Kommunsamverkan

Här hittar du information om samordnad vårdplanering och samverkansavtal mellan Region Skåne och kommunerna.

Information om hur du som kommunal vårdgivare beställer produkter från Kommunkatalogen hittar du på följande sida: 
Kommunportalen (KVG)

Områden

 • Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

  Barn och vuxna med behov av habilitering och rehabilitering behöver ofta insatser från både hälso- och sjukvård och från socialtjänst. Många insatser kan bli aktuella, och med många olika yrkesgrupper som deltar. Därför behövs en samordning för att insatserna ska kunna ges i rätt tid och rätt ordning för brukarens bästa.

  Samordningen är till för brukare

  • som har ett samtidigt långvarigt och omfattande behov av habilitering eller rehabilitering samt någon eller några av de övriga insatser som anges i föreskriften
  • och/eller dennes företrädare som har önskemål om samordning
  • som har dokumenterade behov av samordnade insatser 
 • Lotsmodellen

  Vad är Lotsmodellen

  Lotsmodellen är en metod för samverkan och samarbete mellan olika verksamheter och huvudmän, med barn och familj i fokus. En lotsprocess resulterar i en samordnad individuell plan (SIP) eller en individuell plan (IP), vilket säkerställer att barn- och ungdomar mellan 0-18 år som har behov av insatser från flera verksamheter får det stöd de behöver.

  Lotsmodellen används i de nordostskånska kommunerna och inom Region Skåne nordost. De verksamheter som ingår i modellen är socialtjänst, omsorgsverksamhet, barn- och ungdomshabilitering, förskola, skola, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri, BVC, ungdomsmottagning och barnklinik. Andra verksamheter kan vid behov involveras.

  Alla medarbetare som uppmärksammar att ett barn eller ungdom har behov av stöd som den egna verksamheten inte kan bistå med, har möjlighet att initiera arbete utifrån lotsmodellen.

  Lots och SIP - vad är skillnaden (pdf)

  Utvärdering av Lotsmodellen

  Utvärdering Lotsmodellen (pdf)
  Sammanfattning enkät Lotsmodellen (pdf)

  • Lotsambassadörer

   Lotsambassadörerna är modellens kontaktpersoner. I uppdraget ingår att informera professionella och familjer, samt bistå med praktisk handledning till initiativtagare och samtalsledare. Vissa av ambassadörerna kan i mån av tid vara behjälpliga som samtalsledare.  

   Anna Adamsson, LSS Bromölla
   Contact

   Anna Jacobsson
   Contact

   Anna-Marie Nilsson, socialtjänsten Bromölla
   Contact

   Anne Jensen, socialtjänsten Bromölla
   Contact

   Anneli Sköld, LSS Kristianstad
   Contact

   Camilla Malm 
   Contact

   Elin Dahlgren Kjellqvist på Maria Ungdom 
   Contact

   Elinor Lavesson 
   Contact

   Ingela Ståhlberg Almroth
   Contact

   Jennie Malm
   Contact

   Jessica Jönsson,barn och utbildningsförvaltningen Osby
   Contact

   Karin Hagelin
   Contact

   Karin Wallström
   Contact

   Kerstin Ek, Buf Bromölla
   Contact

   Kerstin Persson, elevhälsan Östra Göinge
   Contact

   Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare Hässleholm
   Contact

   Ligia Josefsson
   Contact

   Lina Simryd-Sandén, elevhälsan Östra Göinge
   Contact

   Petra Gustafsson socialtjänsten Hässleholm 
   Contact

   Raimond Karlsson
   Contact

   Solveig Jansson, Team Tre Hässleholm
   Contact

   Susanne Dahlberg, Barnkliniken CSK
   Contact

   Tina Palm, stöd- och hälsoenheten, Kristianstad
   Contact

  • Samtalsledare

   Samtalsledaren har stor betydelse för att arbete utifrån lotsmodellen ska bli framgångsrikt. Samtalsledarens ansvar är att följa modellens mötesstruktur, att se till att både familj och professionella kommer till tals samt att främja ett respektfullt och konstruktivt klimat under mötet.

   Alla professionella som önskar använda lotsmodellen som samverkansmetod har olika val att hantera samtalsledarskapet. Det är relativt vanligt att initiativtagaren väljer att ta rollen själv, men det är viktigt att utifrån ärendets art överväga om något annat alternativ är bättre. I dagsläget finns alternativen att tillfråga en kollega, eller att kontakta någon av de i systemiskt tänkande utbildade samtalsledarna. Vissa lotsambassadörer tar uppdrag som samtalsledare.

   Mötesformen är trygg även för den som aldrig hållit ett lotsmöte, utifrån den tydligt strukturerade arbetsgången. Allt informationsmaterial och alla blanketter finns tillgängliga på hemsidan. Rådgör gärna med lotsambassadörer eller lotssamordnare. 

   Information på Enheten för strategisk kvalitetsutvecklings sida

   Lotsmodellens mötesstruktur är inspirerad av systemiskt tänkande. Den som är intresserad kan hitta mycket material på Enheten för strategisk kvalitetsutveckling.

   • Utbildade samtalsledare

    Utbildade samtalsledare systemiskt tänkande

    Nedan finns en lista över de i systemiskt tänkande utbildade samtalsledarna. Varje person har i olika hög grad möjlighet att vara samtalsledare. I de fall du är intresserad av att anlita en av dem, välj i möjligaste mån någon från din egen verksamhet.

    Bromölla

    • Anne Jensen, socialtjänsten Bromölla
     Contact
    • Inga-Lill Cervin,  BUF Bromölla, 
     Contact
    • Mari Lichtenberg,  BUF Humleskolan Bromölla,
     Contact                                       

    Kristianstad

    • Karin Arén, BUP Kristianstad,
      Contact
    • Carola Hellberg, Lönnen/ Kristianstad
     Contact
    • Gunilla Ekberg, Lönnen/ Kristianstad
     Contact
    • Ulrika Bondesson , Barn- och ungdomshabiliteringen Kristianstad ,
     Contact                                          
    • Tina Palm, BUF SoH Kristianstad, 
     Contact
    • Anneli Sköld, Omsorgsförvaltningen Kristianstad,
     Contact    

    Hässleholm

    • Ing-Marie Finér, BUF Läredaskolan Hässleholm,
      Contact
    • Solveig Jansson,Team 3 Hässleholm, 
     Contact
    • Filip Sandahl, BUF T4-skolan Hässleholm,
     Contact
    • Annika Serrano, BUF Silviaskolan Hässleholm,
     Contact
    • Cecilia Talik, BUF Linnéskolan Hässleholm,
     Contact
    • Petra Gustafsson socialtjänsten Hässleholm, 
     Contact
    • Kristina Kjellqvist, Centrala barn- och elevstödsenheten/Hässleholm
     Contact
    • Karin Wallström, Omsorgsförvaltningen/Hässleholm
     Contact

  • Informationsmaterial Lots
  • Blanketter
 • Egenvård

  Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har gemensamt tagit fram riktlinjer för samverkan om egenvård.

  Här kan du läsa mer om Egenvård

 • Samverkansavtal hälso- och sjukvård
 • Samverkan vid utskrivning

  Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.

  De nya rutiner som gäller från 10 januari 2018 finns under Styrdokument 2018.

  Film om lagen med den statlige utredaren Göran Stiernstedt

  Hela lagen på riksdagen.se

  Det här innebär lagen i korthet

  • Tydligt fokus på patientsäkerhet vid vårdens övergångar.
  • Patienten ska inte behöva ligga kvar på sjukhus i onödan.
  • Kommunens betalningsansvar inträder tre dagar efter att patienten har anmälts som utskrivningsklar.
  • Patienten får en tydligare plan för sin fortsatta vård.
  • Förbättrad kommunikation krävs mellan slutenvård, landstingsfinansierad öppenvård och kommun kring patienten för bästa möjliga vård vid in- och utskrivning.

  Vilka patienter omfattas?

  De personer som omfattas av den nya lagen har oftast stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning. Lagförslaget omfattar de personer som, efter att de skrivits ut från sluten vård, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska även omfatta utskrivning av personer som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.

  Ny planeringsprocess

  I den nya lagen föreslås en ny planeringsprocess där de enheter som är involverade i personen snabbare får kännedom om och kan börja planera för insatser utifrån personens behov. Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att personen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att samordnad individuell planering (SIP) utgår från personens behov och att arbetet med SIP påbörjas utan dröjsmål.

  Största förändringarna för slutenvården

  Slutenvården initierar kartläggningen av patientens vårdbehov och ska omedelbart påbörja kommunikation med berörda enheter. Exempelvis:

  • Inskrivningsmeddelande med förväntad vårdtid.
  • Varför behöver patienten slutenvård?
  • Hur ser patientens vårdbehov ut efter sjukhusvistelsen?
  • Utskrivningsinformation till patient och berörda enheter, senast på utskrivningsdagen.

  Största förändringarna för öppenvården

  Vårdcentralen (och annan öppenvård) får en tydligare roll som ansvarig för samordning och planering av patientens fortsatta vård.

  Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt till patienten som ansvarar för att kalla till SIP.

  Öppenvården ska bidra till kartläggning och kommunikation kring patientens vårdbehov under sjukhusvistelsen.

  Största förändringarna för kommunen

  Kommunen ska börja planera för hemtagning av patienten redan vid inskrivningsmeddelandet och så snart som möjligt ta hem patienten efter meddelandet om utskrivningsklar.

  Kommunen ska bidra till kartläggning och kommunikation kring patientens vårdbehov under sjukhusvistelsen och ska delta i SIP när fast vårdkontakt kallar.

  Betalningsansvaret inträder tre dagar (inklusive helgdagar) efter att patienten är utskrivningsklar om förutsättningarna är uppfyllda.

  Förberedelser

  Region Skåne och de skånska kommunerna tar gemensamt fram rutiner för vårdplanering. Ett systematiskt arbetssätt och professionellt omhändertagande behövs där alla vet vem som gör vad för att kunna möjliggöra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården.

  Stödmaterial

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter