Journalen via nätet

Riktlinjer för privat och offentlig vårdpersonal.

 • Sekretess av information i Journalen via nätet

  Tillgången till information i Journalen kan begränsas genom sekretessbedömning. När och hur en begränsad direktåtkomst ska göras får bedömas i varje enskilt fall. För dessa ändamål finns mallar för Tidiga hypoteser och Våld i nära relationer.

  För att kunna avgöra om uppgifter i en journal kan lämnas ut genom direktåtkomst ska en sekretessbedömning göras. Efter sekretessbedömningen måste det även tas ställning till om
  hela patientjournalen ska lämnas ut, om endast vissa delar av den görs tillgänglig eller enbart uppgifter från vissa vårdenheter.

  • Tidiga hypoteser

   I PMO och Melior finns det möjlighet att dölja viss information för patienten i Journalen via nätet genom att använda Tidiga hypoteser. Här kan du lägga in information som behöver vara tillgänglig för andra vårdgivare, men som du bedömer olämplig för patienten att ha direktåtkomst till. Informationen delas med andra vårdgivare genom NPÖ.

   Tidiga hypoteser ska användas mycket sparsamt och först efter noga övervägande. Funktionen är enbart till för situationer där du bedömer att informationen kan skada patienten själv, en närstående eller tredje man. Det kan också användas vid situationer där närstående eller tredje man lämnar uppgifter som befaras leda till hot- eller våldssituationer om de kommer till patientens kännedom.

   När patienten loggar in i Journalen via nätet måste de godkänna en villkorstext där det bland annat framgår att det kan finnas information i patientjournalen som inte visas i e-tjänsten. Patienten kan få tillgång till informationen efter menprövning, om patienten begär ut sin journal i pappersform från Journal- och arkivservice. Vid menprövningen görs det en bedömning om patienten själv, en närstående eller tredje man kan skadas av att få tillgång till informationen vid det tillfälle den begärs ut.

   I PMO och Melior är Tidiga hypoteser en egen mall. Eventuell diagnos måste registreras i mallen, annars visas den för patienten.

  • Våld i nära relationer

   I PMO och Melior ska du använda mallen Våld i nära relationer för att dokumentera våldsutsatthet. Ingenting som antecknas i mallen visas i Journalen via nätet. Informationen delas med andra vårdgivare via NPÖ.

   Dokumentationen ska ske enligt vårdprogrammet mot våld i nära relationer, som utförligt beskriver hur text- och fotodokumentation ska ske:

   I PMO och Melior döljs all information du skriver in i mallen automatiskt.

 • Förlänga åtkomst till Journalen via nätet efter 13 år

  Vårdnadshavare till barn med komplicerad sjukdom kan ansöka om att få förlängd direktåtkomst till journalinformation för barn 13–15 år via e-tjänsten Journalen. Möjligheten riktar sig till vårdnadshavare, för att de som förmyndare ska kunna vara fortsatt aktiva och välinformerade om det kroniskt sjuka barnets vård och hälsa.

  Vårdnadshavaren fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör om ansökan om förlängd direktåtkomst beviljas eller inte, och det kan inte överklagas.

  Blanketten kan också användas vid återtagande av tilldelad åtkomst.

 • Försegla och bryta försegling av Journalen via nätet
  • Patient som vill försegla

   En patient kan stänga av möjligheten att läsa sin journal via e-tjänsten Journalen. Det kallas för att försegla Journalen. Patienten ombeds i första hand att försegla sina journaluppgifter för direktåtkomst genom att logga in på 1177.se.

   En patient som inte kan eller vill försegla Journalen via 1177.se kan göra det genom att skicka in en blankett, telefonsamtal, e-post eller brev till journal- och arkivservice. Om patienten önskar försegla endast en del av sin journal ska blanketten nedan användas. Patienten kan inte själv försegla del av sin journal via 1177.se.

   Telefon: 0771-86 66 00 (vardagar, kl 8-16)
   E-post: Contact
   Adress: Journal- och arkivservice, Regionarkivet, Gastelyckan, Lund

   Förseglingen bekräftas via rekommenderat brev till patientens folkbokföringsadress eller uppehållsadress om patienten begär detta, i annat fall sker ingen bekräftelse.

  • Patient som vill bryta försegling

   Det är inte möjligt för patienten att bryta försegling till Journal via nätet direkt i e-tjänsten utan det krävs ett personligt besök på den listade hälsovalsenheten.

   Blanketten och giltig ID-handling tas med till besöket på hälsovalsenheten. Vid mötet med vårdpersonalen intygar invånaren genom att underteckna blanketten att inte tvång ligger bakom begäran.

   Hälso- och sjukvårdspersonal styrker invånarens uppgifter och skickar blanketten till journal- och arkivservice som bryter förseglingen.

  • Vårdpersonal som vill försegla

   Verksamheter kan av olika anledningar behöva försegla en patients journaluppgifter för direktåtkomst. Till exempel kan en minderårigs Journal på 1177.se på grund av sekretess behöva förseglas för vårdnadshavare om det finns risk att den minderårige kan lida av att uppgifterna finns tillgängliga för vårdnadshavaren. Försegling av Journalen via nätet kan gälla hela Journalen, eller bara en viss verksamhet.

   Då denna typ av ärende blir aktuellt rådgör hälso- och sjukvårdspersonal dagtid med verksamhetschefen och jourtid med bakjouren, som på uppdrag av verksamhetschefen tar beslut i ärendet.

   Försegling under kontorstid och jourtid

   Under dagtid ringer vårdpersonalen, efter godkännande av verksamhetschef, journal- och arkivservice på telefon 0771-86 66 00.

   Under jourtid ringer vårdpersonalen, efter godkännande av bakjour, Sus akutmottagning i Lund på telefon 046-17 65 34.

   Vårdpersonalen ska uppge:

   • Personnummer på person vars direktåtkomst till Journalen ska förseglas
   • Verksamhetens namn
   • Verksamhetens HSA-id (Se Skånekatalogen under "mer information om enheten"),
   • Om enbart verksamhetens anteckningar ska förseglas eller om hela Journalen ska förseglas
   • Verksamhetschef/bakjour som tagit beslutet att försegla
   • Period då förseglingen ska gälla (slutdatum måste anges)
   • I de fall försegling ska utföras för enbart en av vårdnadshavarna ska, förutom barnets personnummer, även personnummer för vårdnadshavare vars direktåtkomst ska tas bort anges.

   Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal på den vårdande enhet som fattat beslutet om försegling under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal.

   Då Journalen är förseglad framgår inte detta i tjänsten utan där finns bara en upplysning om att ingen information finns att visa.

   Om en patient inte anser sig få se all information patienten borde få se digitalt, kan patienten vända sig till verksamheten som dolt anteckningen, där verksamhetschefen tar beslut. Får patienten inte respons från verksamheten kan patienten vända sig till patientnämnden.

  • Vårdpersonal som vill bryta försegling

   En vecka innan förseglingen bryts kontaktar journal- och arkivservice den aktuella verksamheten för att påminna om att förseglingen bryts inom en vecka.

   När förseglingen bryts ska detta dokumenteras av vårdpersonal under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal. Det är viktigt att övriga verksamheter blir informerade om att förseglingen är bruten.

   Önskar verksamheten att förlänga förseglingen alternativt bryta förseglingen i förtid kontaktas journal- och arkivservice på nytt. Även dessa åtgärder ska dokumenteras under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal. Privata vårdgivare som är anslutna till Journalen via nätet ska vid behov använda sig av de rutiner som Region Skåne anvisar.

 • Låsa/låsa upp inloggningen till e-tjänster på 1177.se
  • Patient som vill låsa/låsa upp

   En patient kan vid behov låsa inloggningen till sitt konto för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Patienter hittar information på 1177.se:

   Patienten kan låsa/låsa upp inloggningen till sitt konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster genom att fylla i blanketten på 1177.se och skicka den till:

   Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
   1177 Vårdguidens e-tjänster
   Box 175 33
   118 91 Stockholm

  • Vårdpersonal som vill låsa/låsa upp

   Vårdpersonal kan i undantagsfall, vid rådande sekretess, exempelvis vid risk för hot eller våld låsa kontot för e-tjänsterna på 1177.se. Det innebär att vårdpersonal vid behov kan förhindra en vårdnadshavares möjlighet att logga in som ombud för sitt barn, exempelvis vid en hotsituation. Inloggningen till 1177 Vårdguidens e-tjänster låses då tillfälligt för den enskilde patienten.

   Om vårdpersonal begär låsning av en patients inloggning innebär det att patienten inte kan logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Ingen mottagning kan då kommunicera med patienten via e-tjänsterna och vårdnadshavare kan inte agera ombud för barn som är under 13 år. Låsningen gäller för närvarande inte externa e-tjänster, exempelvis Stöd och behandling, PEP och Formulärtjänsten.

   När kontot är låst kan vårdpersonal inte skicka inkorgsmeddelanden, skicka omvänt ärendeflöde, godkänna patienten för kommunikation eller dela ut ärendetyper till patienten. Inkorgen finns kvar och kan uppdateras med svar på eventuella ärenden som patienten skickat innan kontot låstes.

   Låsning under kontorstid, vardagar kl 8-16

   Vårdpersonal ringer, efter godkännande av verksamhetschef, journal- och arkivservice på telefon 0771-86 66 00 och uppger:

   • Personnummer på person vars konto ska låsas
   • Verksamhetens namn
   • Verksamhetens HSA-id (se Skånekatalogen under "mer information om enheten")

   Låsning under jourtid

   Vårdpersonal ringer, efter godkännande av bakjour, Sus akutmottagning i Lund på telefon 046-17 65 34 och uppger:

   • Personnummer på person vars konto ska låsas
   • Verksamhetens namn
   • Verksamhetens HSA-id (se Skånekatalogen under "mer information om enheten")

   Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal. Det är viktigt att dokumentation sker både vid låsning och upplåsning av patients inloggning. Så att övriga verksamheter blir informerade om genomförd åtgärd.

   När kontot är låst visas "inloggningen är låst" vid inloggningsförsök. Om patient kontaktar supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer de att svara:

   "Din inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster är spärrad på begäran av en vårdgivare. Om du har frågor kring detta tar jag gärna vidare ditt ärende till berörd vårdgivare."

   Supporten kommer inte att berätta vilket landsting/region som spärrat inloggningen utan istället lämna över ärendet till berört landsting/region för vidare hantering. Kontakten för Region Skåne är journal- och arkivservice, som hänvisar till rätt vårdgivare.

   Upplåsning av konto

   Låsning av patientens konto är tidsbegränsat och gäller högst två veckor. Upplåsning av kontot görs automatiskt av journal- och arkivservice. Ser verksamheten ett behov av att förlänga tiden för låsning av kontot kontaktas journal- och arkivservice igen. Vid upplåsning av kontot kommer all information som fanns innan låsningen att finnas kvar.

   Vill vårdpersonal låsa upp ett konto i förtid ringer de journal- och arkivservice och uppger personnummer på invånaren vars konto ska låsas upp, enhetsnamn och HSA-id. Vidtagna åtgärder ska dokumenteras av vårdpersonal under Reglerad åtkomst på 1177.se i patientens journal.

 • Inga diagnoser visas för patienten i Journal via nätet

  Den 15 juni 2018 kommer visning av diagnos i Journalen via nätet att stängas. Anledningen är att patienten inte ska få felaktig information eller riskera onödig oro. Stängningen gäller under tiden ärendet utreds.

  Det har framkommit att den beskrivning som visas för patienten i diagnosmodulen i Journal via nätet, inte alltid stämmer överens med den beskrivning som finns i journalsystemet. Styrning- och ansvarsområdet för Nationella Invånartjänster har därför beslutat om stängning.

  För patienten innebär det att inga diagnoser kommer visas under modulen Diagnoser i Journal via nätet. Diagnoser i anteckningsmallarna kommer fortfarande visas i modulen Anteckning. Dessa diagnoser är inte påverkade av stängningen.

  Information kommer att skickas ut när stängningen upphör och patienten får löpande driftinformation i Journalen via nätet.

 • Vad kan patienten se via e-tjänsten Journalen?

  Idag kan patienter se journalinformation via nätet från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare.

  Patienter som är 16 och 17 år kan se sina journalanteckningar från 1 november 2018 och framåt. Patienter inom Psykiatri Skåne kan se delar av journalanteckningar gjorda efter 28 september 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och förlossningsvård visas inte idag.

  Framöver kommer ytterligare journalinformation att visas via nätet, exempelvis provsvar, röntgenutlåtanden samt journaler från barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

 • APT- och utbildningsmaterial

  Utbildning om nya rutiner för Journalen

  I E-hälsospelet finns det totalt 15 lektioner om e-tjänsten Journalen. Det tar 4-8 minuter att göra en lektion. Lektionerna kan man göra när man vill och det går att pausa efter en lektion och fortsätta vid annat tillfälle.

  I utbildningen finns det bland annat information kring den nya mallen "Våld i nära relationer" samt om de nya rutinerna för att försegla patientens journal eller låsa konto i e-tjänsterna.

  Alla som arbetar med journalföring uppmanas genomföra utbildningen under september-oktober. Avsikten är att under hösten 2018 sänka åldersgränsen, det är därför viktig att alla verksamheter är väl insatta i de nya rutinerna.

  APT-material om e-tjänsten Journalen

  Det finns också en ppt-presentation framtagen till arbetsplatsträffar, som stöd vid information om den kommande ålderssänkningen och om utbildningen i E-hälsospelet.

 • Läs mer om riktlinjer för direktåtkomst till Journalen via nätet

  Riktlinjerna gäller för Region Skåne och de hälso- och sjukvårdsverksamheter som enligt avtal använder samma boknings- och journalsystem som Region Skåne och är anslutna till Journalen:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter