Kultur och hälsa

Primärvården i Region Skåne har arbetat med kultur- och hälsoområden sedan början på 2019, ett tvärfackligt fält som länkar humanistisk och hälsovetenskaplig forskning- och praktik. Men detta område är inte nytt i Region Skåne, som redan 2003 började använda konst och kultur för förbättring av hälsan.

Kultur- och hälsofältet bygger på en helhetssyn - en modell som grundas på inkludering av sjukdom och hälsa i ett komplext sammanhang där biologiska, individuella, sociala, kulturella, strukturella och historiska dimensioner sammanflätas. Det handlar bland annat om att stärka de interna resurserna som redan finns hos individen.

Den internationella forskningen visar att deltagande i konst- och kulturaktivitet kan ha olika hälsofördelar båda för den fysiska och den psykiska hälsan. Världshälsoorganisationen (WHO) har i en rapport samlat ihop ett stort antal forskningsstudier som visar hur detta område påverkar på en bred yta. Jämfört med förebyggande och prevention visade resultaten bland annat hur konst- och kulturaktivitet kan påverkar de sociala determinanterna för hälsan, uppmuntra hälsofrämjande beteenden, hjälp för att förebygga ohälsa och vara ett stöd i vården.

Vi önskar att patienter i Primärvården kan få tillgång till kreativa aktiviteter som stimulera och påverka individen på ett positivt sätt och våra visioner är att kunna:

 • skapa en kultur i Primärvården där konst- och kulturaktiviteter anses som en naturlig del av vården
 • skapa en bred förståelse inom Primärvården hur deltagande i konst- och kulturaktivitet kan förbättra hälsan inom olika perspektiv
 • implementera konst- och kulturaktivitet och driva forskningsprojekt i Primärvården
 • skapa plattform för tvärfackliga samarbeten, regionalt, nationellt och internationellt

För mer information om vetenskapligt arbete inom kultur- och hälsoområden, hänvisas till Nordic Journal of Arts, Culture and Health som är en ‘open access’ tidning med fokus på den tvärfackliga vetenskapen.

 • Kultur på recept (KuR) är ett program där deltagarna får utföra kulturaktiviteter två gånger i veckan under tio veckor, cirka två timmar per gång. Ett pilotprojekt startade i Malmö januari 2020 och pågick under ett och ett halvt år. Pilotprojektet avslutades juni 2021. Under denna tid fick fyra grupper ta del av programmet. Målgruppen var primärvårdspatienter med psykisk ohälsa såsom stress, ångest och mild till måttlig depression samt personer som löper risk för social isolering/ensamhet.

  Från och med augusti 2021 och tre år framåt är KuR ett forskningsprojekt. Målgruppen är samma som under pilotprojektet. Vårdenheter i Malmö som deltar i projektet ges möjlighet att remittera patienter till programmet under denna period. Syftet med forskningen är att undersöka de psykosociala effekterna samt deltagarnas välbefinnande i sin helhet efter KuR-programmet.

  Vårdenheter som ingår i forskningsprojektet:

  • Vårdcentralen Capio Limhamn
  • Vårdcentralen Capio Malmö Centrum
  • Vårdcentralen Eden
  • Vårdcentralen Fosietorp
  • Vårdcentralen Fågelbacken
  • Vårdcentralen Granen
  • Vårdcentralen Husie
  • Vårdcentralen Kroksbäck
  • Vårdcentralen Kryddgården
  • Vårdcentralen Kry Triangeln
  • Vårdcentralen Limhamn
  • Vårdcentralen Lindeborg
  • Vårdcentralen Lundbergsgatan
  • Vårdcentralen Lunden
  • Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen
  • Vårdcentralen Södervärn
  • Vårdcentralen Viktoria Vård & hälsa
  • Vårdcentralen Örestadskliniken

  Vårdenheterna har en kontaktperson utsedd vilken förmedlar deltagare till projektkoordinatorn för Kultur på recept.

  Kulturaktörer som ingår i forskningsprojektet:

  • Malmö Museer
  • Malmö Stadsbibliotek
  • Malmö Konstmuseum
  • Malmö Konsthall
  • Malmö Opera
  • Malmö Live
  • Malmö Stadsarkiv
  • Kollaborativet
  • Form/Design Center
 • Primärvården Region Skåne har i samarbete med Aalborg Universitet i Danmark utarbetat en forskningsbaserad guide för hur man utvärderar konst och kulturaktiviteter inom hälso- och socialsektorn. Guiden riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med kultur- och hälsoprojekt.

  Utvärderingsguiden finns på danska och svenska, och blir översatt till finska samt norska. Den har utarbetats med hjälp av fackmän inom Kultur och hälsa från hela Norden.

  Konst- och kulturaktiviteter som musik, dans, teater, visuell konst, poesi och litteratur erkänns alltmer för att bidra till hälsa och välbefinnande. Samtidigt finns ett ökat behov av att kunna dokumentera effekterna av kultur- och hälsoprojekt. Vi vet hur viktigt det är att kunna förklara hur medel har använts och vilken verkan eller effekt ett projekt har haft. Denna guide ger en hjälpande hand.

  Den forskningsbaserade utvärderingsguiden innehåller bland annat: 

  • Översikt över olika fokusområden för en utvärdering som mental och fysisk hälsa, ekonomiskt värde, roller och ansvar.
  • Granskning av utvalda verktyg för att mäta välbefinnande och livskvalitet, som alla är gratis och inte kräver särskild expertis för att använda.
  • Genomgång av fördelar och nackdelar med olika metoder som intervju, frågeformulär och observation samt konstbaserade metoder som 'fotovoice', poesi och drama.
  • Kontrollista för utvärderingsprocessen.
 • I samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar Kultur och Hälsa Enheten i Primärvården i Region Skåne en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg.

  Kursens syfte

  Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger såväl medicinska som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga at skapa och uppleva skönhet och mening i en hälso- och vårdkontext. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till personal inom vård och socialt arbete samt personal och vid kulturinstitutioner samt till alla med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.

  Kursens innehåll 

  Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk kunskap inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån medicinska och humanistiska perspektiv. Innehållet omfattar historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet. Kursen ger kunskap och erfarenhet i att både utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, musik, litteratur samt dans och rörelse.

  Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur och hälsa-fältet de senaste åren i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer, har visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och Norden i övrigt har flera regioner nu inrättat permanenta insatser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte.

 • För att uppnå målet Bättre liv och hälsa för fler ska Region Skåne ha tvärsektoriella och hållbara strukturer för en kultur och hälsoverksamhet som präglas av hög kvalitet. Genom främjande av forskning och metodutveckling samt kunskapshöjande insatser i intern och extern samverkan ska kultur och hälsa-insatser ses som en integrerad del i arbetet för jämlik hälsa.

  Med den strategin vill Region Skåne komplettera och utveckla kulturens roll i vårdsammanhang med att även lyfta kulturens roll i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

  Strategin tar avstamp i Region Skånes övergripande mål om ”Bättre liv och hälsa för fler”. För att nå upp till det målet ska Region Skåne ha tvärsektoriella och hållbara strukturer för en kultur- och hälsoverksamhet av hög kvalitet. Insatser inom kultur och hälsa ska ses som en integrerad del i arbetet för jämlik hälsa. Det ska uppnås genom att främja forskning och metodutveckling och även kunskapshöjande insatser i intern och extern samverkan.

  Målet är att strategin ska bidra till att kulturens effekter för människors hälsa och välbefinnande ska tas tillvara, både inom hälso- och sjukvård och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta ska ske genom att skapa en ökad tvärsektoriell samverkan inom den egna organisationen, men också i samverkan med externa aktörer från till exempel kommuner, kulturaktörer, civilsamhället och akademin.

  Strategin pekar ut fyra strategiska insatsområden:

  • Kunskapsdriven kultur och hälsa-verksamhet
  • Kultur och hälsa etablerat, förankrat och finansierat inom Region Skåne
  • Kultur och hälsa-verksamhet i bred sektorsövergripande samverkan
  • Metodutveckling och ny praktik inom kultur och hälsa genom en mångfald av aktörer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.