Nationell patientenkät (NPE)

Nationell patientenkät är ett gemensamt nationellt frågeformulär för att följa upp den patientupplevda kvaliteten i stora delar av den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Detta koordineras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag av alla Sveriges regioner.

Enkätresultat

Nationella patientenkäten genomförs i alla Sveriges regioner och resultaten hittar du på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. 

Under våren 2021 genomförs mätningar i Region Skåne inom den specialiserad somatiska vården (öppen- och slutenvård). Hösten 2021 kommer primärvården och akutmottagningar att följas upp.

Genomförande

  • En mätning kan vara nationell; det vill säga att alla regioner deltar och att resultaten publiceras på SKR:s webbplats.
  • Det kan också vara en så kallad mellanårs- eller extramätning, då en enskild region själv väljer att mäta.
  • Mätningar sker i primärvården, akutmottagningar, inom specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård samt specialiserad somatisk öppen- och slutenvård.
  • I mätningen i Skåne ingår alla verksamheter som är finansierade av Region Skåne, oavsett driftsform.

Enkät på sju språk - hemma eller på webb

Patient som besökt hälso- och sjukvården kan få en enkät hemskickad efteråt. Urvalet sker slumpmässigt på verksamhetsnivå. I de fall där patientbesöken är färre än avropat antal enkäter, skickas enkät hem till samtliga patienter.

Enkäten som skickas hem är på svenska. Utöver svenska finns den översatt till arabiska, engelska, farsi, finska, franska, somaliska och spanska.

Enkätens syfte

Enkäten ligger till grund för uppföljning av verksamheten i enlighet med ackrediteringsvillkor och uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag.

Varför en nationell regionsgemensam patientenkät?

  • Ger underlag för förbättringsarbete och möjliggör jämförelser på enhets-, regionnivå samt nationellt, till exempel öppna jämförelser.
  • Ger land möjlighet att undersöka patientens perspektiv och upplevelse av vården på ett likvärdigt sätt.
  • Ger underlag för patienter när de ska välja vårdgivare. (Publiceras på 1177.se hitta och jämför hälso- och sjukvården).
  • Ökade krav på uppföljning från staten med nationella kvalitetsindikatorer för God vård.
  • Resursbesparing genom att vårdpersonalens tid frigörs och skapar effektiv hantering i genomförande av patientenkät.
  • Samordningsvinster, lägre kostnader samt gemensam utveckling av enkätinstrument, metod och resultatredovisning.

På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats hittar du vanliga frågor och svar om Nationella patientenkäten. 

Patientinformation

För att i förväg informera patienterna om att de kan få en enkät hemskickad efter besöket samt uppmuntra dem till att besvara denna, finns väntrumsaffischer i A3-format framtagna.

Affischerna kan skrivas ut inför mätningar och bör sitta uppe i väntrum eller på annan publik plats under hela mätperioden. Olika typer av affischerna hittar du på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.