LOL - läkare

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning - LOL. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651)om läkarvårdsersättning,  LOL. 

Verksamheten finansieras av den region läkare verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Utredningen om nationella taxan

Socialdepartementet har skickat utredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd" på remiss, med svarsdatum senast den 10 november 2023. Promemorian - Ds 2023:23 finns på regeringens webbplats.

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (regeringen.se)

Riktlinjer och rutiner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.