Strama Skåne

Strama Skåne är ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Här hittar du informationsmaterial, riktlinjer, utbildningar, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Skåne.

Uppdrag och riktlinjer

 • Vad är Strama?

  Strama arbetar med utbildning och information till både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet. Stramas samverkan mot antibiotikaresistens sker på både nationell nivå och regional nivå. I varje region drivs arbetet av ett nätverk med experter från berörda verksamhetsområden, som till exempel allmänmedicin, infektion, vårdhygien och smittskydd.

  Deltagarna arbetar mot både öppenvård som slutenvård. 

  Om uppdraget

  Stramas uppdrag är att verka för att bevara antibiotika som effektiva läkemedel mot bakteriella infektioner och att minska risken för resistensutveckling i Region Skåne genom att:

  • verka för ett genomförande av Stramas och Svenska Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården
  • utifrån underlag från Enheten för läkemedelsstyrning och klinisk mikrobiologi följa och analysera antibiotikaförbrukning och resistensläge i Region Skåne
  • sammanställa och förmedla kunskap om frågor som rör antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården och allmänhet
  • anordna utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal om rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens
  • medverka i framtagandet av riktlinjer för rationell antibiotikaanvändning i öppen- och slutenvård
  • ge stöd till systematisk utvärdering och kvalitetssäkring inom området antibiotikaanvändning
  • samverka med och delta i regionala och nationella råd och nätverk med koppling till antibiotikaanvändning och resistens

  Uppdrag, organisation och arbetsformer för Strama Skåne, februari 2015, (pdf)

 • Antibiotikaförsäljningen i Sverige (folkhalsomyndigheten.se)

  Antalet uthämtade recept på antibiotika fortsätter öka

  304 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne under november 2022 till oktober 2023

  Under november 2022 till oktober 2023 ökade antalet antibiotikarecept från 274 till 304 recept/1000 invånare jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Under samma period har försäljningen ökat i samtliga 21 regioner. 4 av 21 regioner ligger under STRAMAs långsiktiga mål om 250 antibiotikarecept/1000 invånare. Ökningen av antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare var för denna period 11 % i Skåne. Antibiotikaförsäljningen på riksnivå ökade med 10%. Skåne ligger högst vid en jämförelse mellan Sveriges regioner.

  Antibiotikaförsäljningen ökade i alla åldersgrupper november 2022-oktober 2023 jämfört med föregående period. Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner ökade procentuellt mest (+20%) och ökade i samtliga åldersgrupper.

  301 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne under juli 2022 till juni 2023

  Under pandemin minskade antalet uthämtade antibiotikarecept i alla regioner i Sverige. Efter pandemin ses dock en ökning av uthämtade antibiotikarecept. Totalt sett är nivåerna dock fortfarande något lägre än före pandemin. I Skåne ligger antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare på 301 under perioden juli 2022 – juni 2023 vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2022. Skåne ligger fortsatt på höga nivåer jämfört med riket. Störst procentuell ökning ses hos barn i åldern 0–6 år (+45 procent). Försäljningen av antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner hade den största ökningen (+20 procent) medan mindre förändringar sågs för hud- och mjukdelsantibiotika och urinvägsantibiotika under samma tidsperiod.

  Antibiotika till skåningar samt jämförelse mellan län (juli 2022 -juni 2023) (pdf)

  För frågor skicka ett e-postmeddelande till Alick.Banda@skane.se, apotekare Regionala enheten för läkemedel och Strama Skåne.

 • 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i skånsk sjukvård

  Resistenta bakterier fortsätter att öka och är ett hot mot folkhälsa såväl internationellt som nationellt. Sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt men det behövs fler åtgärder än minskad antibiotikaförskrivning för att kunna fortsätta att bedriva en säker och effektiv vård av infektioner i Sverige.

  2010 lanserade Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen ett 10-punktsprogram för att minska antibiotikaresistens inom slutenvården. Detta program antogs av Region Skåne i november 2011. Programmet uppdaterades 2015 och breddades till att omfatta hela sjukvården. Region Skåne antog den versionen den 1 maj 2015. Programmet har ytterligare uppdaterats 2022 och breddats till att omfatta all vård och omsorg.

  Region Skåne antog den nya versionen den 1 november 2022.

  10-punktsprogrammet ska ses som en programförklaring för vad som krävs för att hantera resistensproblemet i skånsk sjukvård.

  Beslut: Stramas reviderade 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom vård och omsorg antas av Region Skåne 2022 (pdf)

  Stramas 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg (pdf)

Stramabesök

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.