Strama Skåne

Strama Skåne är ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Här hittar du informationsmaterial, riktlinjer, utbildningar, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Skåne.

Uppdrag och riktlinjer

 • Vad är Strama?

  Strama arbetar med utbildning och information till både hälso- och sjukvårdspersonal som allmänheten. Stramas samverkan mot antibiotikaresistens sker på både nationell nivå och landstingsnivå. I varje landsting drivs arbetet av ett nätverk med experter från berörda verksamhetsområden, som till exempel allmänmedicin, infektion, vårdhygien och barnmedicin.

  Deltagarna arbetar mot både öppenvård som slutenvård. 

  Om uppdraget

  Stramas uppdrag är att verka för att bevara antibiotika som effektiva läkemedel mot bakteriella infektioner och att minska risken för resistensutveckling i Region Skåne genom att:

  • verka för ett genomförande av Stramas och Svenska Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården
  • utifrån underlag från Enheten för läkemedelsstyrning och klinisk mikrobiologi följa och analysera antibiotikaförbrukning och resistensläge i Region Skåne
  • sammanställa och förmedla kunskap om frågor som rör antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården och allmänheten
  • anordna utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal om rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens
  • medverka i framtagandet av riktlinjer för rationell antibiotikaanvändning i öppen- och slutenvård
  • ge stöd till systematisk utvärdering och kvalitetssäkring inom området antibiotikaanvändning
  • samverka med och delta i regionala och nationella råd och nätverk med koppling till antibiotikaanvändning och resistens

  Uppdrag, organisation och arbetsformer för Strama Skåne, februari 2015, (pdf)

 • 238 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne under augusti 2020 till juli 2021

  Sedan flera år har uthämtade antibiotikarecept till invånare i Skåne minskat stadigt. I samband med utbrottet av pandemin sågs en dramatisk minskning av antalet uthämtade antibiotikarecept och Skåne ligger liksom övriga regioner fortsatt under STRAMAS långsiktiga 250*-mål.

  Halvårsuppföljning till och med juni 2021.

  Sedan flera år har uthämtade antibiotikarecept till invånare i Skåne minskat stadigt. Under 2020 sågs en dramatisk minskning i samband med utbrottet av pandemin och Skåne ligger liksom övriga regioner nu under STRAMAS långsiktiga 250*-mål. Antalet uthämtade antibiotikarecept ligger betydligt lägre än innan pandemin, i samtliga regioner, men spridningen mellan regionerna har minskat. För två år sedan skiljde det nästan 100 recept/1000 invånare och 12 månader mellan regionen som låg högst mot den som låg lägst. Skåne fortsätter denna period att minska lite mer än riket. Det är oklart hur nivån på uthämtade antibiotikarecept kommer att påverkas då pandemin är över.

  *250-mål=Ett beslutat mål i Patientsäkerhetssatsningen 2011 där målet definierades som max 250 antibiotikarecept/1000 invånare och 12 månader på regionnivå.

  Antibiotika till skåningar till och med juni 2021 (pdf)

  Årsuppföljning 2020 jämfört med 2019

  Pandemin har haft stor påverkan, med kraftiga minskningar, på antalet uthämtade antibiotikarecept i alla regioner under året. I Skåne ses stora minskningar framförallt under april och maj. Trots att antal uthämtade antibiotikarecept tagit sig ner till 261 antibiotikarecept per 1 000 invånare ligger Skåne högst vid en jämförelse mellan regionerna. Minskningen är procentuellt störst hos barn och unga och det är framförallt antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner som minskar i alla åldersgrupper. Läs mera i filen nedan!

  Antibiotika till skåningar 2020 jämfört med 2019 (pdf)

  För frågor kontakta Alick Banda, apotekare Område läkemedel/Strama Skåne.

 • 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i skånsk sjukvård

  Resistenta bakterier fortsätter att öka och är ett hot mot folkhälsa såväl internationellt som nationellt. Sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt men det behövs fler åtgärder än minskad antibiotikaförskrivning för att kunna fortsätta att bedriva en säker och effektiv vård av infektioner i Sverige.

  2010 lanserade Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen ett 10-punktsprogram för att minska antibiotikaresistens inom slutenvården. Detta program antogs av Region Skåne i november 2011. För att ytterligare stärka arbetet i kampen mot antibiotikaresistens har det nationella 10-punktsprogrammet uppdaterats och breddats till att omfatta hela sjukvården.

  Region Skåne antog den nya versionen den 1 maj 2015.

  10-punktsprogrammet ska ses som en programförklaring för vad som krävs för att hantera resistensproblemet i skånsk sjukvård.

  Stramas 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens

  Beslut Stramas reviderade 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i vården antas av Region Skåne

Stramabesök

 • På grund av pågående pandemi kommer Strama endast kunna erbjuda ett begränsat antal besök under hösten. De enheter som är aktuella för besök kommer att kontaktas av Stramas medarbetare. 

  Tack för förståelsen!

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.