Forensisk omvårdnad

Information om obduktion, rättsmedicinsk undersökning samt rutiner kring dödsfall vid trauma.

Dödsfall genom trauma

Samtliga dödsfall till följd av trauma ska följas upp. Patienterna identifieras antingen via registerutdrag ur SweTrau eller via befintligt avvikelsesystem på respektive enhet.

Den lokala traumaorganisationen följer upp händelsen. 

Forensisk omvårdnad

Vid oklarheter kontakta rättsmedicin på telefonnummer 010-483 49 00 eller lokalt polisbefäl.

Beslut om rättsmedicinsk undersökning fattas alltid av polismyndighet, allmän åklagare eller allmän domstol. Polisen ansvarar då även för att informera anhöriga om att visning av den avlidne inte kan ske förrän i ett senare skede.  

 • Låt förband, tuber, infarter (venflon, CVK, intraosseös infart) som patienten fått sitta kvar om patienten ska skickas till rättsmedicin.

  Avlägsna det som kan vara "stötande" vid visning av den avlidne för anhöriga. Dokumentera det som avlägsnats i journalen.

  Låt sunt förnuft råda.

 • Vid våldshandlingar (skottskador, knivskador m.m.) låt blod eller krutstänk sitta kvar på händer och ansikte tills polisen är tillfrågad om det ska sitta kvar.

  Klipp eller skär aldrig i eller runt skotthål, knivsticksmärken eller dylikt på kläder eftersom det där kan finnas blod eller krutstänk.

  Kläder läggs i papperspåsar. Ett plagg per papperspåse. Märk papperspåsen med namn och personnummer och lämna till polisen. Det ska även stå vem som har packat påsen.

  Varje persedel som lämnas till polisen ska dokumenteras i patientjournalen.

  Lämna inte ut värdesaker till anhöriga utan att polisen gett sitt samtycke. Speciellt mobiltelefon kan vara av stor vikt för vidare utredning, kom ihåg att lägga den i en papperspåse.

 • Se instruktioner i "Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp".

 • Traumapatienter som lämnat Akutmottagningen för överenskommen inläggning på IVA ska vid dödsfall omhändertas post mortem på IVA. Detta gäller även om patienten går via röntgen eller operation. Vid överenskommelse med annan klinik kan undantag göras.

 • Ibland kan det vara av vikt att fotografera olika uppkomna skador eller sår. Detta kan vara till hjälp för polisen och för en eventuell rättegång. Ibland fotograferar dock polisen skadorna själva. Viktigt är att det på varje bild framgår namn och personnummer.

  Ett separat minneskort eller CD- skiva för respektive patient och skadetillfälle. Allt för att undvika förväxling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.