Cool Kids

Cool Kids är en manualbaserad behandling för barn och ungdomar med ångest. Behandlingsprogrammet utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära barn och deras föräldrar färdigheter för att bättra kunna hantera barnets ångest.

Cool Kids är utvecklat vid Macquarie University i Australien och har i flertalet randomiserade kontrollerade studier visat på mycket goda resultat. Sammantaget har man kunnat se att många barn som deltar i behandlingen har en markant minskning av ångestsymtom efter genomgången behandling, samt upplever förbättrad livskvalitet.

För att ta del av nyheter kopplade till Cool Kids i Sverige, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Cool Kids nyhetsbrev

 • Beställ material

  Svenska Cool Kids-centret har översatt och innehar rättigheterna att sälja de svenska manualerna och arbetsböckerna i Cool Kids-serien.

  Det finns för närvarande tre Cool Kids-program som är översatta till svenska:

  • Cool Kids familjeprogram (för barn 8-12 år)
  • Cool Kids AST (för barn 8-12 år med autismspektrumtillstånd)
  • Chilled (för ungdomar 13-17 år)

  För samtliga program finns det möjlighet att beställa

  • Terapeutmanual (500 kr/st)
  • Barnens arbetsbok (175 kr/st)
  • Föräldrarnas arbetsbok (175 kr/st)

  Materialet säljs till BUP-mottagningar och andra behandlande instanser i landet. Som ett led i kvalitetssäkringen av Cool Kids-namnet och metoden, kräver Cool Kids-centret att användare av materialet har grundläggande utbildning i KBT.

  För oerfarna användare erbjuds en tvådagarsutbildning i metoden. Det är önskvärt att behandlare genomgår utbildningen innan materialet börjar användas. Respektive verksamhetsansvarig och den enskilde användaren ansvarar för att användningen av materialet sker på ett kvalitetssäkert sätt av behörig personal.

  För att beställa manualer och arbetsböcker:

  Beställningsformulär

 • Utbildning för behandlare

  Svenska Cool Kids-centret erbjuder utbildning i Cool Kids till dig som arbetar med behandling av ångest hos barn och ungdomar, samt har grundläggande utbildning i KBT och klinisk erfarenhet av att arbeta med denna metod.

  Under tvådagarsutbildningen görs en systematisk genomgång av innehållet och gången i programmet och vad som är viktigt att tänka på när man ska leda en gruppbehandling. Detta varvas med praktiska moment och övningar för att bli trygg med materialet.

  Utbildningen fokuserar huvudsakligen på Cool Kids familjeprogram som är det mest använda av de program som är översatta till svenska. Mindre vikt läggs vid tonårsprogrammet Chilled och det AST-anpassade programmet.

  Efter genomgången utbildning i och erfarenhet av att leda familjeprogrammet kan du dock på egen hand läsa dig till och hålla i de övriga programmen, vilka i stora drag bygger på familjeprogrammet.

  Nästa utbildningstillfälle äger rum den 8-9 maj i Malmö:

  Cool Kids-utbildning våren 2019

  För verksamheter som önskar utbilda många behandlare på en gång finns även möjligheten att beställa tvådagarsutbildningen till önskvärd plats. För mer information:

  Till dig som vill beställa Cool Kids-utbildning (pdf)

  Eller kontakta Contact.

 • Behandlingsmodellen

  Cool Kids är en evidensbaserad behandlingsmetod med grund i kognitiv beteendeterapi. I behandlingen deltar barn och föräldrar tillsammans och föräldrarnas närvaro är av stor vikt för resultatet. Barn och föräldrar får lära sig

  • om orons mekanismer och vidmakthållande faktorer
  • att utmana oroliga tankar
  • att lära sig hantera oro genom att gradvis träna på att möta rädslor
  • att stå ut med oro
  • social färdighetsträning
  • problemlösning

  Under behandlingen, som leds av två gruppledare, följer barn och föräldrar parallellt varsin arbetsbok med information och övningar för varje träff. Föräldrarna får god inblick i barnens övningar så att de på ett bra sätt kan hjälpa barnen mellan träffarna. Föräldrarna ges även stöd gällande bemötande av barnens ängsliga beteende. Hemuppgifter och träning mellan träffarna är av stor vikt för ett gott resultat.

  Behandlingen omfattar 10 träffar om 2 timmar vardera, fördelade över 14-16 veckor.

  Följande program i Cool Kids-serien är översatta till svenska:

  • Cool Kids familjeprogram (för barn 8-12 år)
  • Cool Kids AST (för barn 8-12 år med autismspektrumtillstånd)
  • Chilled (för ungdomar 13-17 år)

  Kriterier för deltagande

  Cool Kids är utformat för barn vars huvuddiagnos är någon form av ångest­störning. Huruvida behandlingen är lämplig avgörs bäst via klinisk intervju med stöd av en standardiserad skattningsskala.

  Behandlingen är verksam för barn med specifika fobier, generaliserat ångestsyndrom (GAD), separationsångest, lindrig tvångsproblematik och lindrig social ångest.

  Då behandlingen är utformad för barn som lider av överdrivna och ogrundade rädslor, är den inte lämplig om barnet befinner sig i en pågående kris. I sådana fall är oron en normal reaktion på den aktuella situationen.

  Behandlingen är inte heller lämplig för barn som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), då detta tillstånd kräver riktad traumabehandling.

  I fall då barnet har en huvuddiagnos inom ett annat område än ångest bör huvudproblematiken, exempelvis depression eller beteendestörning, behandlas innan Cool Kids påbörjas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter