Cool Kids

Cool Kids är en manualbaserad behandling för barn och ungdomar med ångest. Behandlingsprogrammet utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära barn och deras föräldrar färdigheter för att bättra kunna hantera barnets ångest.

Cool Kids är utvecklat vid Macquarie University i Australien och har i flertalet randomiserade kontrollerade studier visat på mycket goda resultat. Sammantaget har man kunnat se att många barn som deltar i behandlingen har en markant minskning av ångestsymtom efter genomgången behandling, samt upplever förbättrad livskvalitet. 

För att ta del av nyheter kopplade till Cool Kids i Sverige, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Cool Kids nyhetsbrev (emarketeer.com)

 • Cool Kids är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar med ångest, utvecklat vid Macquarie University i Australien. Sedan starten 1993 har programmet fått stor internationell spridning och finns numera översatt till 14 språk.

  Programmet består av 10 träffar där barn kommer tillsammans med sina föräldrar och får lära sig strategier för att hantera barnets ångest. Behandling kan ske antingen i grupp, med flera barn samtidigt, eller med ett enskilt barn inom ramen för en individuell kontakt. Oavsett behandlingsformat är såväl barnet som föräldrarna involverade. När behandlingen ges till barn i åldrarna 7–12 år kallas den kort och gott för Cool Kids, medan samma behandling kallas för Chilled när den ges till ungdomar i åldrarna 13–17 år.

  Cool Kids utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära ut konkreta färdigheter. Under behandlingen följer barn och föräldrar parallellt varsin arbetsbok som innehåller pedagogisk information och övningar för varje träff. Föräldrarna får god inblick i barnens övningar så att de på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn. Hemuppgifter och träning mellan träffarna är av stor vikt för att behandlingen ska ge resultat.

  Barn och föräldrar får lära sig:

  • om orons mekanismer och vidmakthållande faktorer
  • att utmana oroliga tankar
  • att hantera oro genom att gradvis träna på att möta rädslor
  • föräldrastrategier för bemötande av ängsligt beteende
  • andra hjälpsamma strategier, såsom problemlösning, sociala färdigheter eller avslappning

  Cool Kids-programmet har kontinuerligt utvärderats vetenskapligt och vidareutvecklats i linje med det aktuella kunskapsläget för ångest och verksamma behandlingskomponenter. Hittills har resultaten visat att de flesta barn och ungdomar som fullföljer Cool Kids-programmet uppvisar förbättrad psykisk hälsa liksom förbättrad livskvalitet. Runt 60% av de barn och ungdomar som fullföljer Cool Kids är fria från sin primära ångeststörning vid slutet av behandlingen, men graden av förbättring påverkas av olika faktorer såsom komorbiditet, typ av ångestdiagnos och föräldraengagemang.

  Behandlingen är verksam för barn vars huvuddiagnos är specifik fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), separationsångest, lindrig tvångsproblematik eller lindrig social ångest.

 • BUP Skåne erbjuder utbildning i Cool Kids/Chilled till dig som arbetar med behandling av ångest hos barn och ungdomar, samt har grundläggande utbildning i och klinisk erfarenhet av att jobba med KBT.

  Under utbildningen görs en systematisk genomgång av innehållet i behandlingen och träffarnas upplägg. Vi går igenom aspekter att ta hänsyn till i bedömningsfasen och vad forskningen hittills visat gällande Cool Kids-programmets lämplighet vid olika diagnoser. Vi går även igenom de olika behandlingsformaten och vad som är viktigt att tänka på när programmet ges som en gruppbehandling. Detta varvas med praktiska moment och övningar för att bli trygg med materialet.

  Utbildningen är ingen allmän introduktionsutbildning i KBT, utan snarare förutsätts deltagare vara väl förtrogna med denna bakomliggande teori och dess kärnkomponenter.

  Certifiering

  Certifierad Cool Kids-behandlare blir den som

  • har en grundläggande utbildning inom ett människovårdande yrke (psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska)
  • har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i KBT
  • har gått introduktionskursen i Cool Kids som erbjuds vid BUP Skåne

  Certifieringen är en kvalitetsstämpel gentemot arbetsgivare och familjer, som säger att den enskilde behandlaren har den kompetens som krävs för att delge behandlingsprogrammet med god kvalitet så som det är avsett.

  Kommande utbildningar

  Utbildning i Cool Kids, 9-10 december i Malmö
  Utbildning i Cool Kids, 22-23 maj - 2025 i Malmö. Anmälningslänk kommer längre fram.

  Beställ utbildning

  För verksamheter som önskar utbilda många behandlare på en gång finns även möjligheten att beställa tvådagarsutbildningen till önskvärd plats.

  Mer information

  Till dig som vill beställa Cool Kids-utbildning (pdf)

  Vid frågor kontakta julia.heberling@skane.se.

 • Följande arbetsblad ingår i barnets och ungdomens arbetsbok. Certifierade Cool Kids-användare har rätt att ladda ner och skriva ut dessa arbetsblad och ge till ett barn eller en ungdom som går i Cool Kids-behandling och som har en egen arbetsbok, men som behöver fler arbetsblad utöver de som finns i boken. Listan med förslag på exponeringsuppgifter kan skrivas ut och ges till familjer som inspiration inför momentet ”Exponering under träffen”.

 • Informationsblad om Cool Kids respektive Chilled finns på sidan Patientinformation. Ladda ned informationsbladen och ge till familjer. Det finns även informationsblad för behandlare som är tänkt att kunna spridas inom verksamheter, som en checklista inför anmälan till grupp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.