LOL - läkare

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning - LOL. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651)om läkarvårdsersättning,  LOL. 

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av den region läkare verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Utredningen om nationella taxan avskrivs

Departementspromemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd läggs till handlingarna (regeringen.se)

Riktlinjer och rutiner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.