Kultur och hälsa

Primärvården i Region Skåne har arbetat med kultur- och hälsoområden sedan början på 2019, ett tvärfackligt fält som länkar humanistisk och hälsovetenskaplig forskning- och praktik. Men detta område är inte nytt i Region Skåne, som redan 2003 började använda konst och kultur för förbättring av hälsan.

Kultur- och hälsofältet bygger på en helhetssyn - en modell som grundas på inkludering av sjukdom och hälsa i ett komplext sammanhang där biologiska, individuella, sociala, kulturella, strukturella och historiska dimensioner sammanflätas. Det handlar bland annat om att stärka de interna resurserna som redan finns hos individen.

Den internationella forskningen visar att deltagande i konst- och kulturaktivitet kan ha olika hälsofördelar båda för den fysiska och den psykiska hälsan. Världshälsoorganisationen (WHO) har i en rapport samlat ihop ett stort antal forskningsstudier som visar hur detta område påverkar på en bred yta. Jämfört med förebyggande och prevention visade resultaten bland annat hur konst- och kulturaktivitet kan påverkar de sociala determinanterna för hälsan, uppmuntra hälsofrämjande beteenden, hjälp för att förebygga ohälsa och vara ett stöd i vården.

Vi önskar att patienter i Primärvården kan få tillgång till kreativa aktiviteter som stimulera och påverka individen på ett positivt sätt och våra visioner är att kunna:

 • skapa en kultur i Primärvården där konst- och kulturaktiviteter anses som en naturlig del av vården
 • skapa en bred förståelse inom Primärvården hur deltagande i konst- och kulturaktivitet kan förbättra hälsan inom olika perspektiv
 • implementera konst- och kulturaktivitet och driva forskningsprojekt i Primärvården
 • skapa plattform för tvärfackliga samarbeten, regionalt, nationellt och internationellt

För mer information om vetenskapligt arbete inom kultur- och hälsoområden, hänvisas till Nordic Journal of Arts, Culture and Health som är en ‘open access’ tidning med fokus på den tvärfackliga vetenskapen. 

 • Kultur på recept är ett program under 10 veckor med kulturella aktiviteter två gånger i veckan, cirka 2 timmar per gång. Pilotprojektet har pågått under 1½ år, start januari 2020 med avslut juni 2021. Under denna tid har fyra grupper fått ta del av programmet.

  Målgrupp är personer som har stress, ångest, mild till måttlig depression under en längre period samt risk för social isolering/ensamhet.

  Från och med september 2021 och tre år framåt är Kultur på recept (KuR) ett forskningsprojekt med finansiering från FINSAM. Målgruppen är densamma men fler vårdcentraler, i allt 15 stycken, kommer att ges möjlighet att remittera patienter till projektet.
  Syftet med projektet är att se på de psykosociala effekterna samt välbefinnandet i sin helhet efter KuR-programmet. Ett samarbete med Försäkringskassan är också ett led i detta forskningsprojekt, fler samarbetspartners kommer att involveras under de kommande 3 åren för att säkerställa att deltagarna efter KuR kan fortsätta den inslagna vägen till ett bättre psykiskt välbefinnande.

  Vårdenheter som ingår i forskningsprojektet, se nedan. Listan på vårdcentraler kommer att justeras i takt med att fler tillkommer.

  • Vårdcentralen Eden
  • Vårdcentralen Granen
  • Vårdcentralen Lunden
  • Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen
  • Vårdcentralen Södervärn
  • Viktoria Vård och hälsa
  • Mottagningen för Unga vuxna
  • Örestadskliniken

  Vårdenheterna har en kontaktperson utsedd, vilken förmedlar deltagare till koordinatorn för Kultur på recept.

  Kulturaktörer som samarbetar:

  • Malmö Museer
  • Stadsarkivet
  • Malmö Stadsbibliotek
  • Malmö Konstmuseum
  • Malmö Konsthall
  • Malmö Opera
  • Malmö Live
  • Kollaborativet
  • Form/Design Center

  Artikel om Kultur på recept i Malmö i AllmänMedicin.

 • Primärvården Region Skåne har i samarbete med Aalborg Universitet i Danmark utarbetat en forskningsbaserad guide för hur man utvärderar konst och kulturaktiviteter inom hälso- och socialsektorn. Guiden riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med kultur- och hälsoprojekt. 

  Utvärderingsguiden finns på danska och svenska, och blir översatt till finska samt norska. Den har utarbetats med hjälp av fackmän inom Kultur och hälsa från hela Norden.  

  Konst- och kulturaktiviteter som musik, dans, teater, visuell konst, poesi och litteratur erkänns alltmer för att bidra till hälsa och välbefinnande. Samtidigt finns ett ökat behov av att kunna dokumentera effekterna av kultur- och hälsoprojekt. Vi vet hur viktigt det är att kunna förklara hur medel har använts och vilken verkan eller effekt ett projekt har haft. Denna guide ger en hjälpande hand.

  Den forskningsbaserade utvärderingsguiden innehåller bland annat: 

  • Översikt över olika fokusområden för en utvärdering som mental och fysisk hälsa, ekonomiskt värde, roller och ansvar.
  • Granskning av utvalda verktyg för att mäta välbefinnande och livskvalitet, som alla är gratis och inte kräver särskild expertis för att använda.
  • Genomgång av fördelar och nackdelar med olika metoder som intervju, frågeformulär och observation samt konstbaserade metoder som 'fotovoice', poesi och drama.
  • Kontrollista för utvärderingsprocessen.
 • Årsberättelse Kultur och hälsa 2020 

  Kartläggning av kultur- och hälsoaktiviteter/forskning i Region Skåne
  Denna kartläggning av kultur- och hälsoområdet i Skåne har upprättats i ett försök att synliggöra befintliga aktiviteter och projekt. Den ska också fungera som inspirationskälla till mer kunskap och där värdet av att använda konst och kultur i hälsosyftet läggs i större perspektiv.

  Översikt av politiska beslut nationellt som regionalt och aktiviteter i Region Skåne, inom kultur och hälsa

  Syftet med denna översikt är att samla information av de viktigaste politiska besluten inom kultur- och hälsoområdet i Sverige sedan 1990-talet. Översikten vänder sig till alla som är intresserade av de politiska beslut som har stött utvecklingen i området.

 • I samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar Kultur och Hälsa Enheten i Primärvården i Region Skåne en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg.

  Kursens syfte

  Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger såväl medicinska som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga at skapa och uppleva skönhet och mening i en hälso- och vårdkontext. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till personal inom vård och socialt arbete samt personal och vid kulturinstitutioner samt till alla med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.

  Kursens innehåll 

  Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk kunskap inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån medicinska och humanistiska perspektiv. Innehållet omfattar historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet. Kursen ger kunskap och erfarenhet i att både utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, musik, litteratur samt dans och rörelse.

  Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur och hälsa-fältet de senaste åren i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer, har visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och Norden i övrigt har flera regioner nu inrättat permanenta insatser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte.

  Till anmälan Konst, kultur och hälsa. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.