Hjälpmedelsanvisningar - speciallivsmedel och pump för enteral nutrition

Du hittar anvisningar för speciallivsmedel till patienter, under respektive över 16 år, samt pump för enteral nutrition. Du som förskrivare är skyldig att följa anvisningarna.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne (inte Skånes kommuner) har ansvar för individuellt förskrivna speciallivsmedel och pumpar för enteral nutrition till patienter i alla åldrar.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.
 • Region Skåne har beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” ska gälla även för samverkan med nutritionsindustrin.

 • I syfte att följa upp förskrivningsmönster på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt ska val av förskrivande enhet (kund) göras enligt nedanstående riktlinje.

  • Om besöket sker i specialistvården är förskrivande enhet (kund) den specialitet som vid förskrivningstillfället har medicinskt ansvar för den sjukdom/åkomma som orsakat behovet av speciallivsmedel, exempelvis kirurgi, onkologi, neurologi, endokrinologi, psykiatri och så vidare.
  • Om besöket sker i primärvården är förskrivande enhet (kund) den vårdcentral där patienten är listad.

  Behörighet beställs för de Förskrivande enheter (kund) som förväntas ingå i förskrivarens uppdrag. 

  Vid vakanser, semester eller andra undantagsfall där nutritionsbehandlingen sker inom specialitet/verksamhet som förskrivaren inte har behörighet till används enhet förskrivaren har behörighet till.

15 - Hjälpmedel i hushållet

 • 15 09 30 - Tillförselsystem för enteral näringstillförsel

  Förskrivningsrätt

  Sjuksköterska anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne samt sjuksköterska anställd i kommunen eller hos vårdgivare med vårdavtal med någon av Skånes kommuner. Läkare och dietist kan ges förskrivningsrätt efter överenskommelse med verksamhetschef.

  • Verksamhetschef ansvarar för att förskrivaren har tillräcklig klinisk erfarenhet av enteral nutrition för att kunna bedöma behov av och förskriva nutritionspump.
  • Läkarordination gällande behandling med enteral nutrition ska finnas.

  Hjälpmedel

  Avser hjälpmedel vid behov av reglerad hastighet vid enteral tillförsel av vätska och/eller näring.

  Sortiment

  Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

  Anvisning för förskrivning

  • Kan förskrivas patient med medicinskt behov av reglerad hastighet vid enteral tillförsel av vätska och/eller näring.
  • Kan förskrivas patient när sprutmatning eller gravitationsmatning inte fungerar tillfredsställande.
  • Utgångspunkt är att en (1) pump förskrivs. Dubbelförskrivning kan vara aktuellt för patient som, av medicinska skäl, behöver mer än en pump.
  • Förskrivaren ansvarar för att förbrukningsmaterial och eventuell övrig utrustning som behövs till pumpen beställs.
  • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patient och närstående i handhavandet.

  Patientens ansvar

  Friare val

  Inte aktuellt

  Avgift, bidrag och rekvisition

  Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

  Uppföljning

  Ansvaret för pumpen följer vårdansvaret/medicinska ansvaret för patientens nutritionsbehandling oavsett vem som förskrivit pumpen. 

Kontakt

För frågor och synpunkter angående anvisningar kontakta Hjälpmedelsguiden. 

E-post: Hjalpmedelsguiden@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.