Högkostnadsskydd och frikort

Region Skånes högkostnadsskydd för besök/vårdkontakter i öppenvård under en 12-månadersperiod är 1 150 kronor

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 150 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.

I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för:

 • uteblivna besök
 • besök/vårdkontakt utan samband med sjukdom eller skada
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • intyg
 • avgifter för den slutna vården
 • fakturerings- och påminnelseavgift
 • avgifter för journalkopior

Besök/vårdkontakter i andra regionereller hos privata vårdgivare med vårdavtal skrivs bara in om de kan verifieras som betalda (till exempel med stämpel i ett annan regions högkostnadskort).

Digital vårdkontakt hos till exempel Kry och Min doktor kan stämplas in om vårdgivaren har avtal med någon region.

Högkostnadsskydd vid vård i annat EU/EES-land

Om en patient får vård i annat EU/EES-land och söker ersättning för kostnaderna hos Försäkringskassan, kan de avdrag som Försäkringskassan gör för patientavgifter i öppenvård föras in på högkostnadskortet. Patienten ska kunna visa upp ett beslut från Försäkringskassan där det tydligt framgår att patientavgifterna inte ingår i ersättningen.

Patient som fått för stort avdrag för patientavgift i Försäkringskassans beslut, kan kontakta GSF Patientservice som kan återbetala patientavgift som överstiger nivån i högkostnadsskyddet. Telefon 0771-11 14 44

Frikort

Frikortet berättigar till kostnadsfria besök/vårdkontakter i öppenvård från och med datumet för den sista patientavgiften som skrevs in i högkostnadskortet. Frikortet gäller till och med dagen före det första datumet som skrevs in i högkostnadskortet nästkommande år.

Exempel: Om datum för den första patientavgiften som skrevs in i högkostnadskortet är den 13 oktober 2017 gäller frikortet till och med den 12 oktober 2018.

Frikort kan utfärdas av personal i hälso- och sjukvård i offentlig regi i alla regioner samt av privata vårdgivare med regionavtal. Frikortet gäller i öppenvården i hela Sverige för:

 • besök/vårdkontakter/behandling på grund av sjukdom
 • besök/vårdkontakt för förlängning av läkarintyg på grund av sjukdom
 • dagsjukvård
 • patientavgift för utfärdande av recept

Har patient betalat mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom aktuell giltighetstid kan återbetalning göras.

Enligt beslut i Södra Sjukvårdsregionen 2018-05-21 ansvarar patientens hemregion för återbetalning av patientavgift.

Patienter som är folkbokförda i Halland, Blekinge eller Kronoberg och betalat för mycket i patientavgift vid besök i öppenvård i Region Skåne vänder sig till sin hemregion för återbetalning. Patienter folkbokförda i Skåne vänder sig till Patientservice i Region Skåne.  

Förlorat högkostnadskort och frikort

Vid förlorat högkostnadskort eller frikort, ska patienten vända sig till sin ordinarie mottagning.

Tandvård som ingår i högkostnadsskydd/frikort

Viss vuxentandvård ingår i samma avgiftssystem som övrig hälso- och sjukvård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter