Beredskap

Här hittar du Region Skånes epidemiberedskapsplan och information om Internationella hälsoreglementet (IHR).

Epidemiberedskapsplan

Region Skåne har tagit fram en epidemiberedskapsplan, inklusive beredskap vid pandemisk influensa. Beredskapsplanens åtgärder blir aktuella när det finns misstanke om eller står klart att det föreligger ett utbrott av smittsam sjukdom.

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne (pdf)

Internationella hälsoreglementet

Det internationella hälsoreglementet är ett legalt bindande ramverk för medlemsländerna i Världshälsoorganisationen (WHO). Syftet är att förebygga, förhindra och hantera gränsöverskridande hälsohot med minsta möjliga påverkan på internationell handel och trafik. IHR har i svensk lagstiftning implementerats genom Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

IHR bygger på ett nationellt och internationellt samarbete för att så tidigt som möjligt upptäcka och begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar och ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, både inom Sverige och över gränserna till andra länder. I Sverige finns det åtta karantänshamnar och fem karantänsflygplatser. I Skåne är Helsingborg och Malmö hamn karantänshamnar och Malmö Airport är karantänsflygplats utsedda.

IHR omfattar samtliga allvarliga hälsohot, såväl kemiska, biologiska som radionukleära hot (CBRN) samt hälsohot med miljö- eller okänt ursprung, oavsett om dessa sprids avsiktligt eller oavsiktligt.                      

Smittskyddsläkarens ansvar

Smittskyddsläkarens ansvar gäller hälsohot i form av smittsamma sjukdomar och ska samordna smittskyddskontrollen vid karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Smittskyddsläkaren har utarbetat beredskapsplaner för respektive karantänshamn och karantänsflygplatsen och samverkar med andra aktörer som kan bli involverade vid en IHR-händelse vid smittsamma sjukdomar.

Misstänkta eller konstaterade fall av följande sjukdomar ska alltid rapporteras till Folkhälsomyndigheten:

Även andra sjukdomar som kan misstänkas utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa ska rapporteras om de uppfyller någon av följande frågeställningar:

  • Är inverkan på människors hälsa allvarlig?
  • Är händelsen ovanlig eller oväntad?
  • Finns det en betydande risk för internationell spridning?
  • Finns det en betydande risk/behov för restriktioner inom internationellt resande och handel?

Läs mer om IHR på Folkhälsomyndigheten:

Internationella hälsoreglementet (IHR) (folkhalsomyndigheten.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.