Bidrag till ideella sektorn

Information om hur du söker bidrag till ideella organisationer och föreningar för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ideella organisationer och föreningar har möjlighet att årligen söka bidrag för verksamhet som bidrar till att uppfylla hälso- och sjukvårdsnämndens mål. Bidragen ska i första hand stimulera och stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade områden.

Utgångspunkten för hälso- och sjukvårdsnämndens stöd till idéburna föreningar och organisationer är att dessa har en tydligt regional prägel. Verksamheten ska därför företrädesvis beröra hela Skåne.

Beslut om bidrag fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden vid något av årets första möten.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 30 november 2020, för verksamhetsåret 2021. För sent inkommen ansökan kommer inte att tas upp till prövning.

Ideella organisationer och föreningar som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter bidraget beviljats.

Verksamhet som får bidrag flera år i rad ska även fylla i checklista med utvecklingskriterier för det arbete som ska bedrivas.

Ansökan med obligatoriska bilagor samt checklista skickas till:

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter