Äldre – konfusion

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Konfusion hos äldre
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Se över utlösande faktorer, inklusive läkemedel.

Om utlösande faktorer åtgärdas så är konfusionstillståndet oftast snabbt övergående. Det är viktigt att optimera omvårdnaden med lugn miljö samt att återställa dygnsrytmen. Ofta behövs en tillfällig ordination av företrädesvis låg dos zopiklon.

Allmänt

Konfusion kan beskrivas som akut hjärnsvikt och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Den konfusoriska patienten ska undersökas noggrant och snarast av läkare, då tillståndet och bakomliggande orsaker kan vara letala. Underliggande kognitiv sjukdom ökar risken för konfusion, men är inte en nödvändig förutsättning.

Exempel på utlösande orsaker är:

 • Dehydrering
 • Infektion
 • Sömnbrist
 • Elektrolytrubbning
 • Smärta
 • Läkemedel

Läkemedelsorsakad konfusion

Konfusion kan orsakas av läkemedel som ger minskad genomblödning av hjärnan (blodtryckssänkande och frekvensreglerande läkemedel) eller genom direkt påverkan på hjärnfunktioner.

Exempel på läkemedel som påverkar hjärnans funktioner är:

 • Antipsykotika
 • Medel med antikolinerg effekt
 • Bensodiazepiner
 • Opioider
 • Antiepileptika
 • Dopaminerga preparat
 • Glukokortikoider

Dessa läkemedel behöver inte vara felaktiga att använda till äldre, men om tecken på konfusion uppstår, ska behandlingen beaktas och eventuellt justeras.

Läkemedel med antikolinerga effekter

Läkemedel med antikolinerg verkan kan ge upphov till biverkningar som minnesstörningar och akut konfusion även vid relativt låga doser. Normalt åldrande minskar antalet muskarinreceptorer i hjärnan påtagligt och vid Alzheimers och Lewy Body sjukdom minskar acetylkolinhalten i hjärnan kraftigt. Detta förklarar även varför konfusionsrisken ökar med högre samlad antikolinerg belastning, det vill säga när en kombination av flera antikolinergt verkande läkemedel används.

Ett akut konfusionstillstånd kan utvecklas även efter flera veckors behandling med antikolinerga läkemedel och uppträder ofta med desorientering, agitation och hallucinos. Denna fördröjning av biverkningarna gör att sambandet mellan läkemedelsinsättningen och konfusionstillståndet inte alltid upptäcks. Konfusionen framträder ofta sent på dagen. Symtom som kan föregå konfusionen är trötthet, takykardi och ökad svettning. Dessutom ses perifera antikolinerga effekter som förstoppning, miktionssvårigheter, dimsyn och muntorrhet.

Lista över vanliga läkemedel med betydande antikolinerga effekter:

 • Läkemedel mot urininkontinens: Detrusitol/Tolterodin, Oxybutynin/Ditropan, Emselex, Solifenacin/Vesicare, Fesoterodin/Toviaz
 • Antipsykotika: Clozapine/Leponex, Levomepromazine/Nozinan, Olanzapin/Zyprexa, Quetiapin, Truxal
 • Sömnmedel: Propiomazin/Propavan
 • Vid parkinsonism: Akineton
 • Lugnande medel: Hydroxyzin/Atarax, Prometazin/Lergigan
 • Antidepressiva: Amitriptylin/Saroten
 • Antihistaminer: Alimemazin, Calma, Lergigan/Prometazin, Postafen, Tavegyl

Socialstyrelsen. 2017. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Art. No. 2017-6-7.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.