Tertiär undersökning

Tertiär undersökning innebär en strukturerad undersökning och genomgång av traumapatient efter initial resuscitering, stabilisering och bilddiagnostik.

Undersökningen ska ske enligt ATLS och inbegripa en genomgång av alla journalanteckningar, lab och röntgen och där man tar ställning till behov av bedömning från andra specialiteter. Patienten undersöks alltså igen efter att primär och sekundär undersökning genomförts.

Risk att relevanta skador missas

Det finns en relativt stor risk att relevanta skador hos en multitraumapatient missas trots strukturerat omhändertagande. Störst är risken hos patienter med påverkat medvetande eller hos patienter med multipla skador som kan vara avledande för både patient och undersökande läkare.

Studier visar att störst risk för oupptäckta skador är för ortopediska extremitetsskador, ryggradsrelaterade skador och ansiktsskador. En viktig del av omhändertagandet är radiologi, men även en förnyad klinisk undersökning.

En kombination av specialister kan behöva undersöka patienten

I den tertiära undersökningen ska patienten undersökas av läkare som är väl insatta i patientfallet. En kombination av IVA-, kirurg- och ortopedläkare är bra. En diskussion med radiolog kan vara av värde även under jourtid.

Tertiär undersökning inom 12 h och förnyad tertiär undersökning

Det är lämpligt att den tertiära undersökningen sker inom 12(–48) timmar efter patient landat på IVA/vårdavdelning och om patientens medvetandegrad har varit påverkat eller efter respiratorvård.

Den tertiära undersökningen kan också behöva utföras efter att patienten har bytt sjukhus. Dock gäller rutinen för akut byte av traumasjukhus, det vill säga ny bedömning. Mer information finns under Sekundärtransport.

Sekundärtransport

Journalföring

Den tertiära traumaundersökningen ska dokumenteras i journalen. Orden "tertiär undersökning" bör stå med för att underlätta för senare registrering i SweTrau.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.