Kunskapsstyrning

Nu skapar alla regioner i Sverige gemensamt ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Målet är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Bästa möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte.

Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Som första steg har 26 nationella programområden (NPO) bildats. Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO) för respektive region.

Lokala programområden och lokala arbetsgrupper

Lokala programområden (LPO) inrättas för att leda, styra och samordna kunskapsstyrningsarbetet inom sitt område. Deras övergripande uppdrag är att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Region Skåne

Inom flera LPO:er inrättas lokala arbetsgrupper (LAG). Tillsättning av LAG ska styras av behovet inom området. LAG tillsätts med tidsbegränsning i förhållande till uppdrag. För långsiktiga uppdrag är det max 2 år med möjlighet till förlängning. Kunskapsstyrningsrådet beslutar om LPO, LAG och deras uppdrag. 

Årshjul 2024 (pdf)

Ansökan om en ny lokal arbetsgrupp (LAG)

Inom flera områden kommer det vara nödvändigt att inrätta lokal arbetsgrupp (LAG) för att det lokala programområdet (LPO) ska kunna utföra sitt uppdrag. Tillsättning av LAG ska styras av behovet inom området. En LAG kan tillsättas antingen tillsvidare eller tillfälligt. LPO lämnar ansökan om att bilda LAG. Kunskapsstyrningsrådet fattar beslut om inrättande.

 • Ansökan om att bilda LAG

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  1. Uppdragsgivare programområde (ange vilket/vilka programområde/-n som ger uppdraget till arbetsgruppen) (obligatorisk)


  6. Ange den kompetens som behöver finnas i aktuell LAG
  Ange profession, till exempel sjuksköterska, läkare och fysioterapeut: 

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Nominering och jäv

Arbetet i Region Skånes organisation för kunskapsstyrning ska vara oberoende och objektivt. Alla som verkar inom lokalt programområde (LPO), lokalt primärvårdsråd (LPR) samt lokal arbetsgrupp (LAG) ska vara fria från kopplingar som kan påverka deras saklighet.

 • Deklaration för bedömning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter och uppdragstagare inom kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Din deklaration kommer att ligga till grund för regionens bedömning av risken för jäv enligt förvaltningslagen.

  Jävsdeklaration

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  Välj område som din jävsdeklaration gäller
  Personuppgifter

  1. Har du, eller har du de senaste fem åren haft, någon fastare anknytning till företag eller intressent? (obligatorisk)


  2. Har du, eller har du de senaste fem åren haft, något uppdrag för något företag eller någon intressent? (obligatorisk)


  3. Har du, eller har du de senaste fem åren haft, någon tjänst, befattning, forskningsanslag eller bidrag i vilka något företag eller någon intressent är involverade? (obligatorisk)
  4. Andra former av bindningar till företag som ligger nära det egna expertområdet? (obligatorisk)

  5. Finns det något annat med anknytning till det aktuella uppdraget som du bedömer eventuellt kan medföra att din opartiskhet ifrågasätts av utomstående? (obligatorisk)


  6. Anser du att något av det du redovisat kan medföra att din opartiskhet kan ifrågasättas? (obligatorisk)


  Jag förbinder mig att snarast underrätta min uppdragsgivare om jag inom tiden för pågående uppdrag åtar mig uppdrag eller får sponsring av företag, branschorganisation eller annan intressent eller om någon annan omständighet som kan påverka min objektivitet uppstår. (obligatorisk)

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Nominering av medlemmar till: Lokala programområden/Lokal arbetsgrupp (LPO/LAG) och Övriga grupper.

  Denna nomineringsblankett fylls i av den närmaste chefen. 

  Nomineringsblankett

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  Nominering avser medlem i (obligatorisk)  Fyll i uppgifter om den person du vill nominera:

  Fyll i dina uppgifter:

  Genom att teckna min namnunderskrift bekräftar jag härmed att nomineringen är förankrad/godkänd.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.