Farmakologiska förändringar vid åldrandet

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Farmakologiska förändringar vid åldrandet
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Individuell anpassning utifrån biologiskt åldrande, läkemedelsgenomgång och utvärdering.

Äldre individer är generellt sett känsligare för läkemedelseffekter än vad yngre är. De farmakokinetiska förändringarna påverkar kroppens förmåga att ta upp, omsätta och utsöndra läkemedel. Det finns stora biologiska variationer mellan individer, men vissa generella åldersförändringar sker och störst betydelse har den försämrade njurfunktionen.

Farmakologiska förändringar vid åldrandet

 • Eliminationen via njurarna försämras. Äldre patienter med tillstånd som påverkar njurarna (exempelvis diabetes, hypertoni) kan drabbas av ännu mer uttalad nedsättning av njurfunktionen.
 • Hjärnan blir känsligare för läkemedel med primär eller sekundär central effekt.
 • Blodtrycksregleringen försämras med risk för ortostatism. Många läkemedel, utöver hypertoniläkemedel, ökar risken.
 • Distributionen påverkas av ändrad kroppssammansättning med lägre andel vatten och högre andel fett, vilket kan medföra ackumulation av fettlösliga läkemedel, exempelvis bensodiazepiner. Dessa förändringar inträffar även hos magra eller slanka äldre.
 • Magslemhinnan blir känsligare, vilket ökar risken för sår och blödningar.

Indikatorer för läkemedelsterapi hos äldre

Äldres behandling med läkemedel har i ett flertal rapporter och under många år visats ha brister, vilka kan medföra hälsorisker. Över­ och underbehandling, olämpliga dos­ och behandlingsregimer samt användning av olämpliga preparat har beskrivits. För att mäta, jämföra och åtgärda problemen behövs enhetliga mått för lämplig respektive olämplig läkemedelsbehandling för äldre, så kallade kvalitetsindikatorer. I SBU-­rapporten kring äldres läkemedelsanvändning bedöms flera av dessa kvalitetsindikatorer ha ett starkt vetenskapligt stöd.

Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? (sbu.se)

De av Socialstyrelsen framtagna indikatorerna för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling indelas i läkemedels­ och diagnosspecifika, där huvudsakligen de läkemedelsspecifika indikatorerna används för uppföljning. Dessa omfattar preparat, kombinationer och doseringar som bör undvikas eller omprövas extra noga. Läkemedel som kan öka risken för fall, läkemedel som kan orsaka kognitiva störningar samt läkemedel som behöver dosjusteras vid nedsatt njurfunktion utgör också indikatorer. 

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (pdf)

I Region Skånes folder finns en sammanställning över en del av kvalitetsindikatorerna. 

Goda läkemedelsråd för sköra äldre – Behandlingsrekommendationer för multisjuka äldre (pdf)

Läkemedelsgenomgångar

En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs läkemedelsanvändning och genomförs enligt ett förutbestämt strukturerat och systematiskt arbetssätt. Det övergripande syftet med läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Felaktig läkemedelsbehandling innebär förutom lidande för patienterna, också onödiga kostnader för sjukvården. Genom att systematiskt arbeta med bland annat läkemedelsgenomgångar kan stora vinster göras.

Läkemedelsgenomgångar är reglerade författningsmässigt i HSLF-­FS 2017:37. Inom Region Skåne finns en Skånemodell för läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelsgenomgång

Basala läkemedelsgenomgångar

En basal läkemedelsgenomgång görs i anslutning till ordinarie öppenvårdskontroll eller i samband med sjukhusvistelse och utförs av patientansvarig läkare, i dialog med patienten. Den basala läkemedelsgenomgången kan ses som ”ett strukturerat stöd för minnet” för att inte missa de punkter som regelbundet bör beaktas hos äldre läkemedelsbehandlade patienter;

 • risk-­nyttavärdering
 • potentiellt olämpliga läkemedel till äldre
 • anpassning till njurfunktion
 • interaktioner.
Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Basal läkemedelsgenomgång bör enligt Skånemodellen genomföras för alla patienter > 65 år som behandlas med läkemedel. Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång bör erbjudas patienter med kommunal hemsjukvård eller komplex läkemedelsbehandling.

Behandling för äldre

Eftersträva lägsta effektiva dos genom att ge låg startdos, ha långsam upptrappning och regelbundet ta ställning till dosjustering.

Polyfarmaci

Hög ålder medför ofta fler indikationer för läkemedelsbehandling och ålder i sig ska inte diskriminera någon från god och effektiv terapi. Samtidigt är polyfarmaci ett vanligt problem hos äldre, och många tar mer än tio läkemedel dagligen. Det är ofta lätt att sätta in en behandling, men svårare att avsluta den. Inom svensk sjukvård arbetar vi ofta utifrån ett sjukdomsorienterat arbetssätt, varför riktlinjer och rekommendationer anpassas till detta. Den multisjuka äldre behöver dock ett individualiserat geriatriskt perspektiv med balans mellan behandling av olika åkommor.

Risker med polyfarmaci

 • Svårbedömda och svårförutsägbara effekter och biverkningar.
 • Risken för läkemedelsinteraktioner ökar.
 • Patientens förmåga att följa ordinationer minskar.
 • Kassation av läkemedel ökar, med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Hur förebygga olämplig polyfarmaci hos äldre?

 • Undersök patienten och beakta risker med telefonordinationer och digitala kontakter, såsom fel diagnos och bristande uppföljning.
 • Ta hänsyn till patientens hela sjukdomsbild och medicinering; väg nytta mot risk. Överväg icke­farmakologisk behandling.
 • Före insättning av nytt läkemedel, värdera om symtomet kan vara biverkan eller feldosering av befintlig behandling.
 • Ompröva regelbundet läkemedelsbehandlingen även vid dosdispensering. Det är lika viktigt att avsluta en läkemedelsbehandling som att påbörja den.

Använd vårdprogram med stor försiktighet!

Vårdprogram finns för en mängd olika diagnoser och är ofta framtagna för en yngre patientgrupp som inte har många diagnoser. Om man, för en multisjuk äldre, följer alla vårdprogram finns stor risk för polyfarmaci, interaktioner och biverkningar.

Det är viktigt att göra en individuell bedömning med beaktande av den äldres livskvalitet, önskemål och biologiska ålder. Extra vikt ska läggas på risk­nyttavärdering för den aktuella behandlingen, speciellt vid prevention.

Kontraindikationer och försiktighet

Riskläkemedel för äldre

Riskläkemedel för äldre markeras i Region Skånes rekommendationslista med röd triangel och symbol 75+. Läkemedel som anses ha hög risk att orsaka biverkningar som förvirring, yrsel och njursvikt är markerade. Varningsmarkeringen är inte menad som något förbud mot att använda preparatet, utan utgör endast en påminnelse om äldre människors ökade känslighet för dessa läkemedel.

Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger

Användning av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. De ingår i de av Socialstyrelsen framtagna indikatorerna. Nyttan av behandlingen ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande omprövas. Se även webbutbildning på Vårdgivare Skåne:

Webbutbildning: Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre

Bensodiazepiner med långverkande effekt:

 • Preparat: Diazepam/Stesolid, Nitrazepam.
 • Risker: Dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar, fall.
 • Preparaten bör inte nyinsättas. För patienter som redan står på långtidsbehandling ska uttrappningen ske långsamt för att minska risken för abstinenssymtom.

Propiomazin:

 • Preparat: Propavan.
 • Risker: Dagtrötthet och extrapyramidala symtom som restless legs.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter:

 • Preparat: Neuroleptika, läkemedel mot urininkontinens, tri- och tetracykliska antidepressiva, vissa antihistaminer och anxiolytika.
 • Risker: Kognitiv nedsättning, konfusion, urinretention, muntorrhet, förstoppning.

Tramadol:

 • Preparat: Dolatramyl, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol.
 • Risker: Illamående, konfusion, yrsel och epileptiska kramper.

Glibenklamid:

 • Preparat: Glibenklamid.
 • Risker: Långvarig hypoglykemi, framför allt vid nedsatt njurfunktion.

Kodein, inklusive kombinationer:

 • Preparat: till exempel Kodein, Altermol/Citodon/Panocod, Treo Comp.
 • Risker: Oförutsägbar effekt på grund av  varierande metabolisering till aktivt morfin, överdosering av paracetamol vid otillräcklig kunskap om kombinationspreparat, förstoppning.

Att beakta vid behandling

Olämplig dygnsdosering till äldre

Högre doser än de angivna medför för äldre betydande risker för biverkningar som överstiger vinsten/nyttan med behandlingen.

Preparat

Olämplig dygnsdos

Haloperidol (Haldol) > 2 mg (sällan > 1 mg)
Risperidon (Risperdal, Risperidon) > 1,5 mg (sällan > 1 mg)
Oxazepam (Oxascand, Sobril) > 30 mg
Zopiklon (Imovane, Zopiclone, Zopiklon) > 7,5 mg (sällan > 5 mg)
Citalopram > 20 mg
Escitalopram > 10 mg

Läkemedel och läkemedelsgrupper som ökar risken för fall

Behandling med dessa läkemedel bör omprövas när fallrisk föreligger hos patienten. 

 • Opioider
 • Antipsykotiska medel
 • Sömnmedel och lugnande medel
 • Antidepressiva medel
 • Läkemedel som kan orsaka ortostatism eller blodtrycksfall, exempelvis nitrater, diuretika, betablockerare, kalciumantagonister, ACE-hämmare/ARB, medel vid prostatahyperplasi (alfa-1-receptorblockerare), dopaminerga medel, antipsykotika, tricykliska.

Se även webbutbildningen inom området.

Webbutbildning: Läkemedel som ökar risken för fall

Läkemedel och njurfunktion

En normal följd av åldrande är att njurfunktionen successivt sjunker så att vid 80 års ålder kan en halvering av njurfiltrationen ha skett. Vid behandling med läkemedel som till stor del utsöndras via njurarna ska njurfunktionen följas (med eGFR) och dosjusteringar göras. Både vid insättning och vid regelbunden uppföljning ska doserna anpassas. Speciell observans rekommenderas när kombinationer av dessa läkemedel ges.

Vanliga läkemedel som behöver anpassas efter njurfunktionen är:

Metformin Opioider
ACE-hämmare/ARB Kalcium
Kaliumsparande diuretika Simvastatin
Digoxin Mirtazapin
Memantin Gabapentin
Atenolol Flertal antibiotika

Utsättning av läkemedel

Råd vid utvärdering eller avslutning av läkemedelsbehandling

Varje läkemedelsbehandling bör ha en klar indikation samt en plan för uppföljning och behandlingsduration. Utvärdering av effekt och biverkningar ska genomföras regelbundet även vid långvarig behandling. Sjukdomen kan ha ändrat karaktär eller andra omständigheter kan ha tillkommit, som gör att aktuell behandling behöver korrigeras eller avslutas.

När läkemedelsbehandling avslutas föreligger risk för utsättningsbesvär av olika slag. Många preparat kan sättas ut direkt, medan andra behöver trappas ut över en kortare eller längre tidsperiod. Hänsyn måste tas till risken för rebound­effekter, utsättningsreaktioner såsom abstinenssymtom, upphörd interaktionseffekt samt för återfall i sjukdomen. Exempel på läkemedel som bör sättas ut gradvis är antidepressiva, opioider, bensodiazepiner, neuroleptika, betablockare och protonpumpshämmare.

FAS UT, Läkemedelskommittén i Västerbottens läns landsting (fasut.nu)

Allmänt

Kontroll av njurfunktion

Observera att plasmakreatinin är ett otillförlitligt mått på äldres njurfunktion. Normalvärde för estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) är > 90 ml/min. Lätt nedsatt njurfunktion motsvaras av 60–89, måttligt nedsatt 30–59, kraftigt nedsatt 15–29 och < 15 tyder på njursjukdom i slutstadium.

Vid provtagning av plasmakreatinin i Skåne estimeras GFR automatiskt. Man kan även få eGFR uträknat enkelt med provet Cystatin C. Elimination av Cystatin C sker via glomerulär filtration och är inte beroende av muskelmassa, ålder eller kön. Cystatin C kan påverkas av pågående behandling med glukokortikoider. För ytterligare information se

Kalkylator för beräkning av eGFR (egfr.se)

Referenser Farmakologiska förändringar vid åldrandet

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.