Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, PTP, är ett obligatoriskt steg mot att bli legitimerad psykolog. Här finns information om vad PTP innebär och vad tjänstgöringen ska innehålla.

Varje år annonseras 26 regionalt finansierade PTP-tjänster i Region Skåne. Annonserna publiceras på skane.se, vanligen i mars. Tillträde är runt den 1 september. Utöver dessa tjänster skapas ungefär lika många tjänster som verksamheterna själva finansierar och som tillsätts vid andra tillfällen under året. Tjänsterna tillsätts av respektive verksamhet med stöd från HR-specialister.

Efter får personen ta del av Region Skånes PTP-program med seminarier och temadagar, auskultationer och studiebesök som kompletterar själva tjänstgöringen och PTP-handledningen.

Tjänstgöringens omfattning

PTP-året omfattar vanligen 12 månaders tjänstgöring på heltid. Annan omfattning kan förekomma men tjänstgöringen får inte vara mindre än 4 månader på samma arbetsplats. Tjänstgöringen får aldrig innebära mindre än halvtidstjänstgöring. Vid deltidsarbete och längre frånvaro förlängs kvalifikationsåret i motsvarande omfattning.

Innehåll i tjänstgöringen

Minst hälften av tjänstgöringen ska omfatta individinriktat psykologarbete och minst en fjärdedel av tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete. Det är därför viktigt att tjänstgöringen under PTP-året är allsidig och bred, samt ger psykologen förutsättningar att tillämpa och utveckla sina kunskaper och färdigheter från grundutbildningen. 

Psykologen ska ha möjlighet att följa processer över tid och kontinuitet måste därför garanteras.

De krav som ställs på den praktiska tjänstgöringen för psykologer regleras i patientsäkerhetsförordningen samt i Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34). Den nationella PTP-handboken – som revideras vart tredje år - innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur PTP ska genomföras.

Formulerade mål

PTP-psykologen och handledaren skapar tillsammans en tjänstgöringsplan med angivna målsättningar, återkommande utvärderingar, studiebesök, seminarier och andra utbildningsmoment av vikt för att utveckla kompetensen.

I tjänstgöringsplanen tar man också ställning till vad PTP-psykologen behöver komplettera från andra arbetsplatser med mera. Till hjälp har man dels den nationella PTP-handboken, dels de seminarier, studiedagar och studiebesök som ingår i Region Skånes PTP-program.

Handledning och planering

Den yrkesmässiga handledningen ska som lägst omfatta en veckotimme och utövas av annan psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet. PTP-psykologen kan därutöver ha ytterligare så kallade bihandledare.

Handledaren ska vägleda, stödja och bedöma PTP-psykologen under året, och tillsammans med PTP-psykologen regelbundet utvärdera tjänstgöringen. Efter avslutad PTP-tjänst ska handledaren utfärda ett intyg med ställningstagande till om personen är lämplig som psykolog i självständig ställning.

Vägledande för ett tillfredsställande PTP-år

  • Engagerad handledare, frekvent handledning.
  • Lämplig balans mellan lärande och ansvar.
  • Möjligheter till utbildning och fördjupning av kunskaper.
  • Tillräcklig bredd i arbetsuppgifterna.
  • Definierade kunskapsmål.
  • Tillfredsställande struktur på arbetsplatsen, lokaler med mera.

Det här är PTP

När kunskaperna tillämpas i praktiskt psykologarbete under handledning, skapas förutsättningar för självständig yrkesverksamhet.

PTP-Psykologer har både rätt till och skyldighet att självständigt under eget yrkesansvar arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling inom det psykologiska vetenskapliga området och inom ramen för den individuella yrkeskompetensen.

Alla psykologer måste genomföra PTP

För att få behörighet att utöva psykologyrket, det vill säga erhålla legitimation, måste alla psykologer enligt gällande lag genomgå ett PTP-år.

Efter avlagd psykologexamen ska den praktiska tjänstgöringen som psykolog fullgöras under minst ett års heltidstjänstgöring enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen och 3 kap 9 § patientsäkerhetsförordningen. Givetvis kan PTP sökas tidigare men kan inte påbörjas innan examensbeviset är utfärdat.

En legitimation är såväl en garant för nödvändig kompetens, som en förpliktelse att ansluta sig till det regelverk som styr yrkesutövandet. Psykologtiteln är lagskyddad och titelskyddet gäller därmed samtliga benämningar där yrkesbeteckningen ingår som en del.

Psykologer med utländsk examen eller utländsk legitimation ska vända sig till Socialstyrelsen för information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.