LOU - upphandlade vårdtjänster

Region Skåne köper vårdtjänster utifrån den upphandlingsplan som regionstyrelsen varje år beslutar. All upphandling sker i enlighet med LOU, lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Verksamhetens behov och mål är styrande för all upphandling i Region Skåne.

Genom behovsanalys kartläggs vilka vårdbehov som den upphandlade vårdtjänsten ska tillgodose och för vilka patienter. Genom målanalysen klarläggs vilka mål som upphandlingen ska uppnå och kopplingen till Region Skånes övergripande mål och strategiska planer.

Region Skåne har idag avtalsparter som driver sjukhus, psykiatriska specialistmottagningar, somatiska specialistmottagningar, mammografi, medicinsk fotvård och så vidare.

Alla avtal som rör hälso- och sjukvård och som är upphandlade enligt LOU finns i Region Skånes avtalskatalog.  

Aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial annonseras via en upphandlingstjänst.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.