Nationell patientenkät (NPE)

Nationell patientenkät är ett gemensamt nationellt frågeformulär för att följa upp den patientupplevda kvaliteten i stora delar av den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Detta koordineras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag av alla Sveriges regioner.

Enkätresultat

Nationella patientenkäten genomförs i alla Sveriges regioner och resultaten hittar du på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. 

Nationell patientenkät - resultat (skr.se)

Under våren 2024 kommer mätningar att genomföras inom Psykiatrin, både vuxenpsykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentraler och akutmottagningar kommer att följas upp under september och oktober 2024.

Genomförande

 • En mätning kan vara nationell; det vill säga att alla regioner deltar och att resultaten publiceras på SKR:s webbplats.
 • Det kan också vara en så kallad mellanårs- eller extramätning, då en enskild region själv väljer att mäta.
 • Mätningar sker i primärvården, akutmottagningar, inom specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård samt specialiserad somatisk öppen- och slutenvård.
 • I mätningen i Skåne ingår alla verksamheter som är finansierade av Region Skåne, oavsett driftsform.

Enkät på sju språk - hemma eller på webb

Patient som besökt hälso- och sjukvården kan få en enkät skickad efteråt. Urvalet sker slumpmässigt på verksamhetsnivå. I de fall där patientbesöken är färre än avropat antal enkäter, skickas enkät  till samtliga patienter.

Enkäten som skickas hem är på svenska. Utöver svenska finns den översatt till arabiska, engelska, farsi, finska, franska, somaliska och spanska.

Digital metod

Nytt från och med år 2022 är att aviseringar och meddelanden skickas till de patienter som slumpvis blivit utvalda att delta i Nationell Patientenkät via 1177. Det går till så här:

 • Patienten får en avisering om att hen har ett nytt meddelande i sin 1177-inkorg. Denna avisering innehåller ingen länk.
 • Patienten behöver ha en inloggning till 1177 och tillåta att 1177 skickar notiser/aviseringar.
 • För att ta del av meddelandet behöver patienten logga in på sitt 1177-konto och öppna meddelandet. I texten finns mer information om enkäten samt en direktlänk till enkäten.
 • Om patienten inte har ett konto på 1177 men har blivit utvald att delta, får personen ett brev hem med inloggningsuppgifter, om man vill besvara enkäten digitalt. Patienten får även en pappersenkät via posten, om man vill svara analogt och skicka in sitt svar.

Enkätens syfte

Enkäten ligger till grund för uppföljning av verksamheten i enlighet med ackrediteringsvillkor och uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag.

Varför en nationell regionsgemensam patientenkät?

 • Ger underlag för förbättringsarbete och möjliggör jämförelser på enhets-, regionnivå samt nationellt, till exempel öppna jämförelser.
 • Ger land möjlighet att undersöka patientens perspektiv och upplevelse av vården på ett likvärdigt sätt.
 • Ger underlag för patienter när de ska välja vårdgivare. (Publiceras på 1177.se hitta och jämför hälso- och sjukvården).
 • Ökade krav på uppföljning från staten med nationella kvalitetsindikatorer för God vård.
 • Resursbesparing genom att vårdpersonalens tid frigörs och skapar effektiv hantering i genomförande av patientenkät.
 • Samordningsvinster, lägre kostnader samt gemensam utveckling av enkätinstrument, metod och resultatredovisning.

På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats hittar du vanliga frågor och svar om Nationella patientenkäten. 

Vanliga frågor om Nationell patientenkät (skr.se)

Patientinformation

För att i förväg informera patienterna om att de kan få en enkät hemskickad efter besöket samt uppmuntra dem till att besvara denna, finns väntrumsaffischer i A3-format framtagna.

Affischerna kan skrivas ut inför mätningar och bör sitta uppe i väntrum eller på annan publik plats under hela mätperioden. Olika typer av affischerna hittar du på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

Informationsmaterial - affischer (skr.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.