Forensisk omvårdnad

Information om obduktion, rättsmedicinsk undersökning samt rutiner kring dödsfall vid trauma.

Dödsfall genom trauma

Samtliga dödsfall till följd av trauma ska följas upp. Patienterna identifieras antingen via registerutdrag ur SweTrau eller via befintligt avvikelsesystem på respektive enhet.

Den lokala traumaorganisationen följer upp händelsen. 

Forensisk omvårdnad

Vid oklarheter kontakta rättsmedicin på telefonnummer 010-483 49 00 eller lokalt polisbefäl.

Beslut om rättsmedicinsk undersökning fattas alltid av polismyndighet, allmän åklagare eller allmän domstol. Polisen ansvarar då även för att informera anhöriga om att visning av den avlidne inte kan ske förrän i ett senare skede.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter