Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn spelar en viktig roll som stöd för patienten, som kontaktperson för externa samverkansaktörer och med intern samordning. Vilket behov av koordineringsinsatser som finns skiljer sig åt mellan olika vårdenheter. Det är därför viktigt att vårdenheten har egna rutiner för hur arbetet ska läggas upp och utformar dessa utifrån de förutsättningar som finns.

Du som rehabiliteringskoordinator är patientens individuella stöd i sjukskrivningsprocessen. En del av arbetet är att kartlägga patientens behov, förutsättningar och egna mål. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för den rehabiliteringsplan som görs tillsammans med sjukskrivande läkare. Tänk på att lyssna på patientens egna önskemål och ta med dessa i planen.

En annan arbetsuppgift är att samverka med andra myndigheter. Som rehabiliteringskoordinatorn är du vårdenhetens kontaktperson för kommuner, arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sjukskrivningsärenden.

Intern samordning kan till exempel vara att ha koll på när sjukskrivningar löper ut vid läkares frånvaro eller att ha kontakt med andra delar av vården som också aktuella för patienten. Statistik och analys av sjukskrivningsmönster är också en del av den interna samordningen.

Stöd från SKR:

Mallar och formulär för koordinering - SKR (skr.se)

Utbildningar

Varje termin anordnar Region Skåne en tredagars grundutbildning för rehabiliteringskoordinatorer. Den är obligatorisk för nya rehabiliteringskoordinatorer. Vårdenheten får 20 000 kronor som i ersättning med syfte att kompensera de resurser som krävs för att komma i gång med uppdraget. Arbetsplatsen fakturerar Koncernkontoret när rehabiliteringskoordinatorn har gått färdigt utbildningen. För att gå utbildningen krävs att man är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, socionom eller har motsvarande annan högskoleutbildning (exempelvis inom beteendevetenskap, folkhälsovetenskap eller rehabiliterings-vetenskap).

Varje termin anordnar Region Skåne även dialogmöten för rehabiliteringskoordinatorer, sakkunniga läkare i försäkringsmedicin och chefer. Med jämna mellanrum genomförs även kortare utbildningar för rehabiliteringskoordinator, exempelvis i ADA-metoden.

I samarbete med Lunds universitet ges även vissa terminer en 7,5 hp utbildning i rehabiliteringskoordinering.

Utbildningsmaterial från Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)

Använd genushanden för att bli uppmärksam på omotiverade skillnader i män respektive kvinnors sjukskrivning.

Genushanden (mediaflow.com)

Dialogmöten

Varje termin anordnar Region Skåne dialogmöten för rehabiliterings-koordinatorer, försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare och chefer.

KVÅ-koder rehabiliteringskoordinering

Vid alla patientkontakter inom uppdraget som rehabiliteringskoordinator ska KVÅ- koden GC001 användas. Vid upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning ska koden DV077 användas.

Åtgärdskoder används för att statistiskt beskriva åtgärder i hälso- och sjukvården. Koderna ska sättas utifrån utförd åtgärd och är underlag för uppföljning. 

GC001 

Insatser enligt lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Insatser i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården och extern samverkan utifrån den enskilde patientens behov för att främja, återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientkontakt.

DV077

Planering och framtagande av plan för rehabiliterande insatser under sjukskrivningsperioden med fokus på återgång i arbetslivet, innefattande även nedtrappning av sjukskrivning, samt eventuella behov av samverkan med externa parter.

Material till patienter och arbetsgivare

Samtycken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.