Högkostnadsskydd och frikort

Region Skånes högkostnadsskydd för besök/vårdkontakter i öppenvård under en 12-månadersperiod är 1400 kronor.

Högkostnadsskydd

Region Skånes högkostnadsskydd för besök/vårdkontakter i öppenvård under en 12-månadersperiod är 1400 kronor. 

I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för:

 • uteblivna besök
 • besök/vårdkontakt utan samband med sjukdom eller skada
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • intyg
 • avgifter för den slutna vården
 • fakturerings- och påminnelseavgift
 • avgifter för journalkopior. 

E-tjänst för digitalt frikort

Invånare kan se sin högkostnadsöversikt i inloggat läge på 1177.se. Där ser invånaren bland annat vilka besök hen gjort under den senaste tolvmånadersperioden, hur mycket som är inbetalt för perioden och hur mycket som återstår till frikortsnivån. När beloppet för frikort är uppnått ser invånaren också information om frikortsnummer och kortets giltighetstid. 

Invånaren behöver göra följande för att se information om högkostnadsskydd och frikort: 

 1. Logga in på 1177.se.
 2. Klicka på "Alla övriga tjänster" under rubriken "Övriga tjänster".
 3. Klicka på "Högkostnadsskydd för öppenvård" under rubriken "Högkostnadsskydd".

Invånare kan själva skriva ut sitt frikort från 1177.se, där det finns en länk för utskrift till pdf. För de invånare som inte har möjlighet att logga in på 1177.se går det bra att skriva ut högkostnadsöversikten eller en kopia av det digitala frikortet från Pasis.  

Externa vårdgivare som arbetar i system som inte är kopplade till eFrikort i Pasis eller WebPriva stämplar i fysiska högkostnadskort och skapar fysiska frikort, precis som tidigare. Det är viktigt att vårdgivare som inte är anslutna utfärdar fysiska högkostnadskort och frikort så att invånare kan visa upp dessa vid andra besök inom vården. Dessa uppgifter kan registreras manuellt i Pasis eller WebPriva hos vårdgivare som är anslutna till dessa system. 

Besök/vårdkontakter i andra regioner eller hos extern vårdgivare med vårdavtal, som inte är anslutna till eFrikort i Pasis eller WebPriva, skrivs in manuellt om de kan verifieras som betalda genom uppvisande av kvitto eller fysiskt högkostnadskort. Detta gäller även frikort utfärdat av annan region eller extern vårdgivare med regionavtal. 

Fysiska frikort och högkostnadskort ska inte längre delas ut av den offentliga vården samt av de externa vårdgivare som registrerar i Pasis eller WebPriva.

Frikort

Frikortet berättigar till kostnadsfria besök/vårdkontakter i öppenvård från och med datumet för den sista patientavgiften som skrevs in i högkostnadskortet.

Perioden på 12 månader beräknas från första besöket som skrevs in i högkostnadskortet, oavsett när det inträffade.

Ett exempel: Första vårdbesök görs 25 april 2024. Efter ett antal besök har patienten betalat totalt 1 400 kronor i patientavgifter den 10 oktober 2024. Då får patienten ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april 2025.

Frikort kan utfärdas av personal i hälso- och sjukvård i offentlig regi i alla regioner samt av privata vårdgivare med regionavtal. Frikortet gäller i öppenvården i hela Sverige för:

 • besök/vårdkontakter/behandling på grund av sjukdom
 • besök/vårdkontakt för förlängning av läkarintyg på grund av sjukdom
 • dagsjukvård
 • patientavgift för utfärdande av recept

Har patient betalat mer än 1 400 kronor i patientavgifter inom aktuell giltighetstid kan återbetalning göras.

Enligt beslut i Södra Sjukvårdsregionen ansvarar patientens hemregion för återbetalning av patientavgift.

Patienter folkbokförda i Halland, Blekinge eller Kronoberg som har betalat för mycket i patientavgift vid besök i öppenvård i Region Skåne vänder sig till sin hemregion för återbetalning. Hänvisa patienter som är folkbokförda i Skåne till Gemensam Servicefunktion. De kan nå dem via kontaktformuläret på skane.se eller via telefonnummer 0771-11 14 44. 

Kontakt för frågor kring avgifter och regler (skane.se)

Förlorat högkostnadskort och frikort

Vid förlorat fysiskt högkostnadskort eller frikort, ska patienten vända sig till sin ordinarie mottagning.

Tandvård som ingår i högkostnadsskydd/frikort

Viss vuxentandvård ingår i samma avgiftssystem som övrig hälso- och sjukvård.

Läs mer om regionens tandvårdsstöd för vuxentandvård

Högkostnadsskydd vid vård i annat EU/EES-land

Om en patient får vård i annat EU/EES-land och söker ersättning för kostnaderna hos Försäkringskassan, kan de avdrag som Försäkringskassan gör för patientavgifter i öppenvård, registreras manuellt i Pasis eller WebPriva. Patienten ska kunna visa upp ett beslut från Försäkringskassan där det tydligt framgår att patientavgifterna inte ingår i ersättningen. 

Hänvisa patienter som har fått för stort avdrag för patientavgift i Försäkringskassans beslut till Gemensam Servicefunktion. De kan nå dem via kontaktformuläret på skane.se eller via telefonnummer 0771-11 14 44.

Kontakt för frågor kring avgifter och regler (skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.