Specialiseringstjänstgöring (ST)

Här finns information om ST-utbildningen för dig som gör din specialiseringstjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för ST-läkare. Regional information listas på denna sidan medan du hittar lokal information under respektive förvaltning.

Regionala riktlinjer

 • Här får du som är under specialistutbildning praktiska tips som kan underlätta din utbildning.

  Om ST-utbildning i Region Skåne

  Alla olika specialiteter finns representerade i Region Skåne. Med bredden och med närheten mellan sjukhusen erbjuds goda möjligheter till utbyte mellan olika utbildande enheter.

  Det finns riktlinjer för regionens ST-utbildning, formulerad på basis av Socialstyrelsens nya direktiv för läkarnas specialiseringsutbildning. De olika förvaltningarna samarbetar för att ge dig möjlighet till en fullgod ST-utbildning.

  För att ständigt kunna förnya och utveckla ST-verksamheten finns ett nätverk med övergripande studierektorer från alla förvaltningar. Samtliga arbetar med övergripande ATST-frågor inom regionen och med fokus på undervisning och utbildning.

  Det ges regionövergripande utbildningar som ett komplement till det grundutbud som finns inom varje förvaltning.

  I början av ST – viktiga punkter

  Att du får en handledare

  För att din tjänstgöring ska räknas in i specialistutbildningen så måste handledaren vara handledarutbildad. Ni bör börja med att komma överens om hur handledningen ska fungera och hur ofta ni ska träffas. I Region Skånes riktlinjer för ST-handledaruppdraget finns många bra tips för hur ni kan gå till väga.

  Att du sätter dig in i målbeskrivningen och specialistföreningens rekommendationer

  Du måste också kunna Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning. Du kan fråga din handledare och studierektor om råd, men du bär i praktiken själv huvudansvaret för att kunna hela regelverket i detalj. 

  Att du skriver ett utbildningsprogram

  Med hjälp av regelverket för ST ska du med stöd av din handledare skriva ett utbildningsprogram. Detta ska tala om vad som ska ingå i din ST, och det är viktigt att se till att alla kompletterande tjänstgöringar ("randningar"), delmål och kurser kommer med redan från början. 

  Alla ST-läkare ska ha ett färdigt utbildningsprogram senast sju månader efter anställning.

  Att du får ett ST-kontrakt

  ST-kontraktet är inte juridiskt bindande men är värdefullt för att sammanfatta vad du och vårdenheten har kommit överens om rörande din utbildning.

  Tips

  Kom ihåg lista (pdf)

   

  Mitt i ST

  Utbildningsprogrammet bör revideras regelbundet, cirka en gång per år under hela ST. Efter cirka två år av utbildningen är det lämpligt med en större avstämning tillsammans med din handledare för att se över vad du har hunnit göra.

  Det kan vara svårt att komma med på vissa SK-kurser i början av ST, och du bör se över ditt kursbehov för att inte missa att söka viktiga kurser.

  Allmänmedicin har ett mycket ambitiöst program för Mitt-i-ST, som rekommenderas att läsa för att få inspiration till din egen ST.

  Mitt-i-ST (sfam.se)

  I slutet av ST - att ansöka om specialistkompetens

  Under följande rubrik hittar du intyg och blanketter för att ansöka om specialistkompetensbevis.

  Inför ansökan om specialistkompetens

 • Lunds universitet och Region Skåne har ett avtal om ersättning från staten till hälso- och sjukvården. Ersättningen ska täcka merkostnader för grundutbildning och forskning med så kallat "ALF-medel" (avtal om Läkarutbildning och Forskning).

  ALF-medlen annonseras i april-maj varje år till ST-läkare respektive yngre forskare. Detta för att täcka forskningstid upp till 50 % tjänstgöring per år under en treårsperiod.  Forskningen utförs inom ramen för ordinarie ST-tjänst, som därmed förlängs. Tilldelning av ALF-medel innebär inte någon forskningstjänst eller "forskar-ST". 

  Typ av anslag

  Det finns två typer av anslag att söka; ST-forskningsutrymmen och forskningsutrymmen för yngre kliniska forskare.

  ST-forskningsutrymmen

  Behöriga att söka är läkare som genomgår eller skall genomgå ST-utbildning, och som har påbörjat eller skall påbörja forskningsstudier. Målsättningen är att innehavaren dels skall genomgå forskarutbildning som avslutas med disputation, dels uppnå specialistkompetens.

  Forskningsutrymmen för yngre kliniska forskare

  Dessa är avsedda för yngre forskare som är anställda som AT-eller ST-läkare eller har vikariat, antingen i Region Skåne eller vid verksamheter med hälsoavtal. För behörighet krävs vetenskaplig meritering i form av planerad eller nyligen genomförd disputation eller nyligen uppnådd docentkompetens. Mer information finns i länken om ALF-medel.

  Forskning utan ALF-medel

  Det finns flera unga läkare som bedriver forskning utan ALF-medel. Deras antal är inte känt. Det är vanligt att deras forskning finansieras av att handledaren har projektmedel.

  Lön under ST och forskning

  ST-läkare som forskar parallellt med sin kliniska utbildning förlänger tiden fram till specialistkompetens och riskerar att förlora i löneutveckling jämfört med ST-läkare som enbart är kliniskt verksamma. De har därför rätt till särskild lönejustering efter 5 års ST trots att de inte har uppnått specialistkompetens.

  Riktlinjer lönesättning ST-läkare (pdf)

 • Att bedöma ST-läkarnas kompetensutveckling är en av de viktigaste uppgifterna, såväl för huvudhandledaren som för de specialister som ST-läkaren arbetar tillsammans med. 

  Enligt Socialstyrelsen bör bedömningen av ST-läkare:

  • göras fortlöpande
  • omfatta alla aspekter av specialistutbildningen och alla delmål
  • göras med på förhand kända och överenskomna metoder
  • som huvudregel göras internt inom verksamheten.

  I Region Skåne har vi som mål att varje ST-läkare skall få bli bedömd sex gånger per år. De mer omfattande bedömningarna, 360 gradersbedömning och specialistkollegium, rekommenderas något år in på ST och mot slutet av ST. 

  Bedömningsinstrument

  I Region Skåne använder vi olika bedömningsinstrument. Flera av dem är internationellt erkända och validerade. För några av dem länkar vi numera direkt till de digitaliserade bedömningsformulären som finns på webbplatsen Klinisk handledning av läkare under utbildning.

  Formulär för bedömning och återkoppling (kliniskhandledning.se)

  Det pågår för närvarande ett arbete tillsammans med MedCUL vid Lunds Universitet. Målet är att samtliga bedömningsinstrument ska finnas digitaliserade med de senaste uppdateringarna på kliniskhandledning.se framöver.

  När det finns en länk till de digitala versionerna finns förklaringar och hjälp för tolkning. När de är ifyllda kan de skickas direkt till mottagaren via e-post.

  Mer information

  Om du har frågor eller vill veta mer, är du välkommen att skicka ett
  e-postmeddelande till Jonas.Ahl@skane.se, Pernilla.SahlstrandJohnson@skane.se, eller Sara.Hallden@skane.se övergripande ST-studierektorer vid SUS.

  Bedömningsinstrument

 • Under ST är det ett ansenligt antal kurser som ska genomföras. Ett flertal delmål i ST är kopplade till kurskrav och olika många beroende på specialitet. Vissa av delmålen är specialitetsövergripande.

  Det finns ett stort antal arenor där ST-läkaren kan gå en kurs, allt från internationella och nationella kongresser till regionövergripande och förvaltningsövergripande arrangemang. Även lokalt, på den utbildande enheten, kan kursverksamhet förekomma liksom på nätet (så kallat ”webbinarium).

  På nationell nivå finns statligt finansierade kurser (så kallade ”SK-kurser”) som Socialstyrelsen ansvarar för. Många specialistföreningar erbjuder betalkurser, liksom andra föreningar och förbund samt även privata företag. Många kurser genomgår en extern kvalitetsgranskning, ofta utförd av LIPUS.

  Regionövergripande finns olika kurser, till exempel i ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete och försäkringsmedicin. Det finns också kongresser med kursmoment för ST, till exempel på Framtidens Specialistläkare och Stora Likarättsdagarna.

  Utbildningskalender för ST-läkare

  De regionala utbildningarna annonseras i Utbildningskalendern för ST-läkare. 

  Utbildningskalender för ST-läkare

 • Läkarbemannings- och ST-undersökning görs årligen, 31 mars, för att få en bild av läkarkårens utveckling och sammansättning inom Region Skåne.  Resultatet utgör också underlag för uppgifterna till det Nationella Planeringsstödet (NPS).

  Planen utgör ett stöd i personalplaneringen och ger ett underlag för bedömning av behovet av att starta nya specialistutbildningstjänster (ST) inom olika specialiteter. Planen kan också användas som ett underlag i planering av verksamheternas utveckling över tiden.

  Underlaget som ligger till grund för planen görs genom enkäter till Sjukhus, Primärvård och privata vårdgivare och samlas in via varje verksamhet. Materialet kvalitetssäkras sedan på förvaltningsnivå. Det bygger på så sätt på verksamhetschefernas aktuella kunskaper om utbildningsinriktningar och tidpunkter för när utbildningstjänstgöringarna är avklarade, pensionsavgångar etc.  

  • Enkäten genomfördes per 2023-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)format i vilken en pivottabell för MS Excel är skapad.

   Antalet specialistläkare som redovisats är 3 428, en ökning från föregående år med 83. Inom förvaltningsdriven verksamhet (Region Skånes egendrivna verksamhet) finns totalt 3 008, hos privata vårdgivare 420.

   Antalet pågående ST-läkare har ökat med 60 och är nu 1 676. Hos privata vårdgivare finns 170 ST-läkare (+ 24). Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (468), akutsjukvård (109), internmedicin (109), psykiatri (89), obstetrik & gynekologi (74), anestesi- och intensivvård (73), barn- och ungdomsmedicin (72) samt radiologi (69),
   År 2023 (från 1 april) beräknas 282 ST bli färdiga specialister, helåren 2024 beräknas de uppgå till 338 och 2025 till 313.

   Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2023 (från 1 april): 101, helår 2024: 114 och 2025: 98. Antalet pensionsavgångar ligger på ca 80 - 100 per år perioden 2026 – 2032.

   Totalt har 961 specialistläkare ej kunnat anställas per 2023-03-31. Flest uppges finnas inom allmänmedicin (392), akutsjukvård (70), radiologi (62), psykiatri (38), ögonsjukdomar (31), onkologi (26) samt barn- och ungdomsmedicin (25).

   Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2023, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

  • Enkäten genomfördes per 2022-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)format i vilken en pivottabell för MS Excel är skapad.

   • Antalet specialistläkare som redovisats är 3 345, en ökning från föregående år med 13. Inom förvaltningsdriven verksamhet (Region Skånes egendrivna verksamhet) finns totalt 2 977, hos privata vårdgivare 368.
   • Antalet pågående ST-läkare har minskat med 5 och är nu 1 616. Hos privata vårdgivare finns 146 ST-läkare (- 7). Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (457), akutsjukvård (116), internmedicin (97), psykiatri (91), radiologi (70), obstetrik & gynekologi (67), anestesi- och intensivvård (63) samt barn- och ungdomsmedicin (61).
   • År 2022 (från 1 april) beräknas 258 ST bli färdiga specialister, helåren 2023 beräknas de uppgå till 310 och 2024 till 350.
   • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2022 (från 1 april): 108, helår 2023: 118 och 2024: 92. Antalet pensionsavgångar ligger på cirka 70-80 per år perioden 2025–2031.
   • Totalt har 934 specialistläkare ej kunnat anställas per 2022-03-31 på grund av brist på specialister. Flest uppges finnas inom allmänmedicin (503), radiologi (43), psykiatri (42), onkologi (25) samt barn- och ungdomspsykiatri (19).

   Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2022, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

  • Enkäten genomfördes per 2021-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)format i vilken en pivottabell för MS Excel är skapad.

   • Antalet specialistläkare som redovisats är 3 332, en ökning från föregående år med 49. Inom förvaltningsdriven verksamhet (Region Skånes egendrivna verksamhet) finns totalt 2 979, ökningen jämfört med 2020 är 57.
   • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 34 och är nu 1 621. Hos privata vårdgivare finns 153 ST-läkare (+ 22). Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (463), akutsjukvård (118), psykiatri (92), internmedicin (84), anestesi- och intensivvård (66), barn- och ungdomsmedicin (63), obstetrik & gynekologi (63) samt radiologi (60).
   • År 2021 (från 1 april) beräknas 250 ST bli färdiga specialister, helåren 2022 beräknas de uppgå till 291 och 2023 till 339.
   • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2021 (från 1 april): 91, helår 2022: 106 och 2023: 120. Antalet pensioneringar ligger på ca 80 - 90 per år från 2024 – 2030.
   • Totalt har 560 specialistläkare ej kunnat anställas per 2021-03-31 på grund av brist på specialister, i jämförelse med 2020 års undersökning en minskning med 23.
   • Flest uppges finnas inom allmänmedicin (280), radiologi (37), psykiatri (29), anestesi- och intensivvård (20), ortopedi (20) samt barn- och ungdomspsykiatri (14).

   Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2021, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

  • Enkäten genomfördes per 2020-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)-format i vilket en pivottabell för MS Excel är skapad.

   • Antalet specialistläkare som redovisats är 3 283, en ökning från föregående år med 286. Ökningen kan i huvudsak förklaras med mindre bortfall i undersökningen än föregående år. Inom förvaltningsdriven verksamhet (Region Skånes egendrivna verksamhet) finns totalt 2 922, ökningen jämfört med 2019 är 231.
   • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 143 och är nu 1 587. Hos privata vårdgivare finns 131 ST-läkare (+ 20). Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (422), akutsjukvård (108), psykiatri (91), internmedicin (88), barn- och ungdomsmedicin (66), obstetrik & gynekologi (63), radiologi (63), samt anestesi- och intensivvård (60).
   • År 2020 (från 1 april) beräknas 232 ST bli färdiga specialister, helåren 2021 beräknas de uppgå till 292 och 2022 till 282.
   • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2020 (från 1 april): 102, helår 2021: 111 och 2022: 105 samt 2023: 103. Antalet pensioneringar ligger på ca 80 per år från 2024 – 2026.
   • Totalt har 583 specialistläkare inte kunnat anställas per 2020-03-31 på grund av brist på specialister, i jämförelse med 2019 års undersökning en ökning med 4. Flest uppges finnas inom allmänmedicin (308), radiologi (42), psykiatri (36), anestesi- och intensivvård (18), onkologi (17) samt obstetrik & gynekologi (15).

   Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2020, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

 • Region Skåne och Skåne Care har tagit fram en gemensam modell för utbildning av finansierade internationella läkare, SMTP, som motsvarar den svenska specialistutbildningen och som följer ST 2015 och ST 2021. Efter avklarad SMTP erbjuder Region Skåne även fellowship som är en fördjupning inom ett specifikt specialistområde under ett till tre år.

  Skåne Care ansvarar för den initiala rekryteringsprocessen, avtal med kund samt planering och logistik utanför den kliniska utbildningen. Region Skåne ansvarar för att välja läkarkandidater, kapacitetsplanering, genomförandet av den kliniska utbildningen samt utfärdar certifikat efter uppnått kraven för svensk specialistkompetens och/eller fellowship.  

  Samtliga internationella läkare som gör utbildning genom Skåne Care, uppnår först nivå C1 i svenska språket innan start på klinik. Att läkarna behärskar det svenska språket är en förutsättning för specialistutbildning i Region Skåne.

  Genom att ta emot finansierade internationella läkare för specialistutbildning ges utrymme att stärka ST-utbildningen regionalt vilket är till nytta för svenska ST-läkare och patienter. Utbildningen bidrar även till ökad internationalisering och ökad kunskap hos Region Skåne genom att möta läkare, utbildade från andra länder.

  När de internationella läkarna återvänder hem efter avslutad utbildning blir de goda ambassadörer för den skånska sjukvården.

  International Office

  International Office i Region Skåne, med kontor på Skånes Universitetssjukhus i Malmö stöttar utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal med insatser hela vägen fram till svensk legitimation, arbetar med språkutveckling samt skapar intresse för de globala hälso- och sjukvårdsperspektiven hos medarbetare inom Region Skåne. 

  International Office har även huvudansvaret för SMTP och dess läkare. Vid intresse att ta emot en internationell läkare genom Skåne Care, kontakta International Office eller Skåne Care.

  Skåne Care

  Skåne Care är ett helägt bolag av Region Skåne. Skåne Care erbjuder svensk sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella kunder. Erbjudandet omfattar planerad sjukvård till patienter, utbildning för vårdpersonal och konsulttjänster för att bygga leda och utveckla kliniker, sjukhus och sjukvård.

Kvalitetsgranskning och utvärdering

 • Att utvärdera kvaliteten hos den utbildning som erbjuds ST-läkaren är mycket viktigt. Utvärdering av utbildningen kan göras på tre sätt:

  Feedback efter varje tjänstgöringsavsnitt. Den lämnas på särskilda blanketter. Dessa finns i Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning. 

  Lokal utvärdering

  Eventuell lokal utvärderingsinformation hittar du under respektive rubrik för specialiteterna/verksamheterna. 

 • Intern granskning kan göras med metoderna: STINS eller enligt ST-barometern.

  Extra interngranskning

  Vid brister gällande föreskrifter som visas vid den externa granskningen ska åtgärder tas direkt. Detta ska följas upp av en extra intern kvalitetsgranskning under ledning av förvaltningens övergripande studierektor samt med skriftlig rapportering inom sex månader till egna förvaltningens AT/ST-organisation.

  • Intern granskning enligt STINS (ST-INSpektion)

   Det går bra att använda ”STINS” för internt bruk på den utbildande enheten inom förvaltningen för att genomföra en intern granskning vid ett tillfälle mellan de externa granskningarna. Många utbildande enheter i Region Skåne och andra landsting har använt STINS framgångsrikt under ett flertal år. Det är ett verktyg som fritt kan användas av alla!

   Tillvägagångssätt

   Excelfilen STINS (ST-INSpektion) är version 4 av STINS. Den har utvecklats och validerats mot jämförbara SPUR-inspektioner och därmed blivit strängare.

   Ambitionen är att kunna erbjuda en webbaserad enkät. Enkätfrågorna finns samlade i en egen flik som lämpligen skrivs ut i fyra upplagor. Därefter skall alla, var för sig, besvara enkäten. Vi rekommenderar att så många som möjligt deltar. När alla svar fyllts i kan resultatet ses i en separat flik. 

   För att underlätta och likrikta egeninspektionerna har en enkät utformats utifrån SPUR:s checklista. Enkätsvaren bearbetas enligt en algoritm som resulterar i en bedömning, som efterliknar den från en SPUR inspektion.

   Den är också till hjälp för att identifiera vilka styrkor och förbättringsbehov enheten har. Därefter vidtar det viktiga arbetet att gemensamt finna sätt att förbättra de brister enkäten hjälpt er identifiera. Övergripande studierektorer och studierektorer uppmuntras att följa upp STINS (ST-INSpektion) inom respektive förvaltning i en dialog med de utbildande enheterna (till exempel med en utbildningsdag).

 • Regelbunden kvalitetsgranskning

  Enligt Region Skånes riktlinjer för ST 2015 skall en kvalitetsgranskning med en extern granskning göras regelbundet, minst en gång vart femte år, allt enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 

  Verksamheter som bedriver ST-utbildning och inte genomför extern granskning minst vart femte år kommer inte att tilldelas ST-tjänster med regional finansiering. Detsamma gäller om påvisade brister vid extern granskning inte åtgärdas.

  Den övergripande studierektorn vid varje förvaltning ska bevaka att alla utbildande enheter genomför extern granskning minst vart femte år och har en skyldighet att årligen rapportera antalet genomförda externa granskningar till ATBTST rådet.

  Extern SPUR-granskning

  SPUR innebär att oberoende externa läkare inom den specialitet som ska granskas genomför granskningen enligt SPUR-modellen:

  1. Respektive studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare svarar individuellt och anonymt på en webbenkät.
  2. Resultaten från enkäterna analyseras av de valda inspektörerna och är en grund för granskningen tillsammans med det material av styrdokument (se information från Lipus) som studierektorn förser Lipus och inspektörerna med före inspektionen.
  3. Inspektörerna besöker verksamheten under 2-3 dagar och genomför en fysisk rundvandring i relevanta lokaler samt håller intervjuer.
  4. Inspektören intervjuar studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare under besöket.
  5. Efter granskningen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet och avslutas slutligen i en rapport.

  Presentation av resultatet

  Resultatet presenteras i en rapport som inspektörerna sammanställer och som skickas till verksamheten för synpunkter innan den slutgiltiga versionen publiceras på Lipus webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.