Hjärtsvikt (del 1) – nydebuterad – introducerat vårdförlopp

Vårdförloppets första del är introducerat i berörda verksamheter. LAG hjärtsvikt kan stötta din verksamhet vid introduktion och uppföljning.

Kunskapsstödets omfattning

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt. Vårdförloppet i sin helhet inleds vid välgrundad misstanke om nydebuterad eller nyupptäckt hjärtsvikt hos en patient och avslutas om hjärtsvikt inte föreligger eller om patienten inte har behov av uppföljning för sin hjärtsvikt. Vårdförloppet omfattar därmed patienter med såväl nyupptäckt som kronisk hjärtsvikt.

Bearbetning av den första delen av vårdförloppet är nu genomförd för Region Skåne. Den första delen av vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om nydebuterad eller nyupptäckt hjärtsvikt och avslutas efter bedömning efter genomfört hjärtultraljud eller senast efter ställningstagande till kompletterande behandling hos patienter med nedsatt ejektionsfraktion. Initialt kommer varje berörd verksamhet göra en genomgång av vårdförloppet utifrån sitt uppdrag för att kunna påbörja ett genomförande.

Notera att omhändertagandet av kronisk hjärtsvikt kommer att hanteras i kommande bearbetning, del 2 av vårdförloppet.

Övergripande mål med vårdförloppet

De övergripande målen med vårdförloppet är att:

  • förbättra livskvalitet, fysisk kapacitet och överlevnad hos patienter med hjärtsvikt
  • minska behovet av sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt
  • öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården

Så ska målen nås

Målen i den bearbetade delen av vårdförloppet (del 1) ska nås genom att:

  • tiden till första ultraljudsundersökning av hjärta kortas
  • tiden till optimal behandling kortas
  • andelen patienter som behandlas vid hjärtmottagningar ökar, och den behandlingen inkluderar en planering för när och hur patienten ska följas upp och av vilken vårdgivare
  • andelen patienter som får ett individuellt besök hos fysioterapeut i enlighet med vårdförloppet ökar
  • andelen patienter som erhåller adekvat behandling ökar

Dessa verksamheter berörs av vårdförloppet

Huvudsakligen berörs vårdcentraler, klinisk fysiologi, akutmottagningar och hjärtmottagningar (teambaserade).

Hjärtmottagning (teambaserad)

Du som arbetar på en hjärtmottagning behöver känna till att vårdförloppet är introducerat samt vad det innebär på din mottagning.

Vårdcentral

Du som arbetar på vårdcentral behöver känna till följande:

  • Patienter med symtom på nydebuterad hjärtsvikt och med NTproBNP som överstiger 400 ng/L bör få en snabb utredning och handläggning enligt vårdförloppet.
  • Vårdförloppet stämmer väl överens med den befintliga AKO-riktlinjen: Hjärtsvikt - AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Akutmottagning

Patienter som söker akutmottagning som bedöms kunna skötas polikliniskt kan också ingå i vårdförloppet.

Bakgrund

Det nationella kunskapsstyrningssystemet tar fortlöpande fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomar. Syftet med vårdförloppen är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad vård med sömlösa övergångar. För att stödja införandet av vårdförloppen i verksamheterna finns lokala arbetsgrupper (LAG). 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.