Högkostnadsskydd och frikort

Region Skånes högkostnadsskydd för besök/vårdkontakter i öppenvård under en 12-månadersperiod är 1300 kronor.

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 300 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.

Obs! I Region Skånes saknas än så länge möjlighet för patienten att kunna se sitt högkostnadskort och frikort digitalt. Vårdgivaren är skyldig att lämna ut högkostnadskort eller frikort på begäran av patienten.

I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för:

 • uteblivna besök
 • besök/vårdkontakt utan samband med sjukdom eller skada
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • intyg
 • avgifter för den slutna vården
 • fakturerings- och påminnelseavgift
 • avgifter för journalkopior

Besök/vårdkontakter i andra regioner eller hos privata vårdgivare med vårdavtal skrivs bara in om de kan verifieras som betalda (till exempel med stämpel i en annan regions högkostnadskort).

Digital vårdkontakt hos till exempel Kry och Min doktor kan stämplas in om vårdgivaren har avtal med någon region.

Frikort

Frikortet berättigar till kostnadsfria besök/vårdkontakter i öppenvård från och med datumet för den sista patientavgiften som skrevs in i högkostnadskortet.

Perioden på 12 månader beräknas från första besöket som skrevs in i högkostnadskortet, oavsett när det inträffade.

Ett exempel: Första vårdbesök görs 25 april 2023. Efter ett antal besök har patienten betalat totalt 1 300 kronor i patientavgifter den 10 oktober 2023. Då får patienten ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april 2024.

Frikort kan utfärdas av personal i hälso- och sjukvård i offentlig regi i alla regioner samt av privata vårdgivare med regionavtal. Frikortet gäller i öppenvården i hela Sverige för:

 • besök/vårdkontakter/behandling på grund av sjukdom
 • besök/vårdkontakt för förlängning av läkarintyg på grund av sjukdom
 • dagsjukvård
 • patientavgift för utfärdande av recept

Har patient betalat mer än 1 300 kronor i patientavgifter inom aktuell giltighetstid kan återbetalning göras.

Enligt beslut i Södra Sjukvårdsregionen ansvarar patientens hemregion för återbetalning av patientavgift.

Patienter folkbokförda i Halland, Blekinge eller Kronoberg som har betalat för mycket i patientavgift vid besök i öppenvård i Region Skåne vänder sig till sin hemregion för återbetalning. Patienter folkbokförda i Skåne vänder sig till Vårdfakturering i Region Skåne.  

Förlorat högkostnadskort och frikort

Vid förlorat högkostnadskort eller frikort, ska patienten vända sig till sin ordinarie mottagning.

Tandvård som ingår i högkostnadsskydd/frikort

Viss vuxentandvård ingår i samma avgiftssystem som övrig hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskydd vid vård i annat EU/EES-land

Om en patient får vård i annat EU/EES-land och söker ersättning för kostnaderna hos Försäkringskassan, kan de avdrag som Försäkringskassan gör för patientavgifter i öppenvård, föras in på högkostnadskortet. Patienten ska kunna visa upp ett beslut från Försäkringskassan där det tydligt framgår att patientavgifterna inte ingår i ersättningen.

Patient som fått för stort avdrag för patientavgift i Försäkringskassans beslut, kan kontakta Vårdfakturering som kan återbetala patientavgift som överstiger nivån i högkostnadsskyddet. Hänvisa dem till telefonnummer 0771-11 14 44.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.