Hjälpmedelsanvisningar - speciallivsmedel och pump för enteral nutrition

Du hittar anvisningar för speciallivsmedel till patienter, under respektive över 16 år, samt pump för enteral nutrition. Du som förskrivare är skyldig att följa anvisningarna.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne (inte Skånes kommuner) har ansvar för individuellt förskrivna speciallivsmedel och pumpar för enteral nutrition till patienter i alla åldrar.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.
 • Region Skåne har beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” ska gälla även för samverkan med nutritionsindustrin.

 • I syfte att följa upp förskrivningsmönster på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt ska val av förskrivande enhet (kund) göras enligt nedanstående riktlinje.

  • Om besöket sker i specialistvården är förskrivande enhet (kund) den specialitet som vid förskrivningstillfället har medicinskt ansvar för den sjukdom/åkomma som orsakat behovet av speciallivsmedel, exempelvis kirurgi, onkologi, neurologi, endokrinologi, psykiatri och så vidare.
  • Om besöket sker i primärvården är förskrivande enhet (kund) den vårdcentral där patienten är listad.

  Behörighet beställs för de Förskrivande enheter (kund) som förväntas ingå i förskrivarens uppdrag. 

  Vid vakanser, semester eller andra undantagsfall där nutritionsbehandlingen sker inom specialitet/verksamhet som förskrivaren inte har behörighet till används enhet förskrivaren har behörighet till.

15 - Hjälpmedel i hushållet

 • 15 09 30 - Tillförselsystem för enteral näringstillförsel

  Förskrivningsrätt

  Sjuksköterska anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne samt sjuksköterska anställd i kommunen eller hos vårdgivare med vårdavtal med någon av Skånes kommuner. Läkare och dietist kan ges förskrivningsrätt efter överenskommelse med verksamhetschef.

  • Verksamhetschef ansvarar för att förskrivaren har tillräcklig klinisk erfarenhet av enteral nutrition för att kunna bedöma behov av och förskriva nutritionspump.
  • Läkarordination gällande behandling med enteral nutrition ska finnas.

  Hjälpmedel

  Avser hjälpmedel vid behov av reglerad hastighet vid enteral tillförsel av vätska och/eller näring.

  Sortiment

  Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

  Anvisning för förskrivning

  • Kan förskrivas patient med medicinskt behov av reglerad hastighet vid enteral tillförsel av vätska och/eller näring.
  • Kan förskrivas patient när sprutmatning eller gravitationsmatning inte fungerar tillfredsställande.
  • Utgångspunkt är att en (1) pump förskrivs. Dubbelförskrivning kan vara aktuellt för patient som, av medicinska skäl, behöver mer än en pump.
  • Förskrivaren ansvarar för att förbrukningsmaterial och eventuell övrig utrustning som behövs till pumpen beställs.
  • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patient och närstående i handhavandet.

  Patientens ansvar

  Friare val

  Inte aktuellt

  Avgift, bidrag och rekvisition

  Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

  Uppföljning

  Ansvaret för pumpen följer vårdansvaret/medicinska ansvaret för patientens nutritionsbehandling oavsett vem som förskrivit pumpen. 

  • Avsnitt, genvägar


   Produktgrupp

   Produktgruppen omfattar livsmedel och näringsprodukter med särskild sammansättning eller egenskap som kan användas som enda eller kompletterande näringskälla för patienter med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel, näringsämnen eller metaboliter.

   I produktgruppen ingår dessutom produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde. Speciallivsmedel kan även användas för patienter där näringsbehovet inte täcks trots anpassning av kost eller måltidssituation.
   Kosttillägg, sondnäringar, förtjockningsmedel, produkter för medfödda metabola rubbningar och komjölksproteinfria modersmjölksersättningar är exempel på speciallivsmedel.

   Sortiment

   Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Förskrivningsrätt

   För patient upp till 16 år

   • Läkare med specialistkompetens reglerad i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.
   • Dietist inom primärvård kan ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns hos specialist inom allmänmedicin med tjänst inom barnhälsovård, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och ordination.
   • Dietist inom specialiserad barnsjukvård inklusive psykiatri och habilitering kan ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns inom respektive verksamhet, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och ordination.
   • Verksamhetschef har ansvar för att ge behörighet, ansvarar för att dietist har tillräcklig kompetens och för att anmäla detta till Hjälpmedel Skåne. Nedanstående underlag kan användas för att dokumentera att dietist getts denna behörighet.
   • Verksamhetschef kan ge sekreterare behörighet att verkställa ordinerad förskrivning i beställningssystemet SesamLMN.

   Behörighet att beställa speciallivsmedel till personer upp till 16 år (pdf)

   För patient från 16 år

   • Dietist har i enlighet med politiskt beslut i Region Skåne förskrivningsrätt.
   • Verksamhetschef kan ge sekreterare behörighet att verkställa ordinerad förskrivning i beställningssystemet SesamLMN.

   Subventionerad förskrivning

   För patient upp till 16 år

   Subventionerad förskrivning till barn upp till 16 år regleras i lagar och föreskrifter:

   • Enligt Förordning (2002:687) om läkemedelsförmånen med mera har personer med vissa fastställda sjukdomar (Crohns sjukdom, ulcerös colit, kort tunntarm, glutenintolerans, kronisk njurinsufficiens, fenylketonuri, galaktosemi, komjölksproteinintolerans, sojaproteinintolerans, laktosintolerans) rätt till reducering av kostnader för speciallivsmedel.
   • Förskrivning på primärvårdsnivå följer det nationella regelverket.

   För god och säker nutritionsvård kan speciallivsmedel behövas vid ytterligare tillstånd:

   • I Region Skåne har det nationella regelverket därför kompletterats och speciallivsmedel kan förskrivas med subvention inom specialiserad barnsjukvård samt inom psykiatri och habilitering när det finns ett medicinskt behov, oavsett diagnos.
   • Förskrivning av speciallivsmedel ska inte ersätta kostråd.
   • Ekonomiska, praktiska, etiska eller humanitära orsaker motiverar inte subventionerad förskrivning.

   För patient från 16 år

   För patienter från 16 år är det upp till varje region att fastställa om och i vilken omfattning speciallivsmedel subventioneras. Speciallivsmedel kan i enlighet med politiskt beslut i Region Skåne förskrivas med subvention till patienter från 16 års ålder.
   Individuell bedömning av kostintag, ätproblem samt energi- och näringsbehov ligger tillsammans med medicinsk information till grund för vilken kostbehandling som ska ges.

   • När sjukdom eller behandling förutsätter användning av speciallivsmedel eller om patienten trots kostråd eller andra insatser inte kan, eller förväntas kunna täcka energi- och näringsbehovet kan speciallivsmedel förskrivas.
   • Förskrivning av speciallivsmedel ska inte ersätta kostråd.
   • Ekonomiska, praktiska, etiska eller humanitära orsaker motiverar inte subventionerad förskrivning. Måltidsstöd, matdistribution eller andra stödjande insatser ska vid behov rekommenderas och initieras.
   • Personer med diagnosticerad celiaki, dermatitis herpetiformis och allergi mot vete eller samtliga sädesslag har från 16-årsdagen till och med dagen före 20-årsdagen rätt till subventionerade speciallivsmedel till för diagnosen anpassade produkter i åldersanpassade mängder.

    Riktlinjer gällande mängd glutenfria produkter per uttag (pdf)

   • Personer med fenylketonuri (PKU) och andra medfödda metabola ämnesomsättningsrubbningar har från 16-årsdagen rätt till subventionerade speciallivsmedel till för diagnosen anpassade produkter.
   • Produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde kan förskrivas med subvention under förutsättning att riktlinjer i Skånelistan speciallivsmedel följs. För subventionerad förskrivning av vitamin- och mineraltillskott, se tillämpningsanvisning.

    Subvention av vitamin- och mineraltillskott i Region Skåne

   Nedanstående kriterier måste uppfyllas vid förskrivning med landstingssubvention:

   Mängd per uttag

   För patient upp till 16 år

   • Ett uttag kan täcka behovet av speciallivsmedel för maximalt 90 dagars beräknade behov. När behandling med speciallivsmedel påbörjas, när behandlingstiden förväntas bli kortare än 90 dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad ska mängd per uttag anpassas utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation.
   • Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans ska förskriven mängd per uttag räcka för 90 dagars beräknade behov. Patient/anhörig kan i samråd med förskrivare komma överens om mindre mängd per uttag.
   • Till patienter med celiaki, dermatitis herpetiformis och allergi mot vete eller samtliga sädesslag ansvarar förskrivaren för att anpassa antalet uttag fram till patientens 20-årsdag.

    Riktlinjer gällande mängd glutenfria produkter per uttag (pdf)

   För patient från och med 16 år

   • Ett uttag ska täcka behovet för en månad. När behandlingen inleds kan mängd för kortare tid än en månad skrivas ut. Patient som önskar leverans för mer än en månads behov åt gången kan antingen säga till om detta vid kontakt med kundtjänst eller i samband med uttag via 1177.
   • Vid långvarigt/kroniskt behov, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans kan förskrivningen gälla för maximalt 12 uttag, det vill säga 1 års behov.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Egenavgiften per uttag styrs av ålder, om personen är asylsökande och från 16 års ålder av hur mycket och vilken typ av produkter som förskrivs. Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Samtliga egenavgifter beräknas per automatik i Sesam LMN när förskrivning görs.

   • Patient upp till 16 år, även papperslös patient upp till 16 år:
    120 kr per uttag för beräknat behov av högst 90 dagars förbrukning.
    Regleras i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m, § 20
   • Asylsökande patient upp till 16 år:
    50 kr per uttag för beräknat behov av högst 90 dagars förbrukning.
    Regleras av Migrationsverket
   • Patient från 16 år, även asylsökande och papperslös från 16 år betalar som högst 1 375 kronor per månadsförbrukning, för detaljer kring patientavgifter se tillämpningsanvisningar för speciallivsmedel.

   Dokumentation

   I enlighet med riktlinjer för dokumentation i Region Skåne ska förskrivaren utöver att hänvisa till Sesam LMN sammanfatta förskrivningen (typ av produkter, mängd per uttag samt antal uttag) i journalen. Riktlinjer fastställda av Förvaltningsgrupp dokumentation ska följas.

   Uppföljning

   Följsamhet till ordination, resultat av behandling, bedömning av medicinska och nutritionella förutsättningar samt eventuellt kommunalt bistånd ska följas upp regelbundet. Uppföljningen ska individanpassas och dokumenteras. Vid stabil status ska uppföljning ske minst årligen.

  • Generella riktlinjer - livsmedel för speciella medicinska näringsändamål

   Enteral nutrition vid utlandsvistelse

   Patienter som har enteral nutrition i flytande form och som planerar utlandsvistelse under minst 2 veckor kan, under förutsättning att det inte finns några medicinska hinder, ges möjlighet att få näringspreparat i pulverform förskrivet.

   Tillämpningsanvisning för "enteral nutrition i pulverform vid utlandsvistelse" (pdf)

  • Generella riktlinjer - livsmedel för speciella medicinska näringsändamål

   I specialprodukter ingår:

   • vätskeersättning
   • laktosintolerans enzymer
   • grenade aminosyror
   • vitamin- och mineraltillskott
   • antisekretorisk faktor

   Tillämpningsanvisning subventionerad förskrivning av vitamin- och mineraltillskott:
   Subvention av vitamin- och mineraltillskott i Region Skåne

Kontakt

För frågor och synpunkter angående anvisningar kontakta Hjälpmedelsguiden. 

E-post: Hjalpmedel@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.