Ny medicinsk bedömning

Möjligheten att få ny medicinsk bedömning begränsas i nuvarande hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen till att gälla endast om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.

I samband med att patientlagen träder i kraft den 1 januari 2015 blir det lättare för patienter att få en ny medicinsk bedömning i andra landsting.

Detta sägs i lagen

7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. /.../

8 kap. Ny medicinsk bedömning

1 § En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om

  1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
  2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

9 kap. Val av utförare

1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.

Stöd till ansvarig läkare

Denna tillämpningsanvisning för ny medicinsk bedömning är avsedd som stöd till ansvarig läkare vid förfrågan om ny medicinsk bedömning.

Patientlagstiftningen bygger på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonal har gentemot patienterna. I Patientlagen har den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.

Patienten ska bland annat få information om sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, det förväntade vård- och behandlingsförloppet och väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,

Att få en ny medicinsk bedömning ("second opinion", enbart det svenska begreppet används i lagstiftningen) kan bidra till att skapa trygghet för patienter i särskilt svåra situationer, till exempel då patienten fått besked om en särskilt svår diagnos som han eller hon har svårt att förlika sig med.

Om hälso- och sjukvården medverkar till att en patient får en ny medicinsk bedömning kan patienten känna en större tillit till att den diagnos som ställts eller den behandling som föreslås är korrekt. Att tillmötesgå en förfrågan om ny medicinsk bedömning är en skyldighet i vissa fall.

Bedömning och hantering av förfrågan

Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning villkoras av att det ska handla om en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Patientens egen värdering bör emellertid i dessa hänseenden tillmätas stor betydelse om det rör sig om allvarlig sjukdom eller skada, även om det medför kostnadsökningar.

I lagstiftningen finns inget hinder för att i vissa fall medverka till att patienten får en ny medicinsk bedömning trots att villkoren för landstingens skyldighet att medverka till detta inte är uppfyllda. I dessa fall bör särskilt beaktas de behandlingsalternativ som en ny medicinsk bedömning kan leda till.

Förnyad medicinsk bedömning kan kräva s k specialistvårdsremiss (Remiss/betalningsförbindelse) när detta sker i ett annat landsting.

Om den förnyade medicinska bedömningen leder till att patienten önskar en annan behandling ska detta önskemål tillgodoses om 1. den valda behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och 2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada bör toleransen för kostnadsökningar vara betydligt större än om det rör sig om mindre allvarliga tillstånd.

Socialstyrelsen har i de nationella riktlinjerna för bröst-, kolorektal och prostatacancer samt hjärtsjukdomar gett några exempel på när en ny medicinsk bedömning bör övervägas. Socialstyrelsen har dessutom möjlighet att meddela föreskrifter inom området.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.