Cool Kids

Cool Kids är en manualbaserad behandling för barn och ungdomar med ångest. Behandlingsprogrammet utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära barn och deras föräldrar färdigheter för att bättra kunna hantera barnets ångest.

Cool Kids är utvecklat vid Macquarie University i Australien och har i flertalet randomiserade kontrollerade studier visat på mycket goda resultat. Sammantaget har man kunnat se att många barn som deltar i behandlingen har en markant minskning av ångestsymtom efter genomgången behandling, samt upplever förbättrad livskvalitet. 

För att ta del av nyheter kopplade till Cool Kids i Sverige, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Cool Kids nyhetsbrev (emarketeer.com)

 • Nu finns den uppdaterade andra upplagan av Cool Kids och Chilled översatt till svenska och är möjlig att beställa. Denna andra upplaga rymmer förbättringar gällande såväl innehållet i programmet som utformningen av arbetsböckerna.

  De viktigaste förändringarna i korthet

  Cool Kids och Chilled täcks nu av en och samma huvudmanual

  Huvudmanualen har tre tillhörande arbetsböcker efter målgrupp kopplade till sig:

  • Barn i skolåldern (Cool Kids)
  • Ungdomar (Chilled)
  • Föräldrar oavsett barnets ålder (används i såväl Cool Kids- som Chilled-behandlingar)

  Fylligare manual

  Manualen har tydligare instruktioner och specifika rekommendationer avseende olika åldrar och behandlingsformat, det vill säga arbete i grupp, med en enskild familj, eller i en individualkontakt.

  Kärnkomponenter och valfria komponenter

  Programmet är tydligare uppdelat i obligatoriska kärnkomponenter (exponering, kognitiv omstrukturering och liknande) som alltid bör ingå i behandlingen, och valfria komponenter (problemlösning, avslappning och liknande) som endast bör väljas då behov föreligger. På så sätt ges utrymme för ökad flexibilitet och anpassning utifrån barnets eller gruppens individuella behov, samtidigt som de mest verksamma komponenterna förblir centrala i samtliga behandlingar.

  Större fokus på exponering

  Ännu tydligare fokus på exponering som den mest verksamma komponenten. Mer utrymme för exponering under träffarna. Tydligare pedagogik i arbetsböckerna kring att exponering innebär en testning av barnets orostanke eller farhåga.

  Kroppsfokus vid behov

  Valfria komponenter med kroppsfokus för den som behöver – lugn andning och progressiv muskelavspänning.

  Tydligare arbetsböcker

  De nya arbetsböckerna är tydligare och mer visuellt tilltalande, med rikliga illustrationer i färg. Förbättringen är särskilt stor för Ungdomens arbetsbok i Chilled, som tidigare av många användare har uppfattats som bristfällig gällande struktur, tydlighet och pedagogik. 

 • I och med lanseringen av den nya versionen 2021 infördes ett krav på att man ska vara certifierad för att arbeta med Cool Kids och beställa materialet. Kravet på utbildning och certifiering kommer från Cool Kids upphovsmakare vid Macquarie University och syftet är att säkerställa så att de familjer som deltar i Cool Kids får behandlingen så som den är avsedd och att behandlare som arbetar med Cool Kids har rätt kompetens och genomför behandlingen på ett kvalitetssäkert sätt.

  Certifierad Cool Kids-behandlare blir den som

  • Har en grundläggande utbildning inom ett människovårdande yrke (psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska).
  • Har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i KBT.
  • Har gått introduktionskursen i Cool Kids som erbjuds vid BUP Skåne.

  Du som uppfyller dessa kriterier kommer automatiskt, efter genomgången Cool Kids-utbildning, att bli certifierad och kommer därmed att kunna beställa material från oss.

  Tillgodoräknande av genomförd utbildning

  Du som uppfyller ovanstående kriterier och som gått Cool Kids-utbildningen 2018 eller senare är automatiskt certifierad och kommer att kunna beställa material som tidigare.

  Du som uppfyller ovanstående kriterier men som gått Cool Kids-utbildningen tidigare än 2018 kan bli certifierad genom att skicka en kopia på ditt kursintyg, eller information om vilket år och på vilken ort du gick utbildningen, till julia.heberling@skane.se.

  Du som inte uppfyller ovanstående kriterier för certifiering men anser att du har skäl att få dispens är välkommen att höra av dig till julia.heberling@skane.se vid Cool Kids-centret med en skriftlig motivering. Möjligheten att få dispens kommer att bedömas från fall till fall.

  Endast certifierade Cool Kids-behandlare kan beställa material

  Till skillnad från tidigare är det endast certifierade Cool Kids-behandlare som har rätt att beställa Cool Kids-materialet. Vid gruppbehandling med Cool Kids vilar det yttersta ansvaret för behandlingen på huvudterapeuten, som ska vara certifierad. Denne bär ansvar för att arbetet med kärnkomponenterna – psykoedukation, exponering, kognitiv omstrukturering och föräldrabemötande – sker korrekt och i enlighet med KBT-teori.

  På eventuella medterapeuter i gruppbehandlingen finns inte något formellt krav på steg 1 i KBT eller genomgången Cool Kids-utbildning, så länge de inte bär ansvaret för genomgången och tillämpningen av kärnkomponenterna i programmet.

 • Cool Kids-centret erbjuder utbildning i Cool Kids/Chilled till dig som arbetar med behandling av ångest hos barn och ungdomar, samt har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i KBT.

  Under utbildningen görs en systematisk genomgång av innehållet i behandlingen och träffarnas upplägg. Vi går igenom aspekter att ta hänsyn till i bedömningsfasen och vad forskningen hittills visat gällande Cool Kids-programmets lämplighet vid olika diagnoser. Vi går även igenom de olika behandlingsformaten och vad som är viktigt att tänka på när programmet ges som en gruppbehandling. Detta varvas med praktiska moment och övningar för att bli trygg med materialet.

  Utbildningen utgår ifrån originalprogrammet Cool Kids (för ungdomar kallat ”Chilled”) för neurotypiska barn och ungdomar. Dock görs även en summarisk genomgång av Cool Kids AST, det anpassade programmet för barn med ångest och autismspektrumtillstånd, och vilka tillägg och anpassningar som finns i denna version.

  Kommande utbildningar

  Beställ utbildning

  För verksamheter som önskar utbilda många behandlare på en gång finns även möjligheten att beställa tvådagarsutbildningen till önskvärd plats.

  Mer information

  Vid frågor kontakta julia.heberling@skane.se.

 • Cool Kids är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar med ångest, utvecklat vid Macquarie University i Australien. Sedan starten 1993 har programmet fått stor internationell spridning och finns i nuläget översatt till 14 språk och används i 24 länder.

  Behandlingen är manualbaserad och består av 10 träffar där barn kommer tillsammans med sina föräldrar och får lära sig strategier för att hantera barnets ångest. Behandling kan ske antingen i grupp, med flera oroliga barn samtidigt, eller med ett enskilt barn i en individualkontakt; oavsett behandlingsformat är såväl barnet som föräldrarna involverade. När behandlingen ges till barn i åldrarna 7-12 år kallas den kort och gott för Cool Kids, medan samma behandling kallas för Chilled när den ges till ungdomar (13-17 år).

  Cool Kids har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära ut konkreta färdigheter. Under behandlingen följer barn och föräldrar parallellt varsin arbetsbok med pedagogisk information och övningar för varje träff. Föräldrarna får god inblick i barnens övningar så att de på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn. Hemuppgifter och träning mellan träffarna är av stor vikt för ett gott resultat.

  Barn och föräldrar får lära sig:

  • om orons mekanismer och vidmakthållande faktorer
  • att utmana oroliga tankar
  • att lära sig hantera oro genom att gradvis träna på att möta rädslor
  • föräldrastrategier för bemötande av ängsligt beteende
  • andra hjälpsamma strategier, såsom problemlösning, sociala färdigheter eller avslappning

  Cool Kids-programmet har kontinuerligt utvärderats vetenskapligt och vidareutvecklats i linje med det aktuella kunskapsläget för ångest och verksamma behandlingskomponenter. Hittills har resultaten visat att de flesta barn och ungdomar som fullföljer Cool Kids-programmet uppvisar förbättrad psykisk hälsa liksom förbättrad livskvalitet. Cirka 60-75 % av de barn och ungdomar som fullföljer Cool Kids är fria från sin primära ångeststörning vid slutet av behandlingen.

  Behandlingen är verksam för barn vars huvuddiagnos är specifik fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), separationsångest, lindrig tvångsproblematik eller lindrig social ångest.

 • Följande arbetsblad ingår i barnets och ungdomens arbetsbok. Certifierade Cool Kids-användare har rätt att ladda ner och skriva ut dessa arbetsblad och ge till ett barn eller en ungdom som går i Cool Kids-behandling och som har en egen arbetsbok, men som behöver fler arbetsblad utöver de som finns i boken. Listan med förslag på exponeringsuppgifter kan skrivas ut och ges till familjer som inspiration inför momentet ”Exponering under träffen”.

 • Informationsblad om Cool Kids respektive Chilled finns på sidan Patientinformation. Ladda ned informationsbladen och ge till familjer. Det finns även informationsblad för behandlare som är tänkt att kunna spridas inom verksamheter, som en checklista inför anmälan till grupp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.