Vård i och från andra regioner - utomlänsvård

Information om fritt vårdsökande i Sverige inklusive medicinsk service, listning i primärvården i annan region samt krav på remiss/konsultation.

Här finns också information och regelverk för hantering av Remiss/Betalningsförbindelse samt ersättning för merkostnader i samband med vård.

 • Riksavtalet

  Riksavtalet har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin hemregion (den region där personen är folkbokförd vid vårdtillfällets start). Riksavtalet innehåller även regler för remisshantering, fritt vårdsökande och vårdgaranti.

  Riksavtalet (skr.se)

  Regionavtalet - Södra sjukvårdsregionen

  Regionavtalet reglerar samverkan mellan de fyra regionerna i södra sjukvårdsregionen, Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

  Regionala priser och ersättningar

  Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen är en överenskommelse mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen och inkluderar tillämpningsanvisningar.

  Regionala priser och ersättningar (sodrasjukvardsregionen.se)

  Patientlagen

  Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fritt val av vårdgivare inom offentligt finansierad öppen vård (planerad vård och primärvård), vårdgaranti och patientens rättigheter till information.

  Patientlagen (riksdagen.se)

  Krav på remiss/konsultation

  I Region Skåne finns inget krav på remiss/konsultation. En patient har rätt att få sin vårdbegäran bedömd men det är alltid hälso- och sjukvårdspersonal som beslutar om ett vårdåtagande ska inledas. I några regioner förekommer krav på remiss/konsultation till vissa specialiteter.

  På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats finns aktuell förteckning över remisskraven i de olika regionerna.

  Krav på remiss (skr.se)

 • Hjälpmedel

  Hjälpmedel kan förskrivas till utomlänspatienter upp till 10 000 kronor, på samma sätt som för bosatta i Skåne.

  Patientens hemregion ska kontaktas om patienten behöver hjälpmedel över 10 000 kronor för sin vistelse i Skåne. Ibland behövs kontakt tas med hemregionen även vid lägre belopp, till exempel för att överlämna uppföljningsansvar till annan behandlande läkare.

  Läkemedel

  Läkemedelsförskrivning i öppenvård ska hanteras på samma sätt till utomlänspatienter som till patienter folkbokförda i Region Skåne. Läkemedel ska bekostas av patientens egen region.

 • Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja vårdgivare av offentligt finansierad öppen vård i primärvård och specialiserad vård i hela landet. Fritt vårdsökande gäller även medicinsk service. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

  Vårdgarantin gäller inte i annan region, undantag personer som är folkbokförda i södra sjukvårdsregionen där vårdgarantin gäller hela området. Medicinsk bedömning och prioritering avgör alltid om och när patienten kan få vård.

  Sveriges regioner är, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, skyldiga att ta emot patienter från andra regioner för listning i primärvården.

  Öppen vård

  En patient ska, enligt lag, få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår i en annan regions vårdutbud även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemregion.

  Något godkännande i form av Remiss/Betalningsförbindelse krävs inte vid fritt vårdsökande för öppen vård i primärvård eller specialiserad vård, gäller även högspecialiserad öppenvård under förutsättning att vården inte kräver intagning på sjukhus. Om en öppenvårdskontakt skulle leda till beslut om behandling i sluten vård och patienten önskar få denna i annan region ska kontakt tas med patientens hemregion för godkännande och utfärdande av Remiss/Betalningsförbindelse. Fritt vårdsökande till vård i annan region berättigar inte till ersättning för sjukresa.

  Krav på remiss/konsultation

  I Region Skåne finns inget krav på remiss/konsultation. En patient har rätt att få sin vårdbegäran bedömd men det är alltid hälso- och sjukvårdspersonal som beslutar om ett vårdåtagande ska inledas. I några regioner förekommer krav på remiss/konsultation till vissa specialiteter.

  På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns aktuell förteckning över remisskraven i de olika regionerna.

  På sidan om remisshantering och rutiner för väntande patienter i Region Skåne kan du läsa mer. 

  Medicinsk service

  Särskild remiss krävs för all utredning inom Medicinsk service, till exempel röntgen och laboratoriemedicin. Om en patient önskar få undersökning utförd i annan region ska behandlande läkare/behörig personal hos vård- eller hemregion ordinera och beställa undersökning hos önskad medicinsk serviceverksamhet (endast offentligt bedriven eller privat verksamhet som har avtal med ett landsting).

  Något godkännande i form av Remiss/Betalningsförbindelse krävs inte för medicinsk service vid fritt vårdsökande.

 • En patients hemregion ersätter utomlänsvård som ges efter remiss från hemregionen enligt följande bestämmelser. Hälso- och sjukvårdsnämnden har kostnadsansvar för vård i annan region.

  I Region Skåne är det endast verksamhetschef på offentligt bedrivet sjukhus som kan godkänna och skriva under en Remiss/Betalningsförbindelse. Verksamhetschefen kan även godkänna remiss/betalningsförbindelse på önskemål från privat vårdgivare i Skåne eller från vårdgivare i annan region.

  Remiss/Betalningsförbindelse skrivs på en särskild blankett som finns digitalt i journalsystem eller som manuell blankett på denna sida: 

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver medföljande anhörig och om ersättning för sjukresa eller andra merkostnader ska gälla.

  När patient ska remitteras för vård hos privat vårdgivare med avtal i annan region kan remiss skickas direkt dit, under förutsättning att det ingår i avtalet att ta emot utomlänspatienter.

  Kontaktuppgifter till de som vidareförmedlar remiss/betalningsförbindelse till privata vårdgivare hos SKR.

  Öppen vård

  Vid remittering av patient till öppenvård av medicinska skäl eller på grund av vårdgarantin krävs godkännande och utfärdande av Remiss/Betalningsförbindelse om patienten ska kunna få ersättning för sjukresa till och från annan region.

  Sluten vård

  En patient ska erbjudas möjlighet att välja att få sin behandling i sluten vård i annan region i Sverige efter det att behovet har fastställts och godkänts av patientens hemregion.

 • Följande vårdenheter kan ta emot patient som remitterats från annan region eller som söker enligt fritt vårdsökande. Detta gäller under förutsättning att hemregionens remisskrav och reglerna i Riks- och regionvårdsavtalet följs.

  Offentligt bedrivna sjukhus och vårdcentraler, privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne där det i avtalet ingår att ta emot patienter från andra regioner, samt privata vårdgivare verksamma enligt Lagen om läkarvårdsersättning samt fysioterapeut verksam enligt Lag om ersättning för fysioterapi.

 • En patient som remitteras för vård inom Skåne eller till annan region kan få ersättning för merkostnader för logi. Även anhörig/närstående kan i vissa fall få sådan ersättning. Patienten betalar den patientavgift som gäller i vårdregionen, högkostnadsskydd och frikort gäller i hela landet. 

  Ersättning till patient

  Vid remittering kan patient få ersättning för merkostnader för logi i samband med vård.
   
  Kostnader vid övernattning på Patienthotell eller hotell anvisat av hälso- och sjukvårdspersonal/behandlande läkare, ersätts och beräknas på det betalda beloppet.

  Ersättning till anhörig/närstående

  För barn och unga upp till 18 år godkänns alltid ersättning för merkostnader för logi för en anhörig/närstående. Om särskilda skäl föreligger/det anses medicinskt motiverat kan ersättning godkännas för två personer
   
  För personer över 18 år kan ersättning godkännas om det anses medicinskt motiverat. För att få ersättning i dessa fall måste beslut om antal medföljande anhöriga samt under vilken tid det gäller framgå av remiss/betalningsförbindelsen, i annat fall gäller femdygnsregeln enligt regionala priser och ersättningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.