Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, PTP, är ett obligatoriskt steg mot att bli legitimerad psykolog. Här finns information om vad PTP innebär, vad tjänstgöringen ska innehålla samt hur man ansöker till PTP-tjänst.

Vad är PTP?

PTP är en praktisk utövning av psykologyrket, integrerat med utbildningsmoment, som ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden. När kunskaperna tillämpas i praktiskt psykologarbete under handledning, skapas förutsättningar för självständig yrkesverksamhet.

PTP-Psykologer har både rätt till och skyldighet att självständigt under eget yrkesansvar arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling inom det psykologiska vetenskapliga området och inom ramen för den individuella yrkeskompetensen.

Vem ska göra PTP?

För att få behörighet att utöva psykologyrket, det vill säga erhålla legitimation, måste alla psykologer enligt gällande lag genomgå ett PTP-år. Efter avlagd psykologexamen ska den praktiska tjänstgöringen som psykolog fullgöras under minst ett års heltidstjänstgöring enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen och 3 kap 9 § patientsäkerhetsförordningen. Givetvis kan PTP sökas tidigare men kan inte påbörjas innan examensbeviset är utfärdat.

En legitimation är såväl en garant för nödvändig kompetens, som en förpliktelse att ansluta sig till det regelverk som styr yrkesutövandet. Psykologtiteln är lagskyddad och titelskyddet gäller därmed samtliga benämningar där yrkesbeteckningen ingår som en del.

Psykologer med utländsk examen eller utländsk legitimation ska vända sig till Socialstyrelsen för information.

Hur går PTP till?

PTP-året kan fullgöras på en eller flera arbetsplatser och det är en fördel om PTP-psykologen får erfarenhet från andra verksamheter, metoder och inriktningar.

De krav som ställs på den praktiska tjänstgöringen för psykologer regleras i patientsäkerhetsförordningen samt i Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34). Den nationella PTP-handboken – som revideras vart tredje år - innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur PTP ska genomföras.

Omfattning

PTP-året omfattar vanligen 12 månaders tjänstgöring på heltid. Annan omfattning kan förekomma men tjänstgöringen får inte vara mindre än fyra månader på samma arbetsplats, och aldrig innebära mindre än halvtidstjänstgöring. Vid deltidsarbete och längre frånvaro förlängs kvalifikationsåret i motsvarande omfattning.

Innehåll

Minst hälften av tjänstgöringen ska omfatta individinriktat psykologarbete och minst en fjärdedel av tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete. Därför är det viktigt att tjänstgöringen under PTP-året är allsidig och bred, samt ger psykologen förutsättningar att tillämpa och utveckla sina kunskaper och färdigheter från grundutbildningen. 

Psykologen ska ha möjlighet att följa processer över tid och kontinuitet måste därför garanteras.

Vägledande för ett tillfredsställande PTP-år:

  • Engagerad handledare, frekvent handledning.
  • Lämplig balans mellan lärande och ansvar.
  • Möjligheter till utbildning och fördjupning av kunskaper.
  • Tillräcklig bredd i arbetsuppgifterna.
  • Definierade kunskapsmål.
  • Tillfredsställande struktur på arbetsplatsen, lokaler med mera.

Handledning och planering

Den yrkesmässiga handledningen ska som lägst omfatta en veckotimma och utövas av annan psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet. PTP-psykologen kan därutöver ha ytterligare bihandledare.

Handledaren ska vägleda, stödja och bedöma PTP-psykologen under året, och tillsammans med PTP-psykologen regelbundet utvärdera tjänstgöringen. Efter avslutad PTP-tjänst ska handledaren utfärda ett intyg med ställningstagande till om personen är lämplig som psykolog i självständig ställning.

Formulerade mål

PTP-psykologen och handledaren skapar tillsammans en tjänstgöringsplan med angivna målsättningar, återkommande utvärderingar, studiebesök, seminarier och andra utbildningsmoment av vikt för att utveckla kompetensen. I tjänstgöringsplanen tar man också ställning till vad PTP-psykologen behöver komplettera från andra arbetsplatser med mera. Till hjälp har man dels den nationella PTP-handboken, dels de seminarier, studiedagar och studiebesök som ingår i Region Skånes PTP-program.

Rekrytering

Varje år utannonseras 26 regionalt finansierade PTP-tjänster i Region Skåne, vanligen i mars med tillträde runt 1 september. Utöver detta skapas ungefär lika många tjänster som verksamheterna själva finansierar och som tillsätts vid andra tillfällen under året. Även dessa annonseras under "Lediga jobb" i Region Skåne.

Lediga jobb (Skane.se)

Tjänsterna tillsätts av respektive verksamhet med stöd från HR-specialister och studierektor för PTP.

Efter tillträde får man ta del av Region Skånes PTP-program med seminarier och temadagar, auskultationer och studiebesök som kompletterar själva tjänstgöringen och PTP-handledningen.

Kontaktperson och studierektor för PTP är Hedvig Mannerstråle Paradisi

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter