Högkostnadsskydd och frikort

Region Skånes högkostnadsskydd för besök/vårdkontakter i öppenvård under en 12-månadersperiod är 1 150 kronor

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 150 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.

I Region Skånes saknas än så länge möjlighet för patienten att kunna se sitt högkostnadskort och frikort digitalt. Vårdgivaren är skyldig att lämna ut högkostnadskort eller frikort på begäran av patienten.

I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för:

 • uteblivna besök
 • besök/vårdkontakt utan samband med sjukdom eller skada
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • intyg
 • avgifter för den slutna vården
 • fakturerings- och påminnelseavgift
 • avgifter för journalkopior

Besök/vårdkontakter i andra regioner eller hos privata vårdgivare med vårdavtal skrivs bara in om de kan verifieras som betalda (till exempel med stämpel i en annan regions högkostnadskort).

Digital vårdkontakt hos till exempel Kry och Min doktor kan stämplas in om vårdgivaren har avtal med någon region.

Frikort

Frikortet berättigar till kostnadsfria besök/vårdkontakter i öppenvård från och med datumet för den sista patientavgiften som skrevs in i högkostnadskortet. Frikortet gäller till och med dagen före det första datumet som skrevs in i högkostnadskortet nästkommande år.

Exempel: Om datum för den första patientavgiften som skrevs in i högkostnadskortet är den 13 oktober 2017 gäller frikortet till och med den 12 oktober 2018.

Frikort kan utfärdas av personal i hälso- och sjukvård i offentlig regi i alla regioner samt av privata vårdgivare med regionavtal. Frikortet gäller i öppenvården i hela Sverige för:

 • besök/vårdkontakter/behandling på grund av sjukdom
 • besök/vårdkontakt för förlängning av läkarintyg på grund av sjukdom
 • dagsjukvård
 • patientavgift för utfärdande av recept

Har patient betalat mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom aktuell giltighetstid kan återbetalning göras.

Enligt beslut i Södra Sjukvårdsregionen 2018-05-21 ansvarar patientens hemregion för återbetalning av patientavgift.

Patienter som är folkbokförda i Halland, Blekinge eller Kronoberg och betalat för mycket i patientavgift vid besök i öppenvård i Region Skåne vänder sig till sin hemregion för återbetalning. Patienter folkbokförda i Skåne vänder sig till Patientservice i Region Skåne.  

Förlorat högkostnadskort och frikort

Vid förlorat högkostnadskort eller frikort, ska patienten vända sig till sin ordinarie mottagning.

Tandvård som ingår i högkostnadsskydd/frikort

Viss vuxentandvård ingår i samma avgiftssystem som övrig hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskydd vid vård i annat EU/EES-land

Om en patient får vård i annat EU/EES-land och söker ersättning för kostnaderna hos Försäkringskassan, kan de avdrag som Försäkringskassan gör för patientavgifter i öppenvård föras in på högkostnadskortet. Patienten ska kunna visa upp ett beslut från Försäkringskassan där det tydligt framgår att patientavgifterna inte ingår i ersättningen.

Patient som fått för stort avdrag för patientavgift i Försäkringskassans beslut, kan kontakta GSF Patientservice som kan återbetala patientavgift som överstiger nivån i högkostnadsskyddet. Telefon 0771-11 14 44

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.