Dödsfallshantering

Regler och rutiner för dödsfallshantering inom och utanför vårdinrättning.

 • Visning av avliden

  Visning av avliden görs i anslutning till dödsfallet och ska i första hand ske på akutmottagning, vårdavdelning, eller på boende där den avlidne vistats.

  Visning när den avlidna finns på bårhuset

  Ibland finns önskemål om visning vid en senare tidpunkt, då den avlidne transporterats till bårhuset. För visning när avlidna vistas på bårhus, kontakta sjukhuskyrkans präst i beredskap eller begravningsentreprenör. De kontaktar i sin tur bårhusvaktmästaren, för överenskommelse om datum och tidför visningen.

  På de sjukhus som inte har präst i beredskap (Ängelholm, Landskrona, Trelleborg, Ystad och Hässleholm) kontaktar du istället bårhusvaktmästaren.

  Bårhusvaktmästarna ansvarar för transporten mellan bårhuset och visningsrummet, men inte för själva visningen.

  Begravningsentreprenör iordningställer inför samt utför visning av avliden enligt önskemål från anhöriga

  Visningar under helger eller kvällar 

  Visningar under helger eller kvällar genomförs i endast vid speciella situationer. Sjukhuskyrkans beredskap gör bedömning av visning under helg eller kvällar.

  För bokning av visning samt som stöd under visningen, ring 044-309 30 00 (alternativt internt via växeln på telefon 99). Uppge vilken ort det gäller.

  Du kan också kontakta transportcentralen i Malmö, telefon 040-33 12 00, för att komma i kontakt med lokal entreprenör som utför visningen.

  Debitering för visning av avliden med begravningsentreprenör

  Den vårdavdelning som beställer visning med hjälp av begravningsentreprenör debiteras för kostnaden.

  För personer som inte är inskrivna i vården och som avlider utanför sjukhusen debiteras dödsboet för kostnaden.

 • Blanketter vid dödsfall

  Oavsett var dödsfallet har skett ska följande blanketter fyllas i:

 • Handbok för dödsfall utanför vårdinrättning

  Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. Genom enhetliga och tydliga riktlinjer är målet att vården ska utföras på lika villkor, med respekt för den enskilda människan.

  I handboken finns regionala rutiner för att hantera dödsfall som sker utanför sjukhus eller annan vårdinrättning.

 • Obduktion, inplantat och vävnad

  Klinisk obduktion och uttag av inplantat

  Beslut om klinisk obduktion, så kallad dödsorsaksobduktion, fattas av läkare. Inför klinisk obduktion ska ”Obduktionsremiss” skrivas av den läkare som utfärdar dödsbeviset eller av behandlingsansvarig läkare som utfärdar dödsorsaksintyget. Obduktionsremissen och journal ska medfölja den avlidne. Du hittar blanketten via följande länk.

  Obduktionsremiss (pdf) 

  Klinisk obduktion och implantat (pdf)

  Rättsmedicinsk undersökning

  Rättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. För att få experthjälp att reda ut vad som hänt kan polis och åklagare vända sig till våra specialister i rättsmedicin.

  Rättsmedicin i Lund

  Vävnadsdonation och vävnadsbanken

  Vävnadsdonation

  Tillvaratagandet av vävnader från avlidna utgör en viktig del i processen att hjälpa människor till ett drägligare liv.

  Vävnadsdonation från avlidna:

  Rättsmedicinalverket riktlinjer vid organdonation

  Vävnadsbanken 

  Vävnadsbanken tillhandahåller humana vävnader framför allt för transplantationsändamål men kan också tillhandahålla vävnader för annat medicinskt ändamål. 

  På Vävnadsbanken tillvaratar man hjärtklaffar, hornhinnor, hud och hörselben från avlidna som givit sitt samtycke till vävnadsdonation.

  Nedan hittar du samlad information om vävnadsbanken, som bland annat regler för handläggande av vävnadsdonation.

   Vävnadsbanken (SUS webbplats) 

 • Transport av avliden

  Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. 

  Transport av avliden från vårdinrättning

  Transport av avliden från vårdinrättning beställer du via transportorganisationen på respektive sjukhus. Här finns telefonnummer.

  Övriga transporter

  För transport av avliden från kommun, privata eller eget boende kontaktar du önskad begravningsbyrå eller Beställningscentralen, telefonnummer: 040-33 12 00

  Vid transport till rättsmedicinsk obduktion ansvarar polismyndigheten för transporten.

 • Region Skånes bårhus

  Tillsynsansvaret för Region Skånes bårhus är delegerat till Regionservice.

  Öpppettider

  Samtliga bårhus är bemannade vardagar mellan klockan 07:00 - 15:30. 

  Telefonnummer

   • Helsingborg: 042-406 19 76
   • Hässleholm: 0451-29 87 14
   • Kristianstad: 044-309 19 85
   • Landskrona: 0418-454392
   • Lund:  046-17 34 20
   • Malmö: 040-33 68 34
   • Trelleborg: 0410-554 74
   • Ystad: 0411-99 56 35
   • Ängelholm: 0431-817 00

   

  Registrering hos bårhuset

  Alla avlidna som inkommer till bårhuset ska registreras. Registreringen görs av bårhusvaktmästare, transportör eller begravningsentreprenör. Bårhusmeddelandet utgör underlag för inregistreringen.

  Den avlidna ska vara märkt med armbindel med namn/personnummer och en transportsedel ska medfölja med övrig information (se fliken "Blanketter vid dödsfall"). Transportsedeln undertecknas av den som är ansvarig för inlämningen.

  Placering av kroppen

  Den avlidne ska placeras på bår eller bårvagn och förvaras i kylrum eller kylfack, enligt bruk på respektive ort.  Undantaget är avliden som ska till rättsmedicin i Lund (polisfall), de placeras i ett kylrum märkt "rättsmedicin". Ett lakan ska täckas över kroppen och transportsedel samt eventuell obduktionsremiss ska fästas väl synligt på lakanet.

  Tvagningsrum

  Respektive bårhusen förfogar över lämpligt tvagningsrum. Rummen kan bokas på angivna telefonnummer till respektive sjukhus och beställare debiteras för lokalhyra av Region Skåne.

  Utlämning av avliden

  Vid tveksamhet gällande obduktion kan utkvittering av avliden ske tidigast tre dagar efter dödsfallet. Om obduktion inte ska utföras finns ingen tidsregel för utlämning av avliden.

  Efter utkvittering har begravningsentreprenör, kyrka eller anhörig övertagit ansvaret för kroppen. All kommunikation angående tvagning, svepning, kistläggning, visning, bisättning och liknande ska fortsättningsvis ske med den som utkvitterat kroppen (vanligen begravningsentreprenör).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter