Nutritionspärmen

Nutritionspärmen innehåller avsnitt om ansvarsfrågor, näringsrekommendationer och praktiska råd för måltider och ska vara ett redskap för vårdpersonalen och ett underlag för kökspersonalen.

Förord

På sjukhus är maten en viktig del av behandlingen. Sjukdom och ålder påverkar näringsbehovet vilket gör att alla patienter inte kan äta samma sorts mat. Behandling och sjukdom i sig påverkar dessutom ofta patientens aptit negativt, samtidigt som behovet av både energi och näring kan vara ökat. Av Region Skånes inneliggande patienter som är över 65 år bedöms cirka 25% ha risk för undernäring. Ytterligare lika många bedöms vara i riskzonen för undernäring. Detta ställer stora krav på sjukhusmaten. Köket ansvarar för att den lagade maten innehåller lämpliga livsmedel, har rätt konsistens, adekvat näring och ser aptitlig ut. Vårdpersonalen ansvarar för att rätt kost beställs och att maten serveras på ett aptitligt och hygieniskt sätt. Den gemensamma målsättningen är att patienten blir nöjd och äter maten.

Sjukhusmaten produceras och levereras på olika sätt inom Region Skåne. Kosthanteringen drivs i offentlig regi på sjukhusen i Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm och Ystad medan hanteringen av sjukhusmaten på övriga sjukhus drivs i privat regi efter upphandling. Nutritionspärmen ska fungera som ett gemensamt underlag för nutritionsbehandlingen av alla regionens patienter. Vissa lokala avvikelser och tillägg finns beskrivet i de ”Lokala flikarna”.

Uppdateringen av Region Skånes nutritionspärm 2016 har skett i samarbete med Region Skånes dietister, regionservice samt andra yrkesgrupper inom vården som har betydelse för en patientsäker nutritionsbehandling som till exempel logoped. Viss information baseras på beprövad erfarenhet men innehållet utgår till största del från Socialstyrelsens Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (2011), Nordiska Näringsrekommendationerna (2012) samt Livsmedelsverkets Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg (2003).

Redaktör och samordnare för uppdateringen är legitimerad dietist Kiki Lundberg och ansvarig utgivare är enhetschef Elisabet Bergh Börgdal, Klinisk nutritionsmottagning, Skånes universitetssjukvård.

Innehållsförteckning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter