält är f.n. inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk.

  [3] Om verksamheten bedrivs vid flera mottagningar och vårdkontakterna registreras i olika system måste löpnummerserierna separeras så att risk för dubbla serienummer undviks. Flera avtalsparter kan dela på en nummerserie. Löpnumret kommer att användas för att knyta medicinsk information (diagnoser etc.) till vårdkontakter i Region Skånes vårddatabas.

 • Systemansvarig
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Michael Lövquist
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Joakim Sjövall Leveranskvalité, Utredning
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter