Rehabiliteringskoordinator

Syftet med en rehabiliteringskoordinator är att verka för tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen och ge individen/patient stöd, för att nästa steg ska vara känt.

En rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning bidrar till en god och patientsäker vård. Här spelar rehabiliteringskoordinatorn en viktig roll.

Roll/Uppdrag

Rehabiliteringskoordinatorns roll/uppdrag är att främja samverkan dels i vården, men också med andra aktörer som på olika sätt är involverade i patientens vård och rehabiliteringsprocess. Hen ska vara väl införstådd med bland annat Socialstyrelsens beslutsstöd och Försäkringskassans rehabiliteringskedja.

 • Rehabiliteringskoordinatorns arbetsuppgifter

  • organisera och skapa rutiner och struktur
  • skapa förutsättningar för samordning
  • hantera sjukskrivningsstatistik
  • vara stöd till läkare och andra medarbetare i försäkringsmedicinska
   frågor tillsammans med försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare
   samordna patientens rehabilitering
  • vara kunskapsförmedlare och rådgivare
  • vara kontaktperson och för patienter, delta i bedömningar och ge
   förslag på rehabiliteringsplan
  • vara kontaktperson och samarbetspartner till externa aktörer som
   till exempel Försäkringskassa, Arbetsförmedling, arbetsgivare och
   socialtjänst
  • säkerställa att det finns uppdaterade och lokala riktlinjer för
   sjukskrivningsprocessen på aktuell enhet
  • koordinera teammöten
 • Exempel på förväntade effekter

  • Nästa steg är känt för individen.
  • Individen har tydlig plan som är framtagen tillsammans med individen.
  • Koordinatorn erbjuder individen sina kontaktuppgifter om stöd behövs.
  • Koordinatorn har kontakt med myndigheter och arbetsgivare. Medgivande från patient krävs.
  • Verksamhetschefen och läkaren har uppdaterad statistik.
  • Enheten är uppdaterad om försäkringssystemet.
  • Det finns medvetna kontaktvägar.
 • Enheten får (genom fakturering) 20 000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar personen utbildas till rehabiliteringskoordinator.

  Observera att man måste delta samtliga dagar för att bli rehabiliteringskoordinator och för att kunna få ekonomisk ersättning. Deltar man endast någon/några av dagarna blir man inte rehabiliteringskoordinator och ingen ekonomisk ersättning utgår.

 • Användbart stöd och utbildningsmaterial från SKL till dig som rehabkoordinator. På sidan finns filmer som kan användas i olika sammanhang. Exempelvis i dialog med chef och sakkunnig läkare för att tydliggöra uppdraget eller varför inte på en arbetsplatsträff. Allt material som SKL tagit fram får användas fritt av alla landsting och regioner.

 • Formulär till patient som har svårt att klara av sitt arbete på grund av sjukdom eller skada. 

  Ett frågeformulär till patienten för att kunna göra en bra bedömning och på bästa sätt ge stöd så att hen kan vara kvar i arbete, eller komma tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Informera också om att prover kan komma att tas i samband med patientbesöket.

Viktiga begrepp

 • Arbetsmarknadspolitiska program som inskrivna arbetssökande kan vara inskrivna i under tiden man söker arbete. Nedan beskrivs målgruppen för respektive insats.

  JOB

  Jobb och utvecklingsgarantin, hel ersättning i form av aktivitetsstöd utbetalas av Försäkringskassan. Syftet är att delta i arbetsnära aktiviteter eller utbildning.

  Målgrupp: Efter 300 dagar med arbetslöshetsersättning, eller långtidsarbetslös, minst 14 månader.

  UGA

  Jobbgarantin för ungdomar. Hel ersättning i form av aktivitetsstöd utbetalas av Försäkringskassan. Syftet är att delta i arbetsnära aktiviteter eller utbildning.

  Målgrupp: Ålder mellan 18–24 år. Kan delta efter 90 dagars inskrivning som arbetssökande.

  ETA

  Etableringsprogrammet för nyanlända ersättning under max 24 månader. Etableringsersättning 231kronor per dag utbetalas av Försäkringskassan. Syftet är att underlätta och påskynda deltagarnas etablering i arbets- och samhällslivet.

  Målgrupp: Nyanlända

  FUB (förberedande utbildning) och AUB (arbetsmarknadsutbildning)

  Ersättning utbetalas av Försäkringskassan. Syftet är dels att underlätta för den enskilde att efter utbildning få eller behålla ett arbete, dels till att motverka att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden.

  Omfattning: Utbildning bedrivs alltid som en heltidsaktivt, det vill säga 8 timmar per dag.

  Intyg till arbetsförmedlingen

  Ibland kan arbetsförmedlingen efterfråga olika intyg. 

 • Sammanställning av de vanligaste begreppen inom sjukförsäkringen

  • Aktivitetsersättning
   Ersättning vid sjukdom som sätter ner arbetsförmågan i alla arbeten på arbetsmarknaden under minst 1 år. 
  • Arbetshjälpmedel
   Bidrag till anställda i behov av hjälpmedel utöver arbetsgivarens ansvar.
  • Arbetsskada
   Ekonomisk försäkring vid skada/sjukdom/smitta orsakad av arbete eller vid resa till och från arbete. Kompenserar nedsatt inkomstförmåga, ej arbetsoförmåga.
  • Arbetsträning
   Arbetsträning enligt utarbetad plan för återgång i arbete med rehabiliteringsersättning beviljad av Försäkringskassan.
  • Avstämningsmöte
   Försäkringskassan i möte med den sjukskrivne, arbetsgivare, vården med flera för planering av återgång i arbete. Läkares tid kan ersättas av Försäkringskassan.
  • FMR (Försäkringsmedicinsk rådgivare)
   Specialistläkare och tjänsteman på Försäkringskassan med rådgivande funktion. Har ingen beslutsfattande roll. 
  • FU (Försäkringsutredare)
   Handläggaren på Försäkringskassan som hanterar ärendet. Inget krav på medicinsk utbildning, gör försäkringsjuridiska bedömningar.
  • Förebyggande sjukpenning
   Ersättning vid inkomstbortfall i samband med aktivitet som avser förebygga alternativt  förkorta sjukdom/sjukfrånvaro. 
  • Förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK)
   Gemensam insats för sjukskrivna i behov av extra stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av nedsatt arbetsförmåga vid sjukdom. Målet är arbete eller utbildning.
  • Kontaktmöte
   Vid risk att rätt till fortsatt ersättning mot ett normalt förekommande arbete inte föreligger erbjuds detta möte för orienterande information om Arbetsförmedlingens möjligheter.
  • Livränta
   Ersättning som kompenserar för inkomstförlust på grund av godkänd arbetsskada.
  • Normalt förekommande arbete
   Bedömningen av arbetsförmåga ska från den 1 september 2022 göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. 
  • Omställningsmöte
   När rätten till ersättning från sjukförsäkringen upphör erbjuds gemensamt möte med Arbetsförmedlingen för en smidig övergång mellan myndigheterna.
  • Plan för återgång i arbete
   Arbetsgivaren ska senast efter 30 dagar och i samråd med medarbetaren upprätta en plan för återgång i arbete.
  • Rehabiliteringsersättning
   Ersättning vid aktiv arbetslivsinriktad insats. Omfattar rehabiliteringspenning (SGI) och särskilt bidrag för merkostnader, till exempel resor.
  • Rehabiliteringskedjan
   Fasta tidpunkter när nedsättningen på grund av sjukdom ska värderas gentemot ordinarie- respektive normalt förekommande arbete vid dag 90, 180 samt 365.
  • Resor istället för sjukpenning
   Vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom där resor kan undanröja hinder byter man ut sjukpenningen mot merkostnad för resor.
  • Samordning
   Försäkringskassan håller ihop och följer upp samtliga aktörers arbetslivsinriktade insatser för återgång i arbete.
  • SGI (sjukpenninggrundande inkomst)
   Den inkomst man går miste om vid arbetsoförmåga/frånvaro på grund av egen- eller barns sjukdom samt föräldraledighet.
  • Sjukersättning
   Ersättning vid sjukdom som stadigvarande nedsätter arbetsförmågan i alla arbeten på arbetsmarknaden, även anpassade arbeten.
  • Sjukpenning
   Tillfällig kompensation av inkomstbortfallet (SGI). Ersättning vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.