Rutiner och instruktioner

Information om hur du arbetar med teledermatoskopi. Region Skåne använder den digitala plattformen Dermicus för teledermatoskopi.

Region Skåne använder den digitala plattformen Dermicus för teledermatoskopi. Dermicus består av en mobilapp och en webb-plattform. Mobilapplikationen laddas ned till en Region Skåne anpassad iPhone med tillhörande mobilanpassat dermatoskop.

Från mobilappen kan teledermatoskopiska elektroniska remisser, med bifogade kliniska och dermatoskopiska bilder, skapas och skickas. Webb-plattformen används dels av hudläkare, vid bedömningen av remisserna inklusive bilderna, och av allmänläkarna vid handläggning av konsultationssvaren.

Rutiner och instruktioner

 • Pigmenterade eller opigmenterade hudförändringar

  Att bedöma teledermatoskopiska bilder är framförallt gynnsamt vad gäller pigmenterade hudförändringar. Därför rekommenderar vi i första hand att systemet används för dessa hudförändringar. Det går att skicka remisser på opigmenterade hudförändringar men dessa är svårare att bedöma. Risken ökar då att fallet inte kan bedömas korrekt på distans och att rekommendationen blir att skicka en vanlig remiss för bedömning på plats på hudmottagningen.

  Om remisser skickas på opigmenterade hudförändringar är det viktigt att ett så lätt tryck som möjligt appliceras, helst att dermatoskopet har kontakt med huden via en brygga av rikligt med immersionsgel. Om ett för stort tryck appliceras kan inte blodkärlen i huden bedömas och dessa är mycket viktiga vid bedömning av hudförändringar som inte har pigment.

  En eller fler hudförändringar

  Det finns en inställning i mobilapplikationen för att skicka mer än ett ärende per patient. Är denna funktion tillslagen kommer du efter varje konsultation tillfrågas om du vill skicka ett nytt ärende på samma patient och behöver då inte börja om från början med en ny remiss.

  Observera att du bara kan skicka en hudförändring i varje remiss men vill du konsultera hudläkarna avseende två förändringar på en patient går det utmärkt att skicka två teledermatoskopiska remisser.

  Om du vid en undersökning upptäcker tre eller fler förändringar som du är osäker på rekommenderas en vanlig remiss för att personen ska undersökas på plats på hudmottagning. Sannolikheten att en person har ett ”komplicerat hudstatus" ökar då fler än två hudförändringar är misstänkta, dessa personer har en ökad risk för melanom och då blir den diagnostiska träffsäkerheten högre om hudläkaren kan undersöka och jämföra alla hudförändringar dermatoskopiskt vid en fysisk undersökning.

  Instruktioner av Dermicus till vårdcentralens personal (gnosco.atlassian.net)

 • Det finns ett standardiserat vårdförlopp (SVF) för hudmelanom (ej för skivepitelcancer eller basalcellscancer i huden). SVF Hudmelanom ska startas vid stark misstanke där melanom ska ”bekräftas inte uteslutas”. Teledermatoskopiska remisser kan SVF-märkas genom att skriva ”SVF” i kommentarsfältet (fri text) i mobilapplikationen. Koordinator för SVF Hudmelanom ska uppmärksammas på att en SVF-remiss skickats via telefon.

  Kontaktuppgifter till koordinatorer för SVF

  Handläggning enligt SVF

  Den enda gången som vårdåtagandet tas över via en teledermatoskopisk remiss är då den teledermatoskopiska bedömningen mynnar ut i att patienten ska handläggas enligt SVF (oavsett om remissen var SVF-märkt av inremitterande eller inte).

  • Vid bedömning att SVF ska fortgå , då remissen från början SVF-märkts, tas vårdåtagandet över och remissen koordineras till en hudmottagning för fortsatt handläggning.
  • Då SVF startas baserat på den teledermatoskopiska bedömningen tas vårdåtagandet också över och patienten koordineras till en hudmottagning för fortsatt omhändertagande.  
  • Vid bedömning att SVF ska avslutas skickas ett vanligt remissvar till inremitterande med rekommendation om handläggning som åligger inremitterande att utföra

  Observera att vårdcentralen får en bekräftelse när patienten är inbokad till besök. Om denna bekräftelse inte kommer inom ett arbetsdygn från detta att remissen svarats ut, vänligen kontakta koordinatorn på kontaktuppgifter nedan.

  Mer om standardiserat vårdförlopp hudmelanom

 • När en teledermatoskopisk remiss besvarats skickas en notis ut till den inremitterandes e-post om att ett svar finns att läsa. Svaret går att nå genom att antingen klicka på länken i e-postmeddelandet eller att logga in på Dermicus web-plattform och leta fram rätt konsultation.

  Det går att identifiera konsultationer som är:

  • Obesvarade, dessa är märkta som ”Nytt”
  • Besvarade, dessa är märkta med ”Besvarat”
  • Vidimerade, (det vill säga när allmänläkaren har vidimerat att de läst och handlagt fallet i Dermicus plattform) dessa är märkta med ”Vidimerat”. För att signalera till kollegorna på vårdcentralen är det bra om man tar för vana att vidimera fall när man är klar med fallet.

  Manualer

  • Teledermatoskopiska remisser svaras med en rekommendation om handläggning.

   Exempel på svar

   • Inget mer behöver göras
   • Att förändringen ska fotas igenom om några månader
   • Att förändringen bör excideras (på vårdcentralen eller via remiss till annan vårdgivare)
   • Att personen ska remitteras för undersökning på hudmottagning
   • Att förändringen kan behandlas med topikal krämbehandling

   Inremitterande läkarens ansvar 

   Regeln är att det åligger den inremitterande allmänläkaren att handlägga svaret, det vill säga se till att det som rekommenderas i svaret blir utfört. Det finns bara ett undantag från denna huvudregel och det är när en SVF har startas, och bedöms av den teledermatoskopiska bedömaren att den ska fortgå, eller då den teledermatoskopiska rekommendationen blir att SVF ska startas. I dessa fall kommer fallet direkt att koordineras vidare för fortsatt handläggning enligt SVF Hudmelanom av SVF-koordinatorerna som har tillgång till systemet.

   Mer information om SVF hudmelanom

  • I samband med bedömningen på vårdcentralen då den teledermatoskopiska remissen skapades och skickades, journalförs patientfallet som vanligt inklusive att teledermatoskopi utförts.

   När svaret inkommit kan det antingen sammanfattas kort i en journalanteckning eller kopieras och klistras in i journalen direkt från web-applikationen. I samma anteckning noteras vilka åtgärder som gjorts till följd av den teledermatoskopiska konsultationen.  

  • Alla på vårdcentralen kan se varandras fall. Därmed kan kollegorna på vårdcentralen hjälpa varandra att bevaka svar om någon skulle vara otillgänglig när ett svar kommer.

   Eftersom Dermicus inte är fullt integrerat i journalen är det mycket viktigt att man tidigt upprättar rutiner för hur teledermatoskopiska remisser bevakas för att undvika att patientfall inte blir handlagda.

   Rekommenderade rutiner

   1. Sätta upp patienten i sin egna tidbok en vecka efter att fallet skickats för uppföljning.
   2. Skapa en rutin att den person som har veckans prickmottagning samtidigt kontrollerar Dermicus web-applikation.
   3. Skapa en rutin att en sekreterare eller lokal administratör bevakar Dermicus web-applikation en gång per vecka och meddelar läkare via tidbok om icke-vidimerade svar finns.

   Vårdcentralens rutin för att bevaka och journalföra teledermatoskopiska fall (pdf)

 • Vid händelse av en avvikelse vid en teledermatoskopisk konsultation bör detta anmälas i vårdcentralens vanliga avvikelsehanteringssystem. Har avvikelsen främst orsakats av Dermicus mobilapplikation eller web-applikation bör avvikelsen även anmälas i avvikelsehanteringssystemet i Dermicus web-plattform så att eventuella systemfel kan åtgärdas.

 • I Dermicus mobilapplikation måste det anges i varje teledermatoskopisk remiss att patienten har fått muntlig information om hur deras personuppgifter behandlas, det vill säga att uppgifterna och fotona kommer att användas i syfte att diagnosticera den aktuella hudförändringen.  

  Forskning

  Det är inte tvingande att fylla i om uppgifterna och bilderna också får användas till forskning men fråga gärna patienterna och kryssa i ruta.

  Det förenklar för pågående och framtida forskning som potentiellt kan förbättra arbetssätt och bedömningar. Informationen får självklart enbart användas till forskning som är godkänd i en etikprövning. Ju fler patienter som ger sitt medgivande till att delta i forskning, ju större är möjligheten att utföra högkvalitativ forskning som resulterar i meningsfulla kliniska framsteg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.