Forensisk omvårdnad

Information om rättsmedicinsk undersökning samt rutiner kring dödsfall vid trauma.

Dödsfall genom trauma

Samtliga dödsfall till följd av trauma ska följas upp. Patienterna identifieras antingen via registerutdrag ur SweTrau eller via befintligt avvikelsesystem på respektive enhet.

Den lokala traumaorganisationen följer upp händelsen. 

Forensisk omvårdnad

Vid oklarheter kontakta rättsmedicin eller lokalt polisens regionledningscentral.

Beslut om rättsmedicinsk undersökning fattas alltid av polismyndighet, allmän åklagare eller allmän domstol. Polisen ansvarar då även för att informera anhöriga om att visning av den avlidne inte kan ske förrän i ett senare skede.  

Genomgående vid all hantering av skadade patienter prioriteras de livräddande åtgärderna. Detta gäller både inom sjukvården och inom polisen. Polisen har även som uppgift att utreda när det finns misstanke om att ett brott begåtts.

Denna rutin gäller när patienten kommer in till sjukhuset  till följd av att de utsatts för grovt yttre våld och där skadan eller dödsfallet är ett polisiärt ärende.

 • Kläder

  • Kläder som ska avlägsnas kan klippas eller skäras upp. Om det finns skador i kläderna, klipp/skär inte i skadorna eller i dess närhet.
  • Undvik att skaka kläderna. Om lösa föremål trillar ur förpackas dessa separat.
  • Förpacka kläderna i bruna papperspåsar. Ett klädesplagg per påse. Märk upp påsarna med namn och personnummer.

  Kulor och hylsor

  •  Om det finns möjlighet, hantera inte kulor och hylsor med metallinstrument då dessa kan förstöra spåren.
  •  Förpacka kulor och hylsor var för sig så att de inte utsätts för friktion/nötning. En plastförpackning eller påse kan användas.
  • Vid skottskador orsakat av ammunition från hagelgevär kan det förekomma bitar av plast, filt och papper som är av intresse. 

  Knivar och stickvapen

  Tänk först på er egen säkerhet. Förpacka knivar så att ni inte kan skadas.

  • Försök att hantera kniven så lite som möjligt och med handskar på.
  • Förpacka kniven i ett plaströr.
  • Om det i akutskedet inte går att lägga en kniv i ett plaströr kan det förpackas i en brun papperspåse, men då ska det vara noga uppmärkt så att ingen kommer till skada.

  Lösa föremål

  Vid hantering av patientens kläder kan lösa föremål trilla ut och det kan anträffas tillhörigheter i fickor. Samma sak gäller med kroppen där föremål kan anträffas i samband med vårdinsatsen.

  • Förpacka mindre föremål som lätt kan försvinna, exempelvis hår, metall och glas i plastburkar eller mindre påsar.
  • Mobiltelefoner, id-handlingar läggs i separata papperspåsar. Lämna inte ut värdesaker till anhöriga utan att polisen gett sitt samtycke. 
  • Dokumentera var föremålen anträffades.

  Dokumentation

  Dokumentation är ytterst viktigt. 

  • Om något av någon anledning måste avlägsnas bör/ska detta dokumenteras noga i journalen.
  • Ibland kan det vara av vikt att fotografera olika uppkomna skador eller sår. Om möjlighet finns, låt polisen fotografera skador på patienten, till exempel innan patienten flyttas till nästa enhet.
  • Dokumentera vilka personer som har hanterat patienten och förpackat kläder, tillhörigheter med mera.
  • Dokumentera var föremål anträffas, till exempel var kulor anträffats i kroppen. Ibland går det att uttala sig exakt, medan det andra gånger endast går att skriva till exempel ”buken”, ”bröstkorg”. 
  • Allt gods som lämnas till polisen ska dokumenteras.
 • Se instruktioner i "Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp".

 • Traumapatienter som lämnat Akutmottagningen för överenskommen inläggning på IVA ska vid dödsfall omhändertas post mortem på IVA. Detta gäller även om patienten går via röntgen eller operation. Vid överenskommelse med annan enhet kan undantag göras.

  Om en patient ska förflyttas till operation eller en annan vårdavdelning ska kläder och material som säkrats, soppåsar och värdesaker ska placeras och förvaras på ett säkert sätt.

  Transport av avliden

  I de fall Polismyndigheten fattat beslut om rättsmedicinsk undersökning ska kroppen alltid föras direkt till Rättsmedicinalverket (RMV). Polis ansvarar för att beställa transport från sjukhuset till RMV.

 • När livräddande åtgärder avslutas är det viktigt att kroppen inte hanteras mer än nödvändigt. 

  • Tvätta inte kroppen och låt förband, infarter, tuber etcetera vara kvar. Kroppen transporteras sedan in till ett av rummen för de avlidna.
  • Kläder och annat material som tidigare avlägsnats från kroppen och lagts i påsar flyttas över till samma rum.
  • Även den avlidnes värdesaker kan lämnas i rummet. Om ni överlämna ansvaret för patientens värdesaker till en polis är det viktigt att ta tjänstgöringsnumret.
  • Samtliga sopkärl från traumaplatsen förpackas och lämnas i samma rum som den avlidne. Kasta ingenting utan låt polisens kriminaltekniker avgöra vad som kan vara av intresse för utredningen.

  OBS! Anhöriga får inte tillåtas att se eller vidröra den avlidne.

 • Om polisen inte har varit involverad i ärendet med aktuell patient men ni misstänker att det kan vara, eller kommer att bli ett polisärt ärende – ta kontakt med Polisens Regionala ledningscentral.

  Om polisen är involverad i ärendet – i första hand, ta all dialog och frågor med poliser som är på plats på sjukhuset. Lämnar poliserna sjukhuset och det fortsatt uppstår frågor kan ni ta kontakt med Polisens Inre Befäl.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.