Nationell patientenkät (NPE)

NPE är ett gemensamt nationellt frågeformulär som genomförs på uppdrag av alla landsting och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Enkätresultat

Nationella patientenkäten genomförs i alla Sveriges landsting och regioner och resultaten redovisas på Nationell patientenkät (SKL).

Resultatet från primärvårdsmätningen finns nu publicerade på SKLs webbplats. Region Skåne är en av 11 regioner som deltagit i 2018 års mätning.

Genomförande

  • En mätning kan vara nationell; det vill säga att alla landsting och regioner deltar och att resultaten publiceras på SKLs webbplats.
  • Det kan också vara en så kallad mellanårs- eller extramätning, då ett enskilt landsting eller en region själv väljer att mäta.
  • Mätningar sker i primärvården, inom öppen och sluten psykiatrisk samt specialiserad somatisk vård.
  • I mätningen i Skåne ingår alla verksamheter som är finansierade av Region Skåne, oavsett driftsform.

Enkät på sju språk - hemma eller på webb

Patient som besökt hälso- och sjukvård kan få en enkät hemskickad efteråt. Urvalet sker slumpmässigt. I de fall där patientbesöken är färre än avropat antal enkäter, skickas enkät hem till samtliga patienter.

Enkäten som skickas hem är på svenska. Utöver svenska finns den översatt till arabiska, engelska, farsi, finska, franska och spanska på webben.

Enkätens syfte

Enkäten ligger till grund för uppföljning av verksamheten i enlighet med ackrediteringsvillkor och uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag.

Varför en nationell landstingsgemensam patientenkät?

  • Ger underlag för förbättringsarbete och möjliggör jämförelser på enhets-, landstings-/regionnivå samt nationellt, t ex öppna jämförelser.
  • Ger landstingen möjlighet att undersöka patientens perspektiv och upplevelse av vården på ett likvärdigt sätt.
  • Ger underlag för patienter när de ska välja vårdgivare. (Publiceras på 1177.se hitta och jämförvård.)
  • Ökade krav på uppföljning från staten med nationella kvalitetsindikatorer för God vård.
  • Resursbesparing genom att vårdpersonalens tid frigörs och skapar effektiv hantering i genomförande av patientenkät.
  • Samordningsvinster; lägre kostnader samt gemensam utveckling av enkätinstrument, metod och resultatredovisning.

Patientinformation

För att i förväg informera patienterna om att de kan få en enkät hemskickad efter besöket samt uppmuntra dem till att besvara denna, finns väntrumsaffischer i A3-format framtagna.

Affischerna kan skrivas ut inför mätningar och bör sitta uppe i väntrum eller på annan publik plats under hela mätperioden. Olika typer av affischerna kan man finna på SKLs hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!