Hjälpmedelsanvisningar - speciallivsmedel och pump för enteral nutrition

Du hittar anvisningar för speciallivsmedel till patienter, under respektive över 16 år, samt pump för enteral nutrition. Du som förskrivare är skyldig att följa anvisningarna.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne (inte Skånes kommuner) har ansvar för individuellt förskrivna speciallivsmedel och pumpar för enteral nutrition till patienter i alla åldrar. Kostnadsansvaret omfattar även speciallivsmedel som barn i förskola och skola behöver under skoldagen med undantag för glutenfria livsmedel.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.
 • Region Skåne har beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” ska gälla även för samverkan med nutritionsindustrin.

 • I syfte att följa upp förskrivningsmönster på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt ska val av förskrivande enhet (kund) göras enligt nedanstående riktlinje.

  • Om besöket sker i specialistvården är förskrivande enhet (kund) den specialitet som vid förskrivningstillfället har medicinskt ansvar för den sjukdom/åkomma som orsakat behovet av speciallivsmedel, exempelvis kirurgi, onkologi, neurologi, endokrinologi, psykiatri och så vidare.
  • Om besöket sker i primärvården är förskrivande enhet (kund) den vårdcentral där patienten är listad.
  • Om det inom samma enhet görs förskrivningar både till patienter från 16 år respektive upp till 16 års ålder ska det finnas två valbara förskrivande enheter. En av dessa är uppmärkt med "under 16 år". Förskrivaren ansvarar för att rätt enhet väljs.

  Behörighet beställs för de Förskrivande enheter (kund) som förväntas ingå i förskrivarens uppdrag. 

  Vid vakanser, semester eller andra undantagsfall där nutritionsbehandlingen sker inom specialitet/verksamhet som förskrivaren inte har behörighet till används enhet förskrivaren har behörighet till.

15 - Hjälpmedel i hushållet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.