Specialiseringstjänstgöring (ST)

Här finns information om ST-utbildningen för dig som gör din specialiseringstjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för ST-läkare. Regional information listas på denna sidan medan du hittar lokal information under respektive förvaltning.

Regionala riktlinjer

Kvalitetsgranskning och utvärdering

 • Att utvärdera kvaliteten hos den utbildning som erbjuds ST-läkaren är mycket viktigt. Utvärdering av utbildningen kan göras på tre sätt:

  Feedback efter varje tjänstgöringsavsnitt. Den lämnas på särskilda blanketter. Dessa finns i Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning. 

  Lokal utvärdering

  Eventuell lokal utvärderingsinformation hittar du under respektive rubrik för specialiteterna/verksamheterna. 

 • Intern granskning kan göras med metoderna: STINS eller enligt ST-barometern.

  Extra interngranskning

  Vid brister gällande föreskrifter som visas vid den externa granskningen ska åtgärder tas direkt. Detta ska följas upp av en extra intern kvalitetsgranskning under ledning av förvaltningens övergripande studierektor samt med skriftlig rapportering inom sex månader till egna förvaltningens AT/ST-organisation.

  • Intern granskning enligt STINS (ST-INSpektion)

   Det går bra att använda ”STINS” för internt bruk på den utbildande enheten inom förvaltningen för att genomföra en intern granskning vid ett tillfälle mellan de externa granskningarna. Många utbildande enheter i Region Skåne och andra landsting har använt STINS framgångsrikt under ett flertal år. Det är ett verktyg som fritt kan användas av alla!

   Tillvägagångssätt

   Excelfilen STINS (ST-INSpektion) är version 4 av STINS. Den har utvecklats och validerats mot jämförbara SPUR-inspektioner och därmed blivit strängare.

   Ambitionen är att kunna erbjuda en webbaserad enkät. Enkätfrågorna finns samlade i en egen flik som lämpligen skrivs ut i fyra upplagor. Därefter skall alla, var för sig, besvara enkäten. Vi rekommenderar att så många som möjligt deltar. När alla svar fyllts i kan resultatet ses i en separat flik. 

   För att underlätta och likrikta egeninspektionerna har en enkät utformats utifrån SPUR:s checklista. Enkätsvaren bearbetas enligt en algoritm som resulterar i en bedömning, som efterliknar den från en SPUR inspektion.

   Den är också till hjälp för att identifiera vilka styrkor och förbättringsbehov enheten har. Därefter vidtar det viktiga arbetet att gemensamt finna sätt att förbättra de brister enkäten hjälpt er identifiera. Övergripande studierektorer och studierektorer uppmuntras att följa upp STINS (ST-INSpektion) inom respektive förvaltning i en dialog med de utbildande enheterna (t ex med en utbildningsdag).

 • Här finns information och relevanta dokument om den externa kvalitetsgranskningen av ST-utbildningen för SUS, Skånes sjukhus nordost och Skånes sjukhus nordväst. 

  Regelbunden kvalitetsgranskning

  Enligt Region Skånes riktlinjer för ST 2015 skall en kvalitetsgranskning med en extern granskning göras regelbundet, minst en gång vart femte år, allt enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 

  Verksamheter som bedriver ST-utbildning och inte genomför extern granskning minst vart femte år kommer inte att tilldelas ST-tjänster med regional finansiering. Detsamma gäller om påvisade brister vid extern granskning inte åtgärdas.

  Den övergripande studierektorn vid varje förvaltning ska bevaka att alla utbildande enheter genomför extern granskning minst vart femte år och har en skyldighet att årligen rapportera antalet genomförda externa granskningar till ATBTST rådet.

  Extern SPUR-granskning

  SPUR innebär att oberoende externa läkare inom den specialitet som ska granskas genomför granskningen enligt SPUR-modellen:

  1. Respektive studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare svarar individuellt och anonymt på en webbenkät.
  2. Resultaten från enkäterna analyseras av de valda inspektörerna och är en grund för granskningen tillsammans med det material av styrdokument (se information från Lipus) som studierektorn förser Lipus och inspektörerna med före inspektionen.
  3. Inspektörerna besöker verksamheten under 2-3 dagar och genomför en fysisk rundvandring i relevanta lokaler samt håller intervjuer.
  4. Inspektören intervjuar studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare under besöket.
  5. Efter granskningen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet och avslutas slutligen i en rapport.

  Presentation av resultatet

  Resultatet presenteras i en rapport som inspektörerna sammanställer och som skickas till verksamheten för synpunkter innan den slutgiltiga versionen publiceras på Lipus webbplats.

  • Här publicerar psykiatrin förvaltningsspecifik SPUR-information som till exempel den övergripande rapporten. 

   Tidigare kvalitetsgranskningar

   FV Sund (psykiatrin tillhörde FV Sund när inspektionen genomfördes)

  • Här publicerar Skånes sjukhus nordost förvaltningsspecifik SPUR-information som till exempel den övergripande rapporten. 

  • Här publicerar Skånes sjukhus nordväst förvaltningsspecifik SPUR-information som till exempel den övergripande rapporten.

   Tidigare kvalitetsgranskningar

   FV Sund

   Hälsostaden Ängelholm

  • Här publicerar Skånes universitetssjukvård förvaltningsspecifik SPUR-information som till exempel den övergripande rapporten.

   Tidigare kvalitetsgranskningar

   Bakgrund

   Under 2018 genomfördes en förvaltningsövergripande SPUR-granskning. Enligt Socialstyrelsen och Region Skånes riktlinjer bör varje verksamhet med ST-utbildning genomföra en extern granskning av kvalitén på utbildningen vart femte år. Syftet är att hitta möjligheter till förbättringar och att utveckla utbildningen. Inom Region Skåne är det Lipus AB som genomför granskningen enligt SPUR-modellen.

   Frågor kan ställas till Jonas Ahl (övergripande studierektor SUS): Jonas.Ahl@skane.se

   Länk till Lipus: (Lipus.se)
   Mer om SPUR-granskningar här: (Lipus.se/extern-granskning/)
   Här kan du se SPUR-rapporter som hittills har genomförts, både på SUS och i landet i övrigt: (Lipus.se/sok-spur-rapporter/).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.