Dödsfallshantering

Regler och rutiner för dödsfallshantering inom och utanför vårdinrättning. 

 • Blanketter vid dödsfall

  Oavsett var dödsfallet har skett ska följande blanketter fyllas i:

 • Transport av avliden

  Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhus som primärvård och övriga upptagningsområdet inom Skåne. 

  Genom enhetliga och tydliga riktlinjer är målet att vården ska utföras på lika villkor, med respekt för den enskilda människan. Läs mer under fliken "Handbok för dödsfall utanför vårdinrättning".

  Beställa transport

  Du kan beställa transport av avliden från vårdinrättning via transportorganisationen på respektive sjukhusområde. Enda undantaget är Malmö, där beställningen sker till beställningscentralen, telefon: 040-33 12 00.

  För att beställa transport av avliden från exempelvis kommun, privat eller eget boende, kontakta önskad begravningsbyrå.

  Vid transport till rättsmedicinsk obduktion ansvarar polismyndigheten för transporten.

  Registrering hos bårhuset

  Alla avlidna som inkommer till bårhuset ska registreras. Registreringen görs av bårhusvaktmästare, transportör eller begravningsentreprenör. Bårhusmeddelandet utgör underlag för inregistreringen.

  Den avlidna ska vara märkt med armbindel med namn/personnummer och en transportsedel ska medfölja med övrig information (se fliken "Blanketter vid dödsfall"). Transportsedeln undertecknas av den som är ansvarig för inlämningen.

  Placering av kroppen

  Den avlidne ska placeras på bår eller bårvagn och förvaras i kylrum eller kylfack, enligt bruk på respektive ort.  Undantaget är avliden som ska till rättsmedicin i Lund (polisfall), de placeras i ett kylrum märkt "rättsmedicin". Ett lakan ska täckas över kroppen och transportsedel samt eventuell obduktionsremiss ska fästas väl synligt på lakanet.

  Tvagningsrum

  Respektive bårhusen förfogar över lämpligt tvagningsrum. Rummen kan bokas på angivna telefonnummer till respektive sjukhus och beställare debiteras för lokalhyra av Region Skåne.

  Visning av avliden

  Bokningar och visningar sker via sjukhuskyrkans beredskap eller med avtalad entreprenör. Bårhusvaktmästarna utför inte visningar.

  Under vardagar, klockan 08:00-14:30, kan sjukhuskyrkans präst i beredskap eller en begravningsentreprenör kontakta bårhusvaktmästaren för förberedelse av visning.

  Visning ska i första hand ske under dagtid på akutmottagning, vårdavdelning, eller på det boende där den avlidne vistats. Visningar under helger eller kvällar bör endast genomföras i ytterst speciella situationer. Bedömning av visning under helg eller kvällar görs av sjukhuskyrkans beredskap.

  För bokning av visning samt som stöd under visningen, ring: 044-309 30 00 eller internt via växeln telefonnummer: 99. Tänk på att uppge vilken ort det gäller.

  Du kan även ringa beställningscentralen i Malmö, telefon: 040-33 12 00 för kontakt till lokal entreprenör som utför visningen.

  Utlämning av avliden

  Vid tveksamhet gällande obduktion kan utkvittering av avliden ske tidigast tre dagar efter dödsfallet. Om obduktion inte ska utföras finns ingen tidsregel för utlämning av avliden.

  Efter utkvittering har begravningsentreprenör, kyrka eller anhörig övertagit ansvaret för kroppen. All kommunikation angående tvagning, svepning, kistläggning, visning, bisättning och liknande ska fortsättningsvis ske med den som utkvitterat kroppen (vanligen begravningsentreprenör).

 • Kontakta Region Skånes bårhus

  Tillsynsansvaret för Region Skånes bårhus är delegerat till Regionservice.

  Öpppettider

  Samtliga bårhus är bemannade vardagar mellan klockan 07:00 - 15:30. 

  Telefonnummer

  • Helsingborg: 042-406 19 76
  • Hässleholm: 0451-29 87 14
  • Kristianstad: 044-309 19 85
  • Landskrona: 0418-454392
  • Lund:  046-17 34 20
  • Malmö: 040-33 68 34
  • Trelleborg: 0410-554 74
  • Ystad: 0411-99 56 35
  • Ängelholm: 0431-817 00
 • Handbok för dödsfall utanför vårdinrättning
 • Obduktion, inplantat och vävnad

  Klinisk obduktion och uttag av inplantat

  Beslut om klinisk obduktion, så kallad dödsorsaksobduktion, fattas av läkare. Inför klinisk obduktion ska ”Obduktionsremiss” skrivas av den läkare som utfärdar dödsbeviset eller av behandlingsansvarig läkare som utfärdar dödsorsaksintyget. Obduktionsremissen och journal ska medfölja den avlidne. Du hittar blanketten via följande länk.

  Obduktionsremiss (pdf) 

  Klinisk obduktion och implantat (pdf)

  Rättsmedicinsk undersökning

  Rättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. För att få experthjälp att reda ut vad som hänt kan polis och åklagare vända sig till våra specialister i rättsmedicin.

  Rättsmedicin i Lund

  Vävnadsdonation och vävnadsbanken

  Vävnadsdonation

  Tillvaratagandet av vävnader från avlidna utgör en viktig del i processen att hjälpa människor till ett drägligare liv.

  Vävnadsdonation från avlidna:

  Rättsmedicinalverket riktlinjer vid organdonation

  Vävnadsbanken 

  Vävnadsbanken tillhandahåller humana vävnader framför allt för transplantationsändamål men kan också tillhandahålla vävnader för annat medicinskt ändamål. 

  På Vävnadsbanken tillvaratar man hjärtklaffar, hornhinnor, hud och hörselben från avlidna som givit sitt samtycke till vävnadsdonation.

  Nedan hittar du samlad information om vävnadsbanken, som bland annat regler för handläggande av vävnadsdonation.

   Vävnadsbanken (SUS webbplats) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter