Hjälpmedelsanvisningar - synnedsättning

Här hittar du anvisningar för synhjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna hjälpmedel till patient med synnedsättning i alla åldrar.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska se till att nya förskrivare  genomgår Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.

  Patientens ansvar

  Patienten ansvarar för lånade hjälpmedel.

  Förskrivaren lämnar nedanstående dokument till patienten för underskrift, första gången ett hjälpmedel förskrivs och gäller för framtida förskrivningar 5 år framåt. Förskrivaren lämnar det underskrivna dokumentet till hjälpmedelsmottagningen.

  Mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

06 - Ortoser och proteser

12 - Hjälpmedel vid förflyttning

15 -Hjälpmedel i hushållet

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser talande hushållsvåg, talande stektermometer eller nivåindikator med ljud/vibration.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du på sidan Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Talande hushållsvåg/stektermometer kan förskrivas patient med synnedsättning som har behov av att självständigt kunna laga mat och som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter. Exempel på en konsumentprodukt kan vara en hushållsvåg eller stektermometer med förstorad, tydlig display som avläses med korrektionsglas eller förstoringsglas.
   • Nivåindikator med ljud/vibration kan förskrivas patient med synnedsättning när andra strategier för att mäta vätskenivå inte fungerar.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

18 - Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler

22 - Hjälpmedel för kommunikation och information

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog, optiker vid synmottagning.

   Hjälpmedel

   Avser glasögon med filter, med eller utan styrka och separat filter att sätta på glasögon som absorberar definierade ljusfrekvenser och som filtrerar bort de frekvenser som är oönskade.

   Sortiment

   Produktkataloger - syn

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient med synnedsättning som är ljuskänslig och/eller har nedsatt kontrastseende. I undantagsfall kan både filterglasögon och färgade kontaktlinser förskrivas.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   • Bidrag, patient upp till 8 år – optiker. Recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker vid synmottagning krävs vid varje förskrivning.
   • Bidrag, patient från och med 8 år upp till och med det år då patienten fyller 19 år- optiker, ortoptist eller ögonläkare. Recept krävs vid varje förskrivning.
   • Bidrag, patient med afaki – optiker. Recept från ögonläkare, ortoptist eller optiker krävs vid varje förskrivning. Diagnos från ögonläkare eller optiker vid synmottagning krävs endast vid förstagångsförskrivning. 

   Hjälpmedel

   Avser förskrivning av bidrag till glasögon.

   Sortiment

   Inte aktuellt, avser bidrag.

   Anvisning vid förskrivning

   • Bidrag till synkorrigerande glasögon kan förskrivas patient till och med det år då patienten fyller 19 år. Bidraget kan förskrivas antingen till glasögon eller till kontaktlinser.
   • Bidrag till glasögon kan förskrivas patient i alla åldrar med afaki, bidrag kan förskrivas till både afakikorrigerande glasögon och kontaktlinser.

   Patientens ansvar

   Eget ägande efter förskrivning.

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ansökningar om bidrag till glasögon görs direkt av patient på blanketten Ansökan om bidrag till glasögon. Ifylld ansökan skickas tillsammans med kvitto på de inköpta glasen/glasögonen samt recept från aktuell yrkeskategori, till den adress som finns angiven på blanketten. 

   På blanketten finns mer information om bland annat vilka bidrag som är möjliga att söka, vilken yrkeskategori som är behörig att utfärda recept för vilket bidrag och hur ofta det är möjligt att ansöka om respektive bidrag.

   Bidrag lämnas inte till kostnad för glasögon som har skadats eller tappats bort. Bidrag ges inte heller till kostnad avseende reservglasögon.

   Ansökan om bidrag till glasögon (1177.se)

   Asylsökande och papperslösa

   Asylsökande och papperslösa kan ta del av bidraget genom att optiker fakturerar bidragsdelen direkt till Region Skåne. Eventuell mellanskillnad betalas av patienten direkt till optiker.

   Patienten ska hos optiker uppvisa ett underskrivet förhandsbesked från Region Skåne för att fakturering ska kunna göras. För mer information till patient se 1177.se.

   Synhjälpmedel (1177.se)

   Hjälpmedel och patientgrupp

   Bidrag

   Patient upp till 8 år, ett par glas, enkelslipade Bidrag 500 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det finns medicinska skäl.
   Patient upp till 8 år, ett par glas, flerslipade Bidrag 1000 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det finns medicinska skäl.
   Patient från och med 8 år upp till och med det år patienten fyller 19 år, ett par glas oavsett styrka Bidrag 800 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå vid förändrat behov maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidraget kan förskrivas tidigare om det finns medicinska skäl.
   Afaki, ett glas, enkelslipade Bidrag 500 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki, ett glas, flerslipade Bidrag 700 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki, ett par glas, enkelslipade Bidrag 1000 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki, ett par glas, flerslipade Bidrag 1400 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki - motvikt, enslipade Bidrag 250 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki - motvikt, flerslipade Bidrag 350 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki - överkorrektion till kontaktlinser, enslipade Bidrag 400 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.
   Afaki - överkorrektion till kontaktlinser, flerslipade Bidrag 900 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.

   Uppföljning

   Inte aktuellt.

  • Förskrivningsrätt

   Optiker vid synmottagning.

   Hjälpmedel

   Avser kompletta glasögon för närseende och i undantagsfall för avståndsseende.

   Sortiment

   Produktkataloger - syn

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 12 år

   • Glasögon för närseende eller bifokala glasögon kan förskrivas patient med visus mindre än 0,5 med bästa korrektion.
   • Glasögon för närseende kan förskrivas patient med CVI vid ett (1) tillfälle i samband med kartläggningstillfället.
   • Glasögon för närseende eller bifokala glasögon kan förskrivas patient då de är en förutsättning för att kunna använda ett förskrivet förstorande hjälpmedel, exempelvis videosystem.
   • Patient med flerfunktionsnedsättning, exempelvis ansiktsmissbildning, svår neuropsykiatrisk diagnos och som på grund av det har betydande svårigheter att få utprovat glasögon hos optiker utanför synenhet. 
   • Glasögon för avståndsseende kan förskrivas patient med behov av kompletta glasögon för avståndsseende endast enligt medicinska skäl för undantag.
   • Solglasögon utan styrka och utan filter - kan förskrivas till patient upp till 4 år om behovet inte kan tillgodoses genom konsumentprodukter.

   • Egenansvar - konsumentprodukter (hjalpmedelsguiden.skane.se)
   • Medicinska skäl för undantag glasögon för avståndseende (pdf)

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 12 år upp till 18 år

   • Glasögon för närseende kan förskrivas patient med visus mindre än 0,3 med bästa korrektion
   • Glasögon för närseende kan förskrivas patient med CVI vid ett (1) tillfälle i samband med kartläggningstillfället.
   • Glasögon för närseende kan förskrivas patient då de är en förutsättning för att kunna använda ett förskrivet förstorande hjälpmedel, exempelvis videosystem.
   • Patient med flerfunktionsnedsättning, exempelvis ansiktsmissbildning, svår neuropsykiatrisk diagnos och som på grund av det har betydande svårigheter att få utprovat glasögon hos optiker utanför synenhet. 
   • Glasögon för avståndsseende kan förskrivas patient med behov av kompletta glasögon för avståndsseende endast enligt medicinska skäl för undantag.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 18 år

   • Glasögon för närseende kan förskrivas patient med ett synavstånd på 25 cm eller kortare.
   • Glasögon för närseende kan förskrivas patient då de underlättar användandet av ett förskrivet förstorande hjälpmedel, exempelvis videosystem.

   Patientens ansvar

   Patienter upp till 12 år, kan förskrivas nya glasögon om de tidigare förskrivna tappats bort, maximalt 1 gång/år.

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   • Bidrag, patient från och med 8 år upp till och med det år då patienten fyller 19 år - optiker med kontaktlinsbehörighet eller ögonläkare. Recept krävs vid varje förskrivning.
   • Bidrag övriga - optiker med kontaktlinsbehörighet. Recept krävs vid varje förskrivning. Diagnos från ögonläkare eller optiker vid synmottagning krävs vid förstagångsförskrivning utom för grav myopi/hyperopi.

   Hjälpmedel

   Avser förskrivning av bidrag till kontaktlinser.

   Sortiment

   Inte aktuellt - avser bidrag.

   Anvisning för förskrivning

   • Bidrag till synkorrigerande kontaktlinser kan förskrivas patient från och med 8 år till och med det år då patienten fyller 19 år. Bidraget kan förskrivas antingen till kontaktlinser eller till glasögon.
   • Bidrag till kontaktlinser kan förskrivas patient upp till 18 år med grav myopi där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med -15 D i starkaste huvudsnitt, hyperopi där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med +8 D och som medicinskt kosmetisk- och/eller ocklusionslins.
   • Bidrag till kontaktlinser kan förskrivas patient från och med 18 år med keratokonus eller andra korneala ektasier, keratoplastik, grav myopi där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med -15 D i starkaste huvudsnitt, hyperopi där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med +8 D och som medicinskt kosmetisk- och/eller ocklusionslins.
   • Bidrag till kontaktlinser kan förskrivas patient från och med 18 år med afaki, bidrag kan förskrivas till både afaki korrigerande glasögon och kontaktlinser.

   Patientens ansvar

   Eget ägande efter förskrivning.

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ansökningar om bidrag till kontaktlinser görs direkt av patient på blanketten Ansökan om bidrag till kontaktlinser. Ifylld ansökan skickas tillsammans med kvitto/kvitton på de inköpta kontaktlinserna samt recept från aktuell yrkeskategori, till den adress som finns angiven på blanketten.

   På blanketten finns mer information om bland annat vilka bidrag som är möjliga att söka, vilken yrkeskategori som är behörig att utfärda recept för vilket bidrag och hur ofta det är möjligt att ansöka om respektive bidrag.

   Bidrag lämnas inte till kostnad för kontaktlinser som har skadats eller tappats bort. Bidrag ges inte heller till kostnad avseende reservkontaktlinser.

   Ansökan om bidrag till kontaktlinser (1177.se)

   Asylsökande och papperslösa

   Asylsökande och papperslösa kan ta del av bidraget genom att optiker fakturerar bidragsdelen direkt till Region Skåne. Eventuell mellanskillnad betalas av patienten direkt till optiker.

   Patienten ska hos optiker uppvisa ett underskrivet förhandsbesked från Region Skåne för att fakturering ska kunna göras. För mer information till patient se 1177.se.

   Synhjälpmedel (1177.se)

   Hjälpmedel och patientgrupp

   Bidrag

   Kontaktlinser till patient från och med 8 år upp till och med det år patienten fyller 19 år. Bidrag 800 kronor. Nytt bidrag kan utgå vid förändrat behov maximalt en gång per 12-månadersperiod. Bidrag kan förskrivas tidigare om det finns medicinska skäl.
   Nyutprovning kontaktlins, ett öga, till patient med diagnoser enligt anvisning för förskrivning. Bidrag 1400 kronor.  
   Nyutprovning kontaktlinser, båda ögonen, till patient med diagnoser enligt anvisning för förskrivning. Bidrag 1900 kronor.
   Byte av kontaktlins, ett öga, till patient med diagnoser enligt anvisning för förskrivning. Bidrag 700 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 6-månadersperiod.
   Byte av kontaktlinser, båda ögonen, till patient med diagnoser enligt anvisning för förskrivning. Bidrag 950 kronor.
   Nytt bidrag kan utgå maximalt en gång per 6-månadersperiod.

   Uppföljning

   Inte aktuellt.

  • Förskrivningsrätt

   Optiker vid synmottagning.

   Hjälpmedel

   Avser kompletta kontaktlinser.

   Sortiment

   Det finns inget fastställt sortiment.

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 12 år

   • Kan förskrivas patient med grav myopi, på ett eller båda ögonen, där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med -15 D i starkaste huvudsnitt och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion.
   • Kan förskrivas patient med hyperopi, på ett eller båda ögonen, där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med +8 D och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. 
   • Kan förskrivas patient med ametropi med mer än eller lika med +/- 8,0 D och när visus 0,5 inte kan uppnås med glasögonkorrektion. Både kontaktlinser och glasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med anisometropi med mer än 3,0 D och när visus 0,5 inte kan uppnås med glasögonkorrektion. Både kontaktlinser och glasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med uttalad ljuskänslighet och när visus 0,5 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. Både färgade kontaktlinser och filterglasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med pseudofaki om visus 0,5 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. Både kontaktlinser och bifokala glasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med afak oavsett visus. Både kontaktlinser och bifokala glasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med keratokonus eller andra korneala ektasier och efter keratoplastik, oavsett visus. Både kontaktlinser och glasögon kan förskrivas.
   • Occlusionslinser eller medicinskt kosmetiska linser kan förskrivas. 
   • Kan förskrivas patient med flerfunktionsnedsättning, exempelvis ansiktsmissbildning, svår neuropsykiatrisk diagnos och som på grund av det har betydande svårigheter att få utprovat kontaktlinser hos optiker utanför synmottagning.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 12 år upp till 18 år

   • Kan förskrivas patient med grav myopi, på ett eller båda ögonen, där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med -15 D i starkaste huvudsnitt och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion.
   • Kan förskrivas patient med hyperopi, på ett eller båda ögonen, där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med +8 D och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. 
   • Kan förskrivas patient med ametropi med mer än eller lika med +/- 8,0 D och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. 
   • Kan förskrivas patient med anisometropi med mer än 3,0 D och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion.
   • Kan förskrivas patient med uttalad ljuskänslighet och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. Både färgade kontaktlinser och filterglasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med afaki oavsett visus. Både kontaktlinser och bifokala glasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med keratokonus eller andra korneala ektasier och efter keratoplastik, oavsett visus. Både kontaktlinser och glasögon kan förskrivas.
   • Occlusionslinser eller medicinskt kosmetiska linser kan förskrivas patient med visus mindre än eller lika med 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. 
   • Occlusionslinser eller medicinskt kosmetiska linser kan förskrivas patient med visus mer än 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. Kompletta kontaktlinser kan förskrivas fram till dess att kontaktlinserna bedöms fungera väl, därefter förskrivs bidrag för kontaktlinser.
   • Kan förskrivas patient med flerfunktionsnedsättning, exempelvis ansiktsmissbildning, svår neuropsykiatrisk diagnos och som på grund av det har betydande svårigheter att få utprovat kontaktlinser hos optiker utanför synmottagning.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 18 år

   • Kan förskrivas patient med grav myopi, där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med -15 D i starkaste huvudsnitt och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion på bästa ögat.
   • Kan förskrivas patient med hyperopi där glasögonkorrektionen är mer än eller lika med +8 D och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion på bästa ögat.
   • Kan förskrivas patient med uttalad ljuskänslighet och när visus 0,3 inte kan uppnås med bästa glasögonkorrektion. Både färgade kontaktlinser och filterglasögon kan förskrivas.
   • Kan förskrivas patient med afaki, med visus mindre än eller lika med 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. 
    Kan förskrivas patient med afaki och med visus mer än 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. Kompletta kontaktlinser kan förskrivas fram till dess att kontaktlinserna bedöms fungera väl, därefter förskrivs bidrag för kontaktlinser.
   • Kan förskrivas patient med keratokonus eller andra korneala ektasier och efter keratoplastik, med visus mindre än eller lika med 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. 
   • Kan förskrivas patient med keratokonus eller andra korneala ektasier och efter keratoplastik, med visus mer än 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. Kompletta kontaktlinser kan förskrivas fram till dess att kontaktlinserna bedöms fungera väl, därefter förskrivs bidrag för kontaktlinser.
   • Occlusionslinser eller medicinskt kosmetiska linser kan förskrivas patient med visus mindre än eller lika med 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. 
   • Occlusionslinser eller medicinskt kosmetiska linser kan förskrivas patient med visus mer än 0,3 med bästa korrektion på bästa ögat. Kompletta kontaktlinser kan förskrivas fram till dess att kontaktlinserna bedöms fungera väl, därefter förskrivs bidrag för kontaktlinser.

   Patientens ansvar

   Eget ägande efter förskrivning.

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, optiker på synmottagning, synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser förstoringsglas med eller utan belysning.

   Sortiment

   Produktkataloger - syn

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom korrektionsglas eller andra konsumentprodukter. 

   Egenansvar - konsumentprodukter (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, optiker på synmottagning eller synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser kikare, för ett eller två ögon, exempelvis kikarglasögon.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter. 

   Egenansvar - konsumentprodukter (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   • Bidrag - optiker, ortoptist, ögonläkare. Recept krävs vid varje förskrivning. Diagnos från ortoptist, ögonläkare eller optiker vid synmottagning krävs endast vid förstagångsförskrivning.
   • Kompletta prismaglasögon - optiker vid synmottagning.

   Hjälpmedel

   Avser bidrag och kompletta prismaglasögon.

   Sortiment

   Produktkataloger - syn

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Anvisning för förskrivning

   • Bidrag kan förskrivas patient med sådan felställning av ögonen att binokulärt enkelseende endast kan åstadkommas med hjälp av prismakorrektion.
   • Patienten kan förskrivas maximalt två bidrag för enkelslipade glasögon, vilket innebär ett (1) bidrag till närseende och ett (1) bidrag till avståndsseende, alternativt ett (1) bidrag till flerslipade glasögon per tillfälle och år.
   • Kompletta prismaglasögon kan förskrivas patient upp till 12 år med skelning, med visus mindre än 0,5 med bästa glasögonkorrektion.
   • Kompletta prismaglasögon kan förskrivas patient om anvisning "Glasögon - förskrivning av kompletta glasögon" kan följas.

   Glasögon - förskrivning av kompletta glasögon

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ansökningar om bidrag till glasögon görs direkt av patient på blanketten som är länkad nedan. Ifylld ansökan skickas tillsammans med originalkvitto på de inköpta glasen/glasögonen samt recept från aktuell yrkeskategori, till den adress som finns angiven på blanketten. Receptet får vara högst 2 månader gammalt.

   På blanketten finns mer information om bland annat vilka bidrag som är möjliga att söka, vilken yrkeskategori som är behörig att utfärda recept för vilket bidrag och hur ofta det är möjligt att ansöka om respektive bidrag.

   Bidrag lämnas inte till kostnad för glasögon som har skadats eller tappats bort. Bidrag ges inte heller till kostnad avseende reservglasögon.

   Ansökan om bidrag till glasögon (1177.se)

   Asylsökande och papperslösa

   Asylsökande och papperslösa kan ta del av bidraget genom att optiker fakturerar bidragsdelen direkt till Region Skåne. Eventuell mellanskillnad betalas av patienten direkt till optiker.

   Patienten ska hos optiker uppvisa ett underskrivet förhandsbesked från Region Skåne för att fakturering ska kunna göras. För mer information till patient se 1177.se

   Synhjälpmedel (1177.se)

   Hjälpmedel

   Bidrag

   Prismaglas, ett par glas, enkelslipade Bidrag 800 kronor.
   Bidraget ges maximalt en gång/år men kan föreskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats. 
   Prismaglas, ett par glas, flerslipade Bidrag 1900 kronor.
   Bidraget kan ges maximalt en gång/år men kan föreskrivas tidigare om det medicinska behovet förändrats.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog och synpedagog. 

   Hjälpmedel

   Avser stationära och mobila hjälpmedel som förstorar bilden av ett objekt.

   Sortiment

   Produktkataloger - syn

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment hittar du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte kan läsa med hjälp av andra hjälpmedel eller strategier och som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Förstorande videosystem med talstöd kan förskrivas patient med stort läsbehov, där talstödet är en förutsättning för att tillgodogöra sig text och där talbok eller taltidning inte tillgodoser behovet.
   • Mobilt förstorande videosystem kan förskrivas patient med stort behov av att kunna läsa i olika miljöer.

   Egenansvar - konsumentprodukter (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Patientens ansvar

   Följande blanketter finns under rubriken "Dokument och blanketter" på denna sida:

   • Information om patientens ansvar för förskrivna hjälpmedel (som patienten ska skriva under)
   • Information om verksamhetens/skolans ansvar vid hjälpmedel i skolan, syn
   • Information om förskrivet hjälpmedels värde, syn

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog och synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel som begränsar ytan på papper för att möjliggöra skrift eller namnstämpel att använda i stället för namnteckning.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte kan skriva på fri hand.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog och synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel som används för att prägla taktil text på papper eller tejp med hjälp av en speciell nål eller sticka, exempelvis präglingstång.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som inte kan läsa och/eller skriva svartskrift och där punktskrift används.
   • Patient med behov av uppmärkning ska i första hand få hjälp av Dövblindpedagog/Synpedagog för uppmärkning i hemmet exempelvis genom att patient får låna präglingstång från synenhet.
    I andra hand kan präglingstång förskrivas till patient med mycket stort uppmärkningsbehov.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog

   Hjälpmedel

   Avser punktskriftsmaskin och svällpappersmaskin.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Punktskriftsmaskin kan förskrivas patient som inte kan läsa och/eller skriva svartskrift och där punktskrift används.
   • Svällpappersmaskin kan förskrivas patient som inte kan läsa svartskrift eller tolka bilder och är beroende av taktil avkänning.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog och synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser speciellt material för utskrift av text för taktil läsning.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som inte kan läsa och/eller skriva svartskrift och där punktskrift används.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel med ljud, som indikerar att något händer i patientens närhet, exempelvis ljusindikator för rumsbelysning.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte uppfattar visuella signaler.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog

   Hjälpmedel

   Avser ur och klockor, med och utan alarmfunktion, som med tal eller märkning för taktil avläsning visar vad klockan är.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukt. Exempel på en konsumentprodukt kan vara en smart telefon eller en klocka med förstorad, tydlig urtavla som avläses med korrektionsglas eller förstoringsglas.
   • En klocka med vibrationslarm kan förskrivas patient med kombinerad syn- och hörselnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog och synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel som håller bok eller annat läsmaterial på plats. 

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel som läser upp skriven text.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med synnedsättning som inte kan läsa tryckt text med korrektionsglas och vars läsförmåga inte förbättras vid användandet av optiska hjälpmedel eller förstorande videosystem.
   • Om patienten har förskriven dator, förskrivs i stället skanner och OCR-program.
   • Om patienten har ett förstorande videosystem förskrivet, ska det återlämnas i samband med förskrivning av läsmaskin.
   • Kan förskrivas på svenska, engelska och, om möjligt, på patientens hemspråk.

   Patientens ansvar

   Följande blanketter finns under rubriken Dokument och blanketter:

   • Information om patientens ansvar för förskrivna hjälpmedel (som patienten ska skriva under)
   • Information om verksamhetens/skolans ansvar vid hjälpmedel i skolan, syn 
   • Information om förskrivet hjälpmedels värde, syn 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog och synpedagog.

   Hjälpmedel

   Avser tangentbord specifikt utvecklade för målgruppen, exempelvis tangentbord för punktinmatning.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Tangentbord för punktinmatning kan förskrivas patient som alternativ till traditionellt tangentbord.
   • Specialtangentbord, exempelvis högkontrast-tangentbord, kan förskrivas patient med synnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Tangentbord med exempelvis förstorade tangenter, kan förskrivas patient med synnedsättning som också har nedsatt känsel eller motorik i händerna och som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Förskrivningsrätt

   Dövblindpedagog, synpedagog

   Hjälpmedel

   Avser skanner att användas tillsammans med OCR program till dator och OCR-app att använda i egen smart telefon eller surfplatta.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med synnedsättning och som inte kan läsa tryckt text med korrektionsglas och vars läsförmåga inte förbättras vid användandet av optiska hjälpmedel eller förstorande videosystem. Kan endast förskrivas patient som har dator förskriven som hjälpmedel.
   • Som alternativ till skanner kan OCR-app till privat smart telefon/surfplatta förskrivas.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

24 - Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

27 - Hjälpmedel för miljöförbättring och uppmätning av omgivningen

Dokument och blanketter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.