Dödsfallshantering

Regler och rutiner för dödsfallshantering inom och utanför vårdinrättning.

Regler och rutiner

 • Visning av avliden görs i anslutning till dödsfallet och ska i första hand ske på akutmottagning, vårdavdelning, eller på boende där den avlidne vistats.

  Visning när den avlidna finns på bårhuset

  Ibland finns önskemål om visning vid en senare tidpunkt, då den avlidne transporterats till bårhuset.

  För visning när avlidna vistas på bårhus, kontakta bårhusvaktmästare.

  Begravningsentreprenör iordningställer inför samt utför visning av avliden enligt önskemål från anhöriga.

  Vid sjukhusområdena i Malmö och Lund kontaktas bårhusvaktmästare, vardagar klockan 08:00 – 14:30, för avtal om datum och klockslag för visningen.

  Bårhusvaktmästaren kontaktar därefter sjukhuskyrkans präst i beredskap eller begravningsentreprenör för visning.

  Bårhusvaktmästarna ansvarar för transporten mellan bårhuset och visningsrummet, men inte för själva visningen.

  Begravningsentreprenör iordningställer inför samt utför visning av avliden enligt önskemål från anhöriga.

  Visningar under helger eller kvällar 

  Visningar under helger eller kvällar genomförs i endast vid speciella situationer.

  För bokning av visning samt som stöd under visningen, ring Beställningscentralen för att komma i kontakt med entreprenör som utför visningen.

  Telefon till Beställningscentralen: 046-275 29 00.

  Debitering för visning av avliden med begravningsentreprenör

  Den vårdavdelning som beställer visning med hjälp av begravningsentreprenör debiteras för kostnaden.

  För personer som inte är inskrivna i vården och som avlider utanför sjukhusen debiteras dödsboet för kostnaden.

 • Oavsett var dödsfallet har skett ska följande blanketter fyllas i:

 • Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. 

  Genom enhetliga och tydliga riktlinjer är målet att vården ska utföras på lika villkor, med respekt för den enskilda människan.

  I handboken finns regionala rutiner för att hantera dödsfall som sker utanför sjukhus eller annan vårdinrättning.

  Denna utgåva är reviderad i oktober 2019. Informationen om vart dödsbevis ska skickas är uppdaterad i januari 2020.

 • Klinisk obduktion och uttag av implantat

  Vid känd COVID-sjukdom kontakta patologavdelningen på 046-17 49 11 mellan kl 13-16. Notera tydligt på remissen. Extra provtagning görs i dessa fall.

  För frågor kontakta obduktionsavdelningen, Klinisk genetik och patologi via telefon.

  Telefon: 046-17 49 11, telefontid mellan klockan 13.00-16.00. 

  Remiss Obduktion ska medfölja den avlidne

  Praktisk information om förberedelse inför obduktion och uttag av implantat

  Beslut för obduktion bör ske snarast efter dödsdatumet för bäst obduktionsresultat. Om besked inte har inkommit inom tre dagar så har bårhusen som rutin att lämna ut kroppen till begravning efter tre dagar. Vid väntan på besked från tex anhöriga där obduktion ändå är önskvärd- kontakta bårhuset så att tiden kan förlängas.

  Remisser som skickas i efterhand ska mejlas via säker e-post till: Obduktion.LundDL@skane.se

  Ansvarig remittent ansvarar för att obduktionsresultatet lämnas ut till anhöriga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen får inte ett obduktionsresultat lämnas ut till anhörig från Klinisk patologi- eller obduktionsavdelningen.

  Klinisk obduktion foster/barn

  Det finns två olika remisser att använda:

  Remiss obduktion foster barn

  Vid obduktion av foster eller barn ska blanketten, Remiss obduktion foster barn, användas. Skicka remiss tillsammans med foster/barn med betald transport som beställs via Beställningscentralen till Obduktion, Lund.

  Denna används vid undersökning av Klinisk patologi.
  Skicka remiss patologi placenta tillsammans med placenta till ortens laboratorium för Klinisk patologi, som förmedlar vidare till Klinisk patologi i Lund.

  Vid de tillfällen då foster/barn ska obduceras kan placenta skickas med i samma transport till obduktionsavdelningen. Fyll då i både remiss obduktion och remiss patologi placenta. Fostret/barnet ska vara ID-märkt med ID-band av plast innan avfärd från KK till Klinisk patologi.

  Neuropatologisk obduktion

  För diagnostik av prionsjukdomar, (Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, CJD) undersöks endast hjärnvävnaden. För obduktion ska obduktionsenheten kontaktas minst ett dygn i förväg. För all övrig neuropatologisk undersökning, ange gärna detta på remissen.

  Rättsmedicinsk undersökning

  Rättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. För att få experthjälp att reda ut vad som hänt kan polis och åklagare vända sig till specialister i rättsmedicin. Polisen (dödsfallshandläggare i respektive kommun) fattar beslut om rättsmedicinsk undersökning.

  Vävnadsdonation

  Tillvaratagandet av vävnader från avlidna utgör en viktig del i processen att hjälpa människor till ett drägligare liv. Vävnadsdonation från avlidna hittar du på Rättsmedicinalverkets webbplats.

  Vävnadsbanken 

  Vävnadsbanken tillhandahåller humana vävnader framför allt för transplantationsändamål men kan också tillhandahålla vävnader för annat medicinskt ändamål. 

  På Vävnadsbanken tillvaratar man hjärtklaffar, hornhinnor, hud och hörselben från avlidna som givit sitt samtycke till vävnadsdonation.

  Du hittar samlad information om vävnadsbanken, som bland annat regler för handläggande av vävnadsdonation på Vävnadsbankens webbplats.

 • Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. 

  Transport av avliden från vårdinrättning

  Transport av avliden från vårdinrättning beställer du via transportorganisationen på respektive sjukhus. Här finns telefonnummer.

  Övriga transporter

  För transport av avliden från kommun, privata eller eget boende kontaktar du önskad begravningsbyrå eller Beställningscentralen, telefonnummer: 046-275 29 00

  Vid transport till rättsmedicinsk obduktion ansvarar polismyndigheten för transporten.

 • Tillsynsansvaret för Region Skånes bårhus är delegerat till Regionservice.

  Öppettider

  Samtliga bårhus är bemannade vardagar mellan klockan 07:00 - 15:30. 

  Telefonnummer

  • Helsingborg: 042-406 19 76
  • Hässleholm: 0451-29 87 14
  • Kristianstad: 044-309 19 85
  • Landskrona: 0418-454392
  • Lund:  046-17 34 20
  • Malmö: 040-33 68 34
  • Trelleborg: 0410-554 74
  • Ystad: 0411-99 56 29
  • Ängelholm: 0431-817 00

  Registrering hos bårhuset

  Alla avlidna som inkommer till bårhuset ska registreras. Registreringen görs av bårhusvaktmästare, transportör eller begravningsentreprenör. Bårhusmeddelandet utgör underlag för inregistreringen.

  Den avlidna ska vara märkt med armbindel med namn/personnummer och en transportsedel ska medfölja med övrig information (se fliken "Blanketter vid dödsfall"). Transportsedeln undertecknas av den som är ansvarig för inlämningen.

  Placering av kroppen

  Den avlidne ska placeras på bår eller bårvagn och förvaras i kylrum eller kylfack, enligt bruk på respektive ort.  Undantaget är avliden som ska till rättsmedicin i Lund (polisfall), de placeras i ett kylrum märkt "rättsmedicin". Ett lakan ska täckas över kroppen och transportsedel samt eventuell obduktionsremiss ska fästas väl synligt på lakanet.

  Tvagningsrum

  Respektive bårhusen förfogar över lämpligt tvagningsrum. Rummen kan bokas på angivna telefonnummer till respektive sjukhus och beställare debiteras för lokalhyra av Region Skåne.

  Utlämning av avliden

  Vid tveksamhet gällande obduktion kan utkvittering av avliden ske tidigast tre dagar efter dödsfallet. Om obduktion inte ska utföras finns ingen tidsregel för utlämning av avliden.

  Efter utkvittering har begravningsentreprenör, kyrka eller anhörig övertagit ansvaret för kroppen. All kommunikation angående tvagning, svepning, kistläggning, visning, bisättning och liknande ska fortsättningsvis ske med den som utkvitterat kroppen (vanligen begravningsentreprenör).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.